Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов
РЕЗЮМЕ

Широката научна общност е обединена върху схващането, че човечеството е преминало през няколко (четири) кардинални технологични трансформации, именувани като индустриални революции. Всяка от тях по дефиниция изисква нов модел на енерго-
обезпечаване, с прилежащите инфраструктурни нововъведения. Частта от индустриалната революция, която е свързана с неотменното енергийно трансформиране, е прието да се означава като енергиен преход. Обект на настоящата работа са енергийните трансформации в човешката цивилизация, белязали прехода от аграрно стопанство, през индустриалния период до четвъртата индустриална революция. Конкретната цел на работата се свежда до извеждане на основните характеристики в потреблението на първичните енергоносители, с оглед по-прецизно анализиране на промените за последните 200 години в структурата на потребителския микс и използване на изводите за прогностични цели.
Първият енергиен преход, от дървесина към въглища, протича към средата на XIX век, с настъпването на текстилната промишленост, парната тяга и др., които поставят началото на фабричния технологичен ред. Следва агресивно навлизане на петролните продукти към началото на 20 век, които бележат втората енергийна трансформация, свързана с навлизането на ДВГ, електрически машини и старт на конвейерното производство. Третият преход е продиктуван от повсеместната глобална дигитализация, паралелно с която навлиза и нов първичен източник – ядрената енергия. Макар и все още тя да покрива минимална част от глобалния потребителски микс, присъствието ѝ налага преструктуриране на съществуващите енергийни системи. Приема се, че съвременният свят е в режим на четвърта индустриална революция, наложила ВЕИ мощностите като базов първичен източник. Към момента те покриват малка част от потребителския микс, но темповете с които навлизат в енергийните системи по света дават основание да се предполага с близките декади да доминират в енергоснабдяването. Сравнителният анализ на структурата на потребителския микс за последните 2 столетия показва твърде характерната особеност на глобалната енергийна система – нито един от базовите енергийни източници не регистрира спад в добива и консумацията в хода на енергийните трансформации. Налице е обаче добре разпознаваема промяна в дяловото участие на базовите източници в потребителския микс, продиктувано от обективната необходимост индустрията да даде предимство на по-високо енталпийни източници по линията: дървесина → въглища → нефт → газ → ядрена енергия → др. Посочената линия всъщност поставя и рамката на глобалните енергийни преходи.
В резултат на извършения анализ могат да се формулират следните заключителни бележки.

– Налице е твърде характерната особеност на глобалната енергийна система – нито един от базовите енергийни източници не регистрира спад в добива и консумацията в хода на енергийните трансформации за последните 200 г., което е свързано с осезаемото нарастване на населението на планетата;

– Отчетливо се разпознава промяна в дяловото участие на базовите източници в потребителския микс, продиктувано от обективната необходимост индустрията да даде предимство на по-високо енталпийни източници по линията: дървесина → въглища → нефт → газ → ядрена енергия;

– Първият енергиен преход от дървесина към въглища е осезаем към 1840-1845 г. и бележи процентен пик към 1918-1922 г., след което следва застой (1915-1940 г.), с последваща структурна промяна в потребителския микс, предизвикана от агресивно навлизане на петролните продукти, които бележат втория преход, с пикови стойности към 1974-1975 г.;

– Следващите трети и четвърти преход, свързани с навлизането на ядрената енергетика и ВЕИ мощности, регистрират само начално присъствие, което съвпада по време с „третата“ и „четвърта“ индустриална революция, но се наблюдава съхранение на сърцевината на съществуващите електрогенериращи и електроразпределителни системи;

– Представеният анализ позволява да се заключи, че доминиращ фактор при изготвяне на концепция за национална дългосрочна енергийна стратегия следва да бъде утвърденият императив за максимална декарбонизация на промишлеността;

– Постигането на тази „зелена“ цел следва да се реализира с траен преход към ВЕИ мощности, без да се изключват усилията и успехите в конструирането и стопанската употреба на т.н. малки и средни ядрени блокове;

– Целесъобразно е концептуално търсене на нормативен баланс относно ВЕИ, който да стимулира инвеститорите, но заедно с това да гарантира съхраняването на земеделските земи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

първичен енергиен източник, енергиен преход, индустриална революция, „зелена вълна“, ВЕИ инсталации

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Лазарова, Цв. 2023. Енергийният преход – 200 години история (debati.bg). https://debati.bg/energiyniat-prehod-200-godini-istoria/
2. Некрасов,В.Л.,2007. Индустриальная модернизация и энергетический переход. Теоретико-методологические аспекты исследования. Исторический ежегодник, 224-240 стр.
3. Проданов,Хр.2018.Четвъртата индустриална революция и политическата икономия на големите данни, В ‚Научни трудове на УНСС, СС, 2018, т. 3, № 13.
4. Проданов,Хр.2020. Конвергентност на технологиите на Четвъртата индустриална революция и системните следствия за икономиките и обществата (Част I). Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2020,101-116.
5. Фурсов,А.2023.Какво се крие за голямото нулиране. Поглед.инфо – Search (bing.com)
6. Цветкова,И.2017. Индустриалните революции вчера, днес и утре. Влияние върху бизнеса и обществото. https://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=30
7. Alekseieva,К. et al.,2021. Technological orders’ change caused by the pandemics: Digitalization in the internationalization of technology transfer.Problems and Perspectives in Management, Volume 19, Issue 3, 2021.
8. Almgren,R.,D.Skobelev.2020.Evolution of Technology and Technology Governance.J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2020, 6, 22; doi:10.3390/joitmc6020022.
9. Glushchenko,V.2021.Development of the concept of transition to organisations to the 8 technological order. Norwegian Jorenal of development of the Int. Science N 67/2021.18-27.
10. Smil,V.2010.Energy Transitions: History, Requirements, Prospects. 179 стр.
11. World Population by Year – Worldometer (worldometers.info)
12. Van Vactor, S. A., 2017.Historical Perspective on Energy Transitions. DRAFT March 2017, 1-21.
13. world nuclear energy production – Search (bing.com) (Updated August 2023)
14. https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2023/global-dashboard#report-nav
15. bp Statistical Review of World Energy 2022 | 71st edition Energy Mix – Our World in Data
16. https://ourworldindata.org/grapher/global-energy-consumption-source (Global primary energy consumption by source) (2023)
17. The 200-year history of mankind’s energy transitions, Apr 13, 2022

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.