Skip to content Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД

Докторант инж. Десислава атанасова - венкова
РЕЗЮМЕ

Промените в деформационното състояние на масива, вследстlие развитието на минните работи, довеждат до необходимостта от изучаване и контролиране на деформационните процеси и опазване на различни подземни и наземни обекти от тяхното влияние. В участъците „Върба” и „Крушев дол”, на „Горубсо-Мадан” АД, с напредването и навлизането в дълбочина на минните изработки, се създават предпоставки за премествания на повърхността, както и на скалният масив. Отработените камери са с големи размери и водената експлоатация, в близост до капитални изработки, създава необходимост от наблюдения и анализ на състоянието на масива и съоръженията на повърхността. В доклада са представени изградените в гореспоменатите участъци наблюдателни станции. Извършени са началните маркшайдерски наблюдения, резултатите от които ще послужат за сравнение със следващите измервания. Въз основа на данните за реализирани пространствени премествания на наблюдаваните репери на земната повърхност и в подземните изработки ще се определя деформационното състояние на масива към различните моменти на провеждане на наблюденията.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

масив, деформационно състояние, деформационни процеси

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Върбанов, В., Изследване влиянието на подземните минни работи за деформиране на вертикални шахти, София. 1976.
2. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения, чрез геодезически методи, Комитет по архитектура и благоустройство- Главно управление по геодезия, картография и кадастър, 1980.
3. Турчанинов, И.А., М.А.Йофис, Э.В.Каспарьан, Основы механики горных пород, Ленинград, Недра, 1989.
4. Хрисчев, Г., Опазване на съоръженията и обектите от вредното влияние на подземните минни работи, „Техника”, София, 1978.
5. Цoнкoв, Aл., M.Бeгнoвcкa, Cлeдeнe ycтoйчивocттa нa cкaлния мacив чpeз мapкшaйдepcки измepвaния пpи дoбив нa oлoвнo-цинкoвa pyдa зa ycлoвиятa нa p-к „Kpyшeв дoл”, „ГОРУБСО – MAДAН” AД, VIII Meждyнapoднa кoнфepeнция пo гeoмexaникa, 2-6 юли, Bapнa, 2018 г.
6. Цoнкoв, Aл., М. Бeгнoвcкa, С. Пайталов, Peзултaти и aнaлиз нa eкcпepимeнтaлни изcлeдвaния чpeз мapкшaйдepcки измepвaния зa cлeдeнe уcтoйчивocттa нa cтeнaтa нa Xвocтoxpaнилищe „Лъки – 2 временно” към „Лъки Инвecт“ AД, IX Meждyнapoднa кoнфepeнция пo гeoмexaникa, 7-11 септември, Bapнa, 2020 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.