Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

БАЗОВ АНАЛИЗ НА ВЪНШНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

Гл. ас. д-р Даниел Йорданов
ABSTRACT

Резултатите от дейността на компанията се влияе от редица фактори, най-често те се разделят на външни и вътрешни. В статията се разглеждат и е направен анализ на външни фактори (макроикономически условия, безработица, законодателните и регулаторни промени и данъчната политика), които може да оказват влияние върху дейността на компанията. Анализираните външни фактори, обикновено са част от всеки един по задълбочен бизнес анализ – било то бизнес план, финансово-икономически анализ, концепция за развитие и т.н. Целта на статията е да се покаже какво би могло да се включи в конкретика при анализирането на външните фактори и какво влияние биха оказали според техните величини, без да се претендира за изчерпателност и задължителност.

KEYWORDS

външни фактори, бизнес анализ, състояние на икономиката

REFERENCES

1.    Статистически справочник  2020
2    Уручев, В., (2006) „Анализ на ценни книжа“, Подготвителен курс за обучение на брокери за ценни книжа, стр. 1-2
3.    www.dotbg.bg/article/8640826  (посетен на 15.09.2020 г.)
4.    https://www.mediapool.bg/fich-potvardi-stabilniya-krediten-reiting-na-bulgaria-news311302.html  (посетен на 15.09.2020 г.)
5.    www.minfin.bg
6.    Rating_History_S&P.

КОНЦЕПТУАЛНИ МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

Гл. ас. д-р Даниел Йорданов
ABSTRACT

За да функционира една компания е необходимо тя да постоянно да се усъвършенства. Усъвършенстването в определена степен води до повишаване на нейната конкурентоспособност, което от своя страна е условие за жизнеспособността на компанията. Темата конкурентоспособност е актуална винаги сред научната общност и е широко застъпена. В доклада са разгледа няколко „концептуални“ метода за оценка конкурентоспособността, някой от тях са по-широко известни други не.

KEYWORDS

конкурентоспособност, оценка на фирмената конкурентоспособност

REFERENCES

1.    ОПИК 2014 2020, с.11, достъпна на https://opic.bg/uploads/2016/10/operativna-programa-1.pdf (20.09.2020)
2.    Дочев, Иван. Конкурентоспособност на фирмите. – Сборник с доклади: XIII практикоприложна конференция. „Българските индустриални фирми в обединена Европа“;
3.    Yordanov, D., Consumer Assessment of the Quality of Transport Services and Guidelines to Increase Their Competitiveness;  Economic Alternatives, 2019, Issue 4, pp. 573
4.    Sterev N., COMPETITIVE CHANGES OF FOOD PRODUCTION IN BULGARIA, ACTA Oeconomia 13 (1) 2014, рр. 109-122
5.    Илиев Й., (2011) „Основни термини използвани в учебния процес“ Том 1, Икономика А-Н, изд. Симолини 94. стр. 452- 453
6.    Ламбен Жан-Жак, Стратегический маркетинг – Европейская перспектива, СП: Наука, 1996;
7.    Маринов, Г. и др. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност. –  София: Информа интелект. 2009;
8.    Портър, М. Конкурентна стратегия, София: Класика и стил, 2010;
9.    Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средните фирми. – София: Некст, 1997;
10.    Щерев, Н. Маркетинг на индустриалната фирма. – София: УИ Стопанство, 2010;
11.    Ламбен, Ж. Ж.  Менеджмент, ориентированный на рынок.СП: Питер, 2005;
12.    Логинова, Н., Хр. Първанов. Организация предпринимателской деятельности на транспорте, СП, СПбГИЕУ, 2011;
13.    Минков, Ил., И. Петров. Планиране и анализ на индустриалното предприятие. Варна: Изд. Наука и икономика, 2005
14.    Porter, M. Competitive Strategy, New York: free Press, 1980
15.    Йорданов, Д. „Методически аспекти при оценка на конкурентоспособността“, сборник МК „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, ИК УНСС, София, 2013 г. стр. 284-290
16.    Йорданов, Д, „Развитие и усъвършенстване на транспортното предприемачество“ – дисертационен труд, УНСС, София, 2013 г.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.