Skip to content Skip to footer

ПОЛИМЕТАЛНИ, РАДИОАКТИВНИ И РЕДКОЗЕМНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ОРУДЯВАНИЯ В БУХОВО-КРЕМИКОВСКИЯ РУДЕН РАЙОН. ПРОГНОЗНИ РЕСУРСИ

Проф. дгмн, инж. геолог Иван Бедринов Н. с. I ст. инж. геолог Георги Скендеров
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледан Бухово-Кремиковския комплексен руден район, който се явява съществена част от Централно-Балканската металогенна зона. В нея попадат още: Курило-Кътинските уранови и уран-полиметални находища; полиметалните орудявания локализирани в дълбочинни разломи на тектонизираната приконтактна ивица (Софийски терциерен басейн – Старопланински антиклинорий) в землищата на селищата Требич – Кубратово – Кремиковци – Бухово. Предмет на детайлни научно-изследователски, проучвателни и експлоатационни работи са били орудяванията в пределите на Кремиковското и Бухово-Сеславското рудни полета, като голяма част от промишлените желязо-сребърни и уранови залежи са иззети. Интерес като възможни суровинни ресурси представляват установените, недостатъчно изучени и промишлено оценени минерализации и орудявания от уран-съпровождащи скъпоценни, цветни и торий-редкоземни минерализации в ареала на Бухово-Сеславското рудно поле, както и установените полиметални минерализации и орудявания в дълбочинните разломи по южните и СИ части на Кремиковското рудно поле.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Бухово-Кремиковски руден район, хидрослюдизация, метасоматизация, орудявания

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Герасимовский, В. А., А. Нестеянова, 1949 г., Поиски уран на територий НР Болгарий. ВИМС – Москва;
2. Холопешин, Ив., Вл. Лапин, 1957 г., Металогенна карта на урановите находища в България, Мащаб 1 : 300 000, Гф „Редки метали“ („РМ“);
3. Арапов, Ю. и др., 1963 г., Металогенна карта по уран на България, Мащаб 1 : 300 000, Гф „РМ“;
4. Драгоманов, Л., Бедринов И., Скендеров Г., Петкова Л., Мирчева Л. 1994 г. „Металогенно-прогнозна карта по уран на Р. България в М 1:200 000“. Нц. Геоф. I-1225;
5. Габровска, М. и др. 1961-1969. „Резултати от металометрични снимки по Буховското U-рудно поле“, М-би 1:5000 – 1:2000, 1:1000. Гф. „РМ“;
6. Тонев, И. 1967, „Геологические условия локализаций урановьiеорудинения Бх. р. п. Гф. „РМ“;
7. Мельников, Е. и др. 1961. „Локални гравитационни аномалии в границите на Бх. р. п.“ Гф. „РМ“;
8. Цанова, Т. 1964. „Минерализации, свързани с магмената диференциация на Буховско-Сеславския интрузив“, Гф. „РМ“;
9. Жуков, Ф. 1970. „Нови данни за геологията и орудяванията в Бх. р. п.“ Гф. „РМ“;
10. Загорски, Вл. 1972. „Флотационно отделяне на Pb, Zn, Cu сулфиди от уран-полиметалните руди от Бх. р. п.“ Гф. „РМ“;
11. Петков, М. и др., 1987. „Предварителна оценка на възможностите по обогатяване и комплексно извличане на Th елементи от U-Th-TR руди на Бх. р. п.“ Гф. „РМ“;
12. Михайлова, М., 1987. „Сорбция на Thелементи“ Гф. „РМ“;
13. Бедринов, И., 2008. „Радиогеоложката изученост на територията на Р. България и получените резултати. МДГМ;
14. Бедринов, И. 2014. „Предпоставки за намиране на промишлени запаси от U-Th-TR находища в Р. България. Сп. МДГМ;
15. Бедринов, И. 1998.“Предпоставки за намиране на полиметални находища в Бх – Кр. руден район“. ГМР, 8, 9.;
16. Бедринов, И. Скендеров Г. 2016. „Полиметални комплексни уран-съдържащи и Th-TR минерализации и орудявания в Бх.-Кр. руден район“, Сп. ГМР, 6.
17. Бедринов, И. 2017. „Уранови и U-съпътстващи орудявания в Бх.- Сеславското рудно поле“, Сборник доклади от „IX международен симпозиум“ – „Минерално разнообразие – изследване и опазване“, ГФ. НМ „Земята и хората“;
18. Бедринов, И. 2018. „Относно състоянието на рудодобивния отрасъл в България“, НТС – МДГМ, Сборник доклади на Научно техническата конференция „Минералносуровинната база на България.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.