Skip to content Skip to footer

ШЛИХОМИНЕРАЛОЖКА ПРОГНОЗА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ДИАМАНТИ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р инж. Олег Витов
РЕЗЮМЕ

Задача на настоящата работа е да се анализира минералния състав на шлихови проби от България (131 522 на брой) с цел да се очертаят перспективи за търсене на диаманти в България. Минералният състав на шлиховите проби от България е сравнен с минералния състав на публикувани еталони на различни типове диамантени находища по света. Сравнението е на основата на вероятностни методи. Използван e еталонният минерален състав на следните диамантови находища: диамантоносни разсипи от Западен Урал; кимберлити; тежка фракция от коренни кимберлити, алпинотипни ултрамафити, пиропови перидотити, алкални базалтоиди, графитизирани гнайси, метаморфозирани конгломерати Витватерсранд и кимберлитови разсипи. Въз основа на получените резултати са изказани геоложки съображения за наличие на два генетични типа диамантоносни скали в България: 1) хромитоносни скали с гранат без титанови минерали и 2) високобарични скали, без гранати, набогатени на титанови минерали.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА ОСТАВАТ ЗАДЪЛГО В ЕНЕРГЕТИКАТА И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

д-р Венелин Х. Велев
РЕЗЮМЕ

Природният газ ще нараства по значение във всички потребителски сектори поради доказаните му изобилни запаси и присъщата му гъвкавост на усвояване. Ще има промяна обаче при отношението производство-потребление, като главни страни-износители ще бъдат САЩ, Русия и страните от района Близкия Изток. Източниците на природен газ от неконвенционален тип ще нарастват и ще достигнат 33% в неговото общо производство. Продукцията на нефт от „трудни резервоари”, дълбоководните находища, наситените с битуми пясъчници и други, също ще нараства, достигайки 25% от общия добив.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

природен газ, енергетика, икономика

РЕФЕРЕНЦИИ

“ШИСТОВ ГАЗ”, “ФРАКИНГ”, ПРЕДИЗВИКАНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ (ОБЗОР НА ПРИМЕРА НА ОКЛАХОМА – САЩ)

Проф. Бойко Рангелов
РЕЗЮМЕ

Добивът на „шистов газ“ в световен мащаб расте бързо. Технологията „фракинг“ води до максимално извличане на газа от майчините скали (най-често шисти). Използваните химически съединения при добива провокират „анти шистов газ” кампании от страна на различни екологични организации. У нас проучването и добивът на шистов газ не са разрешени, основно поради екологични съображения. За съжаление, въпросът се политизира, което не е от полза за никого. Досега у нас няма задълбочени изследвания за влиянието на „фракинга“ върху провокираната сеизмична активност. В други страни (например САЩ) изследванията се водят с увеличени темпове поради появата, в някои участъци на добив на шистов газ, на индуцирана сеизмична активност с нарастваща интензивност. Един от най-драстичните примери е щатът Оклахома (находище Барнет).

Ключови думи

“шистов газ”, фракинг, земетресения

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Katie M. Keranen, et al. 2013. Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence. Geology 84 (5). http://geology.gsapubs.org/content/early/2013/03/26/G34045.1.abstract
2. Mark D. Petersen et al., 2016. Seismic Hazard Forecast for 2016 Including Induced and Natural Earthquakes in the Central and Eastern United States., Geology 87 (4). http://dx.doi.org/10.1785/0220160072
3. http://www.emsc-csem.org/
4. https://images.search.yahoo.com/search/images
5. http://earthquake.usgs.gov/hazards/

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.