Skip to content Skip to footer
Доц. инж. любомир марков
РЕЗЮМЕ

В статията е отразена дейността на Мина „Бистрица“ в Кюстендилския въглищен басейн, продължила до 1996 г. В нея са разгледани минногеоложката, геомеханичната и технологичната характеристика на въглищния пласт и вместващите скали. Дадени са общи сведения и характеристика на технологичната схема на рудника, а именно разкриване и подготовка на рудничните полета; системите на разработване и реда на подготовка и изземване на добивните стълбове; добивните технологии; рудничния транспорт, вентилацията, водоотлива и енергоснабдяването. Посочени са производствено-технологичните резултати от миннодобивната дейност и е направен анализ на техническата ликвидация на Мина „Бистрица” ЕАД и създаването на ново търговско дружество Мина „Витрен“ ЕООД.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мина „Бистрица“,  Кюстендилския въглищен басейн, въглища

РЕФЕРЕНЦИИ

2. Якимов, П., Л. Марков, Ст. Тасева, Г. Койчев и др. Анализ на състоянието и дейността на Мина „Бистрица“ ООД и пътища за ефективно развитие на дружеството. Архив на „Минпроект“, м. юни,1993г.
З. Михайлова, Евд., М. Илиев, Л. Марков и др. Разработване и внедряване на рационални добивни технологии за условията на Кюстендилския въглищен басейн. Архив на НИТИ „Минпроект“, 1986.
6. Алексов, П., Л. Марков. Доклад за извършена експертна оценка на добивен механизиран комплекс 2ОКП-70Э собственост на Мини „Перник“ ЕАД в ликвидация. Архив на Мини „Перник“ ЕАД, гр. Перник, м. април, 2001.
7. Програма за подобряване на технико-икономическите и финансовите показатели на Мина „Бистрица“ ЕАД, гр. Кюстендил, м. Май, 1996.
9. Марков, Л. Резултати от структурната реформа във въгледобивната промишленост. Сп. „Минно дело и геология“, 7, 2011.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.