Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

Предмет на публикацията е моделирането на тунелен метроучастък в изчислителна програма, която се базира на метода на крайните елементи. Направен е анализ на получените резултати за напрегнато и деформираното състояние в масива при преминаването на тунела през участъка. Сравнени са данните за деформациите на повърхността, които са получени от модела, с реално измерени при мониторинга на строителството и оразмеряване на първична облицовка.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

числено моделиране; нов австрийски тунелен метод; деформации; напрегнато и деформирано състояние в масива; метод на крайни елементи.

РЕФЕРЕНЦИИ

1. МРРБ, Норми за проектиране на плоско фундиране.
2. Марков, И. Метод на крайните елементи, София, 2014.
3 Проект за Мониторинг на сградите в зоната на влияние на строителството – km 4+950.00 – 5+141.45.
4. Проект за Разширение на Метро София III-та метролиния: бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча купел; i-wi етап от km4+320(МС5) до km11+966,34 (МС14). Тунел по НАТМ от km4+946,89 до km5+122,59(МС6).
5. B. Maidl, M. Thewes и U. Maidl, Handbook of tunnel Engineering II, Berlin: Ernst & Son, 2014.
6. B. Maidl, M. Thewes и U. Maidl, Ръководство по тунелно строителство, том Том I: Конструкции и методи, BAGTC, 2013.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.