Skip to content Skip to footer
Проф. дгмн инж. геолог Иван Бедринов
РЕЗЮМЕ

В статията са разгледани и анализирани част от резултатите от провежданите търсещи и проучвателни работи в .Рило-Родопската област. Авторът посочва, че радиоактивните минерализации и орудявания са описани минераложки и радиографски от специалистите, но са недостатъчно изучени химико-техно­логично за оползотворяването им като наносуровини.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

уран-съпровождащи минерали, наносуровини, торий-редкоземни минерали

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Герасимовский, В., А. Нестеянова. Поиски уран на територии НР Болгарий. ВИМС, Москва, 1949.
2. Холопешин, Ив., Вл. Лапин. Сводна карта на урановите находища в България. Мащаб 1:300000, Геоф. „Р.М.”, 1957.
3. Арапов, Ю и др., Металогенна карта по уран на България М 1: 300 000, Геоф. „Р.М.”, 1963.
4. Тонев, Ив., Юр. Мещерски. Прогноза за развитието на урановия отрасъл в България до 2000 г., Геоф. „Р.М.”, 1970.
5. Драгоманов, Л., Ив. Бедринов, Г. Скендеров, Л. Петкова, Л. Мирчева. Металогенно-прогнозна карта по уран на Р.България. Мащаб 1:200000. Нац.геоф., МОСВ, I-1225, 1994.
6. Мельников, Е., Н. Ташев, Е. Димитрова и др. Радиогеохимическая характеристика протерозойских гранотоидных комплексов Южной Болгарий, год. СДУ, ГГФ, т. 69, кн.1, 1976/1977.
7. Анцирев, И., И. Бедринов, Р. Орлов, Радиогеохимические особености Центральних Родоп., сп. Geol. Balkanika, кн. 13, 1983.
8. Бедринов, И. Дисертация: Ураноносност на метаморфитите и гранитоидите в Централните Родопи, геоф. на НМЗХ, 1989.
9. Чешитев, Г., Ил. Кънчев и др. Геоложка карта на Република България М 1: 500 000, геоф., 1989.
10. Петков, М. и др., Предварителна оценка на възможностите по обогатяване и комплексно извличане на редкоземни елементи от U, Th-TR руди, Нац. геоф., 1987
11. Михайлова, М., Сорбация на редкоземни (TR) елементи от отпадни продукти на ХК „Девня“, нац. геоф., XV-662, 1987.
12. Бедринов, И., Радиогеоложката изученост на територията на Република България и получените резултати, сп. „Минно дело и геология“, 2008.
13. Бедринов, И. Предпоставки за намиране на промишлени залежи от уран-торий-редкоземни находища в България, сп. „Минно дело и геология“, 2014.
14. Бедринов, И. Становище. На територията на България има находища на суровини от изключителна важност за Европейския съюз, сп. „Минно дело и геология“, бр.4, 2018.
15. Стойков, Хр., Рудообразуване и уранови находища. Изд. „Техника”, 1986.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.