Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ПОДСТЪПАЛАТА ПРИ ДОБИВА НА ВАРОВИКОВИ БЛОКОВЕ В КАРИЕРА „КРЕМЕНА ПАПАДОПУЛОС“

доц. д-р Евгения Александрова, доц. д-р Илиан Джобов, проф.. д-р инж. Ивайло Копрев
ABSTRACT

Съвременните кариери за добив на скално-облицовъчни материали са високомеханизирани, разполагащи с комплект от минно-транспортно оборудване, което осигурява производителното изпълнение на добивните работи. Независимо от това, нарастващите потребности от скално-облицовъчни материали поражда необходимостта от по-внимателно отношение към тези находища и правилно оразмеряване на технологичните параметри при експлоатацията на кариерите. В статията е предложена методика за оптимизиране на височината на подстъпалата при добива на варовикови блокове с използването на диамантено-въжени резачки в кар иера „Кремена Пападопулос“ с отчитане на енерго- и металопоглъщаемостта на използваното минно-транспортно оборудване.

KEYWORDS

добив на скално-облицовъчни материали, добив на скално-облицовъчни материали, височина на подстъпалата

REFERENCES

1. Копрев, И. Открит добив на скални блокове. Монография, София, 2012.
2. Mosch, S. Optimierung der Exploration, Gewinnung und Materialcharakterisierung von Naturwerksteinen: Dissertation of PhD / S. Mosch. – Univers. Gottingen, 2009 г. – 276 р.
3. http://www.euromarket.bg/
4. http://www.eltrakbulgaria.com/

ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА

доц. д-р Евгения Александрова, Проф. д-р Ивайло Копрев, Гл. ас. д-р Веселин Балев, гл. ас. д-р Даниел Георгиев
ABSTRACT

В доклада са направени изследвания на свойствата на твърдите включения от откривката в мини „Марица-изток“ EАД с цел доказване на възможностите за използването им като суровина за пътни настилки. Извършени са изпитвания за износоустойчивостта по micro Deval на материал от пети откривен хоризонт в рудник „Трояново-3“. Получените резултати са сравнени с характеристиките за използване на материала като пътностроителна суровина, съгласно изискванията на БДС.

KEYWORDS

открит рудник, твърди включения, оползотворяване на минни отпадъци

REFERENCES

1. Копрев, Ив., Е. Александрова. 2007. Потенциални възможности за изземване на фракции от непродуктивни депа. Сп. „Геология и минерални ресурси“, бр.10.
2. Златанов П., Е. Александрова. 2008. Твърдите включения в надвъглищния плиоценски масив в мини “Марица-изток”. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 8, 2008.
3. Панайотова М., Л. Джерахов, Г. Гичева. 2019. Изследване на възможността за извличане на йони, притежаващи корозионно-агресивно действие спрямо строителни материали, при промиване на твърди включения в глинеста откривка. Международна научна конференция – 2019 на МГУ „Св. Иван Рилски“, София.
4. БДС EN 1097-1:2011 „Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали“

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.