Skip to content Skip to footer

Инж. Драгомир Драганов е новият председател на Камарата 

Българската минно-геоложка камара избра на свое Общо годишно отчетно-изборно събрание нови ръководни органи. Запредседател на БМГК, с пълно мнозинство, е избран инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

Той приема поста от проф. дтн инж. Николай Вълканов, който в продължение на два мандата оглавяваше Камарата. С решение на Общото събрание, за принос и заслуги, проф. Вълканов остава почетен председател на Сдружението.

Като председател на Българската минно-геоложка камара, инж. Драганов ще прилага своя опит и експертиза за устойчивото развитие, просперитет и утвърждаване на българската минерално-суровинна индустрия в страната и чужбина. В браншовата организация членуват над 116 дружества и организации от осем подбранша в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности.

Инж. Драгомир Драганов има над 40-годишен опит в минната индустрия и геоложките проучвания включващи оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми; предпроектни проучвания; проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Той има доказани управленски умения в  управлението на цялостния производствен процес на един минен комплекс. Успешно ръководи повече от 8 години „Елаците-Мед“ АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН – една от най-големите минни компании в България, като допринася за устойчивото ѝ и технологично развитие. Инж. Драганов е член на Управителния съвет на КРИБ и асоцииран член на Балканския минен конгрес. Носител е на редица отличия за ценен принос към минното дело.

По решение на Общото събрание на Българската минно-геоложка камара, в Управителния съвет с мандат 2023-2026 г. влизат следните дружества:
–   „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Николай Пелтеков – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
–   „Дънди прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с ръководител проф. д-р инж. Илия Гърков  – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
–    „Мини Марица-изток“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Илза Чинкова – представител на подотрасъл „Въгледобив“;
–    „Ватия“ АД с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Индустриални минерали“;
–    Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) с представляващ Ирина Колева – представител на подотрасъл „Добив на инертни и строителни материали“ ;
–    „Дионисомарбле“ АД с ръководител Георгиос Диамандополус – представител на подотрасъл „Добив на скалнооблицовъчни материали“;
–    „БН-Консулт-Инжениринг“ ООД с управител д-р Никола Вардев – представител на подотрасъл
„Геология“;
–    Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с ректор проф. д-р инж. Ивайло Копрев – представител на подотрасъл „Логистични дейности“;
–    „Каолин“ ЕАД с ръководител Димитър Ангелов;
–    „Калцит“ ЕООД с управител Симеон Горянов;
–    „Сименс България“ ЕООД с главен изпълнителен директор д-р инж. Боряна Манолова;
–    „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД с представляващ инж. Димитър Илчев;
–    Адвокатско дружество „Йорданов, Вълков и партньори“, представлявано от адв. Любомир Вълков.
Членове на Управителния съвет по право са председателят на БМГК инж. Драгомир Драганов и изпълнителният директор на сдружението доц. д-р инж. Иван Митев.
За членове на Контролния съвет на БМГК са избрани дружествата:
–    „Инфрапроект Консулт“ ЕООД с управител д-р Розалина Козлева;
–    „Минстрой Холдинг“ АД, представлявано от инж. Неделчо Бонев;
–    „Нипроруда“ АД с изпълнителен директор инж. Данчо Йорданов.

Прочети още от рубриката
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.