Skip to content Skip to footer

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ ОТ ОТКРИВКАТА НА РУДНИЦИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

д-р инж. Павел Карачолов
РЕЗЮМЕ

Директивите на ЕС за ограничаване на емисиите на въглеродни диоксиди води до ограничаване производството на електроенергия от твърди горива, което ще оказва неблагоприятно влияние върху добива на въглища в най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток“ ЕАД. Тези факти показват необходимостта от провеждане на целенасочени изследвания за доказване на възможности за оползотворяване на полезни компоненти от откривката на рудниците и като цяло използването им в промишлеността.
В доклада са представени резултати от досега проведени изследвания, доказващи съдържание в глините на редкоземни елементи, които са включени в списъка на критичните суровини на ЕС. Посочена е също и връзката на съдържащите се редки метали в глините, въглищата и подземните води с установените орудявания в подхранващите провинции на Източномаришкия басейн.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Източномаришки басейн, откривка, химичен и минерален състав на глини, критични суровини за ЕС, редкоземни елементи, скали от подхранващи провинции

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Прангова Д., М. Нишев, Г. Монев, Й. Борисов, М. Тодорова. Разлагане на алуминиевия сулфат из разтворите му, получени при обработване на глините от СМЕК „Марица-изток“ по сернисто киселинния метод. 1987 г., Сборник научни трудове по химическа промишленост, кн.11.
2. Нишев, М., М. Тодорова, Д. Прангова, Г. Монев, К. Кинова. Получаване на технически алуминиев сулфат от глини с високо съдържание на двужелезен триокис. 1985 г. Сборник научни трудове по химическа промишленост, кн. 9.
3. Приложение 1 Информация за линкове към документи на Европейската комисия и публикации.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_bg
http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Critical_Materials_web_complete.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/system/files/ged/79%20report-b_en.pdf
4. Seredinq V. и Dai (Seredin, V.V., Dai, S., 2012. Coal deposits as potential alternative sources for lanthanides and yttrium. Int. J. Coal Geol. 94, 67–93)
5. Стоева, П. и кол. Категоризация на надвъглищните глини в рудник „Трояново-север” по условия на копаене. Отчет по договор № 1343, 1994 г.
6. Карачолов, П. Изследване устойчивостта на насипищните откоси в Марица изток. Автореферат на докторска дисертация. 1991 г.
7. Кожухаров, Д., С. Савов, Г. Четалов. Обяснителна записка към геоложка карта на България М 1: 100000. Картен лист Тополовград, 1994 г.
8. Недялков, Н. Геоложки строеж на Източномаришкия басейн и свлачищния феномен. Автореферат на Дисертация 1985 г.
9. Прангова, Д., М. Нешев, Г. Монев, Й. Борисов, М. Тодорова. Сернисто-киселинен метод за извличане на двуалуминиев триокис от глините на сМЕК „Марица изток”. Сборник научни трудове по химическа промишленост кн.11, 1987 г.
10. Недялков, Н., П. Карачолов, М. Джамбазов. Относно безвъглищната зона по Соколишкия разлом. Сп.”Въглища” 8, 1982; 20-22.
11. Yossifova,M., D.Dimitrova, R.Ivanova. Mineral and chemical composition of some claystounes from the Troyanovo-3 mine, Marica East Lignite basin, Bulgaria. International Journal of Coal Geology, 2018 (93 – 105).
12. Йосифова,М., Д.Димитрова. Минерален и химичен състав на отпадни продукти, формирани в нискокислородна обстановка при изгарянето на източномаришки лигнити в ТЕЦ „Марица-изток 2“, България. Национална конференция с международно участие „Геонауки 2017“.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.