Skip to content Skip to footer
Доц. д-р Владимир Георгиев
РЕЗЮМЕ

Информацията за полезните изкопаеми до към 60-те години на миналия век са сравнително оскъдни. Първите обобщени работи за полезните изкопаеми за цяла България са на Йовчев (1960, 1961а,б,в, 1964) и на Йовчев, Балуховски (1961) с приложени карти в М 1:500 000 – черни метали, цветни метали, въглища и битуминозни шисти, нефт и газ, както и на металогенното райониране на България. През втората половина на миналия век излизат редица публикации които касаят металогенията на България. През 1989 г. се публикува Металогенна карта на България в М 1:1 000 000 (Dokov et al., 1989), а през 1991 г. обяснителна записка към нея (Василев, Стайков, 1991). Отделят се следните металогенни единици: Родопска металогенна субпровинция – Pb, Zn, Fl (Cu, Sb, Au, Ag, W, Mo), Средногорска металогенна зона – Cu, Au (Fe, Mo, Ag, Bi, Mn, Pb, Zn, Bar, Q), Старопланинска металогенна зона – Pb, Zn, Fe, Bar, (Au, Cu, Mo, W, Mn), Варненски металогенен район – Mn. През 1992 г. е заведена в Националноя геофонд Металогенна карта на България в М 1:200 000 с обяснителни записки към нея (Нафтали и др., 1992ф) а през 1994 Металогенна карта по урана в България в М 1:200 000 с обяснителни записки към нея (Драгоманов и др., 1994ф).

КЛЮЧОВИ ДУМИ

металогенни изследвания, металогенни единици

ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Байрактаров, И. 1994. Металогенно райониране на Западното Средногорие и Плана планина. –Рудообр. проц. и минер. находища, 35, 3–12.
2. Батанджиев, И. 1989. Структурна обусловеност на младоалпийската металогенна активизация в България. – Сп. Бълг. геол. д-во, 50, 1, 85–98.
3. Богданов, Б. 1987. Медните находища в България. С. Техника. 388 с.
4. Богданов, Б., Е. Димитрова. (гл. ред.). 1983. Магматизм и металлогения Карпато-Балканской области. Изд. БАН, С., 300 с.
5. Божков, И. 2014. Урановите находища в Република България – състояние и потенциал. – В: Перспективи на уранодобива в България. 2014. Сборник с доклади, НТС по МДГМ, 155–163.
6. Бончев, Г. 1920. Старото рударство в България и Македония. – Сп. БАН, 19, 9, 1–50.
7. Бончев, Г. 1925. Минералните находища в Родопите. – Сп. БАН, Кл. Природоматем. 15, 32, 85–141.
8. Василев, Л., М. Стайков. 1991. Краткая металлогения Болгарии. Обяснительная записка металлогенической карты масштаба 1:1 000 000. – Сп. Бълг. геол. д-во, 52, 2, 1–54.
9. Георгиев, В. 2012. Металогения на Източните Родопи. Акад. и-во „Проф. Марин Дринов“, С., 262 с.
10. Георгиев, В., Кольковски, Б., Бояджиев, С. 2007. Късноалпийската металогения на западните и централните части на Родопския масив на територията на България – нов поглед. – Сп. Бълг. геол. д-во, 68, 1–3, 143–156.
11. Гергелчев, В. И. Петков, Г. Панов, Д. Йосифов. 1977. Общая геолого-геофизическая и металлогеническая характеристика рифтовых зон Балканского полуострова (Болгария). – В: Роль рифтогенеза в геологической истории Земли, Наука, Новосибирск, 173–180.
12. Диков, Д., И. Божков. 2014. Урановите находища в Република България – състояние и потенциал. – В: Перспективи на уранодобива в Блългария. 2014. Сборник с доклади, НТС по МДГМ, 9–21.
13. Димитров, Р. 1988. Оловно-цинковите находища в България. С. Техника. 259 с.
14. Димитров, Р., Б. Маврудчиев, В. Бресковска, Д. Йосифов, С. Калайджиев. 1995. Алпийска геодинамика и алпийска металогения на България. – Металогения на България. Сб. резюм. II нац. симп. 23-24 ноември 1995, С., 39–44.
15. Димитров, Р., Б. Маврудчиев, В. Бресковска, Д. Йосифов, С. Калайджиев. 1997. Алпийските ендогенни промишленно-генетични типове находища в България. – Год. КГ, 29, 9–26.
16. Драгов, П., Д. Йосифов, И. Вапцаров, 1976. Mеталлогенически-активные линеаменты и узлы территории Болгарии. – Geol. Balc. 6, 3, 3–16.
17. Златарски, Г. 1884. Материали по геологията и минералогията на България. – Пер. сп. Бълг. книж. д-во, кн. 7, 74-95; кн. 9, 52-82; кн. 10, 52–78.
18. Йовчев, Й. 1960. Полезни изкопаеми на НР България. Геоложки основи на полезните изкопаеми. Техника, С.,
106 с.
19. Йовчев, Й. 1961а. Полезни изкопаеми на Н Р България – въглища и битуминозни шисти. Техника, С., 168 с.
20. Йовчев, Й. 1961б. Полезни изкопаеми на Н Р България – цветни метали. Техника, С., 132 с.
21. Йовчев, Й. 1961в. Полезни изкопаеми на Н Р България – черни метали. Техника, С., 147 с.
22. Йовчев, Й. 1965. Основы геологии и полезные ископаемые территории НР Болгарии. VII конгрес КБГА. С. 224 с.
23. Йовчев, Й., Н. Балуховски. 1961. Полезни изкопаеми на НР България – нефт и газ. Техника, С., 118 с.
24. Йосифов, Д. 2007. Рудоконцентриращи структури в България. – Геол. и минер. ресурси,14, 6, 14–17.
25. Йосифов, Д., Р. Радичев. 2017а. Геофизични аспекти на ендогенното рудообразуване. – Минно дело и геология, 71, 8–9, 30–37.
26. Йосифов, Д., Р. Радичев. 2017б. Строеж на земната кора на територията на крупните находища на цветни метали в България. – Минно дело и геология, 71, 10, 36–42.
27. Канурков, Г. 1988. Железнорудните находища в България. С. Техника. 283 с.
28. Коен, Е. 1946. Полезните изкопаеми в България. – Год. Дир. геол. и минни проучв., отд. А, 4, 397–448.
29. Костов, И. 1963. Минералогическо райониране на Родопите. – Тр. Геол. Бълг., сер. геохим, минерал. и петрогр., 4, 7–26.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.