Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПОДОБРЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРИЛАГАНАТА В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“ КАМЕРНО-ЦЕЛИКОВА СИСТЕМА НА РАЗРАБОТВАНЕ СЪС ЗАПЪЛНЕНИЕ

д-р инж. Николай Георгиев, инж. Георги Лисев
ABSTRACT

Статията представлява обзор на негативни аспекти в прилагания камерно-целиков метод на разработване със запълнение в рудник „Челопеч“, дефинира целите и задачите за тяхното преодоляване. Представени са технологични решения за подобряване на ефективността и безопасността на метода за добив в рудник „Челопеч“.

KEYWORDS

рудник, камери, камерно-целиково система, запълнение

REFERENCES

МИННОТО ПЛАНИРАНЕ

д-р инж. Николай Георгиев, инж. Георги Лисев
ABSTRACT

В статията е предложена кратка дефиниция на понятието „планиране на мини” и са представени същността и основните изисквания на това планиране, видовете планове и въздействието на различните специалности върху процеса на тяхната подготовка. Също така са представени основните точки и резултати от дългосрочното планиране на минните работи в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в контекста на публикацията.

KEYWORDS

минно планиране, дългосрочно и средносрочно планиране, график на минните работи

FULL ARTICLE IN PDF FORMAT
REFERENCES

1.    Zakaria Alameer, What is the best definition of the mine planning? https://www.researchgate.net/post/What_is_the_best_definition_of_the_mine_planning_Why_the_planning_How_is_the_planning
2.    План – http://rechnik.info/план
3.    Бизнес планиране като управленски процес. Принципи, основни елементи, видове планиране – http://www.referati.org/biznes-planirane-kato-upravlenski-proces-principi-osnovni-elementi-vidove-planirane/29628/ref
4.    Планиране – https://bg.wikipedia.org/wiki/Планиране
5.    Ronaldo dos Santos, „Mine Planning: Overview and Key Concepts“, https://ronaldocrdossantos.wordpress.com/2016/07/09/mine-planning-overview-and-key-concepts/, July 9, 2016.
6.    А. Ангелов, М. Харизанова, М. Кузманова, „Основи на управлението“ – Гл.1- Планиране“ – УНСС-център за дистанционно обучение – http://bogovete.eu/didi/uchebnici/5/glava-1.html
7.    Н. Георгиев, И. Гърков, „Интегрирана система за управление в рудник „Челопеч“ и минно планиране“, ІІ-ра ННТК „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство“, Девин, 2010 г.
8.    Jayanta Bhattacharya, “Principles of Mine Planning”, Department of Mining Engineering, Indian Institute of Technology, Kharagpur-721 302, Allied Publishers Pvt.Ltd. 2010 – ISBN 13:979-81-8424-216-3

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.