Skip to content Skip to footer
Геолог Мила Траянова
РЕЗЮМЕ

Целта на настоящото изследване е да се оцени актуалното състояние на стари нефтени сондажи със самоизлив на води. След запознаване с архивна информация и теренни огледи, е направена класификация и съставена карта на тези сондажи, на основата на техническо състояние и екологично въздействие. За детайлни изследвания е избран сондаж Р-1 Расово, чиито води на самоизлив образуват езеро с високи концентрации на йод, бром и други компоненти. Взети са водни и почвени проби, които позволиха да се изяснят хидрохимичните процеси, които протичат вследствие самоизлива и да се оцени степента на екологично въздействие.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

самоизлив, стари нефтени сондажи, екология

РЕФЕРЕНЦИИ

1    Стоянов, Н., П.Гергинов, А. Бендерев, К. Бояджиева, В.Христов, В. Веселинов. 2015.   Прогнозиране и оценка на въздействието върху подземните води при проучване и добив на нефт и газ.  Сп.БГД , год. 76, кн. 2–3,79-98;
2    Траянова, M., А. Бендерев. Актуално състояние и проблеми на стари нефтени сондажи на самоизлив в Северна България.  Научни съобщения на национална научна конференция на БГД с международно участие Геонауки 2018, Списание на БГД, т.79, 3, 155-156;
3    Trayanova, M., A. Benderev. Ecological assessment of artesian water from well near village of Rasovo (NW Bulgaria).  Procc. 18th  International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9 July, 2018, Albena, Bulgaria. Vol.18, Sciences and Technologuies in Geology, Exploration and Mining. Issue:1.2, Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics, 223-230;
4    Rafferty, K. 1999. Scaling in geothermal heat pump systems. Contract No. DE-FG07-90ID 13040. Geo-Heat Center, Oregon Institute of Technology;
5    Garrels, R., L. Christ. 1965. Solution, minerals and equilibria, Harper and Row;
6    Борисов, В., Н. Маринов. 1993. Использование подземных вод для извлечения промышленых компонентов. Основы гидрогеологии. Том 5. Использование и охрана подземных вод.Наука, Новосибирск, с. 108-118.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.