Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова е преподавател към катедра „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. Автор е на редица научно-приложни статии и доклади в областта на земната и въздушна фотограметрия, дистанционните изследвания и обработката на изображения. Темата на дисертационния ѝ труд е „Приложение на методите за обработка и анализ на космически изображения при формиране и интерпретация на регистрираните в тях обекти”. Участвала е в различни конференции и симпозиуми. Взела е участие в три научно-изследователски проекта, на два от които е била ръководител. Членува в научно техническия съюз по минно дело, геология и металургия и съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЛОЖНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЧИСЛЕНИТЕ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ В ПОДЗЕМНИЯ ДОБИВ
- КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЛОЖНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ТОПЛИННИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В МИННОТО ДЕЛО
- ФОТОГРАМЕТРИЯТА И ДИСТАНЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МИННОТО ДЕЛО

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.