Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ВИБРАЦИОННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ВОДАЧА НА РУДНИЧЕН САМОСВАЛ

Доц. д-р инж. Стефан Пулев
ABSTRACT

Разглеждат се динамични модели на рудничен самосвал, даващи възможност да се определят трептенията на кабината. Аналитично са получени и решени диференциалните уравнения на движението. Получени са законът за движение на кабината на водача и амплитудно-честотната характеристика на трептенията. Получените резултати могат да послужат при оценка на вредните вибрационни въздействия върху водача, както и при виброизолиране на кабината.

KEYWORDS

рудничен самосвал, трептенията на кабината

REFERENCES

1. Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131, БЕЛАЗ-75132. Руководство по эксплуатации 7513-3902015 РЭ. ПО “Белорусский автомобильный завод”, 2004 г.
2. Пулев Ст. Н. Трептения на рудничния самосвал. Издателска къща на МГУ „Св. Иван Рилски”, София 2012.

ОСОБЕНОСТИ НА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ВИБРАЦИОННИ ПРЕСЕВНИ УРЕДБИ ТИП „БАНАН“

Доц. д-р инж. Стефан Пулев
ABSTRACT

В тази статия се анализират особеностите на вибрацион-ните пресевни уредби тип „Банан“. Те се характеризират с изключителна производителност и ефективност и малка дебелина на слоя от пресяван материал. Тези високо ско-ростни машини могат да включват от два до шест наклонени участъка, вариращи от 45о в началото до нулев наклон в края. Стръмната захранващата част осигурява транспорти-ране на материала с висока скорост и бързо преминаване на фините частици в подситовото пространство. В средните участъци от пресевната повърхност се постига тънък слой на материала и лесно преминаване на отделните частици през отворите на ситото. В последния участък се създават условия за безпрепятствено преминаване и на трудните частици. Поради многобройните им предимства е препоръчително използването на този тип сита в минно-обогатителното производство.

Ключови думи

технологични взривявания,  параметри, взривно-сеизмично въздействие

REFERENCES

1. Цветков, Х. Ц. Обогатителни машини. Техника, С.,1988.
2. Денев, Ст. Ил. Трошене, смилане и пре-сяване на полезни изкопаеми. Техника, С.,1964.
3. Серго, Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. Москва “Недра”,1985, 282 с.
4. Андреев, С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаем,х. Москва, Недра, 1980, 415 с.
5. Пулев, Ст. Условия на самоочистване на вибрационните пресевни уредби,  Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015, София, Доклади том II, с. 65-70.Международна научна конференция ВСУ”2015, 4-5 юни 2015, София, Доклади том II, с. 65-70.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.