Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПОДЗЕМНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

проф. д-р инж. ивайло копрев, д-р инж. николай христов, Инж. Никола Сечкарьов
ABSTRACT

Улавянето на въглерода (CCS) включва методи и технологии за отстраняване на CO2 от промишленото производство чрез улавяне, транспортиране и съхранение в подземни хранилища. В настоящата статия са разгледани възможностите за съхранение на со2 в геоложки структури в южна българия за нуждите на комплекса ,марица-изток“. Освен за намаляване на емисиите, технологията може да помогне за оцеляването на ТЕЦ-ове, които гарантират сигурност на доставките.

KEYWORDS

въглероден диоксид, съхраняване, подземни хранилища

REFERENCES

1. Балинов, В. и др. 1978. Относно методиката на комплексното обобщаване на геоложката информация във връзка с изясняване на условията и механизма на екраниране на въглеводородните залежи.- 25 години ВМГИ, Юбил. науч. конф., Варна, 224-233 с.
2. Белмустаков, Е. 1968. Палеоген. В: Стратиграфия на България. С., Наука и изкуство, 309-340.
3. Бояджиева, К., С. Гашаров. 2001. Геотермичен каталог на България. С., Горекс Прес, 166 с.
4. Дачев, Х. 1988. Строеж на земната кора в България. Изд. Техника, С., 334 с.
5. Дешев, Е., В. Балинов. 1977. Оценка кондиционных параметров фильтрационных и емкостных свойств пород-коллекторов. – ХІ конгрес на БКГА, Киев.
6. Йорданов, Й., В. Балинов, Е. Дешев, Ив. Сапунджиева. 1985. О методике колличественной оценки изолирующих свойств труднопроницаемых пород. – Изд. ГИ БАН, сер. неф. и въгл.геол., 21, с. 34-41.
7. Йосифов, Д. 1977. Първоразрядни дълбочинни разломи и земекорни блокове в нагънатите зони и активизираните области на България по геофизични данни. – Из. ГИ БАН, сер. геотект., тектонофиз. и геодин., 6, 48-65.
8. Кръстев, Н. и др. 1988. Геолого-геофизическая характеристика палеогенового фундамента Загорского понижения к западу от р. Сазлийка. – В: Линеаменты как структуры сочленения разновозрастных складчатых областей и их металогении. БАН, ПК ІХ МС АНСС, Пр.4, тема 4.2, 142-154 Рабочее совещание, София,
9. Недялков, Н. 1983. Тектоническое строение фундамента Восточномарицкого третичного басейна.- В: Марицкий шов и блоковое строение Болгарского Средногорья. БАН, ПК ІХ МС АНСС, Пр.4, тема 4.4, , 142-154. Рабочее совещание.София
10. Николова, Й., 1980. Определяне плътността на скалите по данни от радиометричните (НГМ и ГМ) изследвания в сондажите. – Из. ГИ БАН, сер. нефт. и въгл. геол. 13, 13-21 с.
11. Николова,Й., 1981. Усовершенствование методов интерпретации нейтронного гамма и акустического методов в песчаниках с глинисто-карбонатным цементом. Докл. на симп. по прил. геоф., Лайпциг, 511-517 с.
12. Николова, Й., В. Балинов, Е. Занева-Добранова, М. Дончева. 2004. Оценка на изолиращите свойства на труднопроницаемите скали по сондажно-геофизични данни. МНТК, Варна, с.165-170.
13. Станев, И. 1974. Генезис и възраст на подземните води от горноюрско-долнокредния водоносен хоризонт в България. – Изв. ГИ., сер. Инж. геол. и хидрогеол., 23, 61-74.
14. Chadwick A., Arts R., Bernstone C., May F., Thibean S., Zweigel P.(ed.). 2007. Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers. Observations and guidelines from the SACS and CO2 STORE projects.
15. Dabovski, C., I. Boyanov, Kh. Khrischev et al. 2002. Structure and Alpine evolution of Bulgaria. Geol. Balc., v. 32, 2-4; p. 9-15.
16. Kotzev, V., Tz. Georgiev, R. Nakov, B. C. Burchfiel, R. W. King, R. Reilinger. 2001 GPS study of active tectonics in Bulgaria: results from 1996 to 1998. Tectonophysics, 235-248.
17. Metz B., Davidson O., Coninek H., Loos M., Meyer L (ed.) 2005. Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press, New York.

ИЗСЛЕДВАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ПОДСТЪПАЛАТА ПРИ ДОБИВА НА ВАРОВИКОВИ БЛОКОВЕ В КАРИЕРА „КРЕМЕНА ПАПАДОПУЛОС“

доц. д-р Евгения Александрова, доц. д-р Илиан Джобов, проф.. д-р инж. Ивайло Копрев
ABSTRACT

Съвременните кариери за добив на скално-облицовъчни материали са високомеханизирани, разполагащи с комплект от минно-транспортно оборудване, което осигурява производителното изпълнение на добивните работи. Независимо от това, нарастващите потребности от скално-облицовъчни материали поражда необходимостта от по-внимателно отношение към тези находища и правилно оразмеряване на технологичните параметри при експлоатацията на кариерите. В статията е предложена методика за оптимизиране на височината на подстъпалата при добива на варовикови блокове с използването на диамантено-въжени резачки в кар иера „Кремена Пападопулос“ с отчитане на енерго- и металопоглъщаемостта на използваното минно-транспортно оборудване.

KEYWORDS

добив на скално-облицовъчни материали, добив на скално-облицовъчни материали, височина на подстъпалата

REFERENCES

1. Копрев, И. Открит добив на скални блокове. Монография, София, 2012.
2. Mosch, S. Optimierung der Exploration, Gewinnung und Materialcharakterisierung von Naturwerksteinen: Dissertation of PhD / S. Mosch. – Univers. Gottingen, 2009 г. – 276 р.
3. http://www.euromarket.bg/
4. http://www.eltrakbulgaria.com/

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН

гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев, гл. ас. д-р инж. Иван Митев, инж. Димитър Кайков, проф. д-р инж. Ивайло Копрев,
ABSTRACT

Разгледани са технологичните схеми за добив с фрезов комбайн, както и случаите при които те намират приложение. Изведени са основните ограничаващи фактори, които определят подходящия избор на технологична схема

KEYWORDS

фрезов комбайн, непрекъснато изземване, технологични схеми, открит добив

REFERENCES

1. Koprev, I., Zh. Staneva, K. Hristov, T. Popov. Implementing a non-blasting technology with a surface miner Wirtgen 2500 SM in the “Kozyak” quarry. Annual journal of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 59, Book 2, Mining and processing of mineral resources, Sofia, 2016, p. 32-35
2. www.wirtgen.de/en/products/surface-miner/

АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ

Доц. д-р инж. Евгения Александрова, проф. д-р инж. Ивайло Копрев, гл. ас. д-р инж. Симеон Асеновски, Гл. ас. д-р инж. Даниел ГеоргиеВ
ABSTRACT

Получени са зависимости между основните показатели на процеса на рязане (производителност, разход на енергия и диамантено въже) и режима на работа на диамантено-въжени резачки при различна височина на стъпалото. Разработена е методика за избор на рационален режим на управление на въжената резачка, отчитайки установените зависимости между производителността при отделяне на блока от масива, експлоатационните разходи при различна височина на стъпалото.

KEYWORDS

диамантено-въжена резачка, производителност, добив на скални блокове

REFERENCES

1. Першин Г. Д., Караулов Н. Г., Уляков М.С. The research of high-strength dimension stone mining technological schemes in Russia and abroad // Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 2. Том 11. Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. С. 64-73.
2. Першин Г.Д., Пшеничная Е.Г., Уляков М.С. Влияние режима управления работой канатной пилы на ее производительность // Добыча, обработка и применение природного камня: сб. науч. тр. под ред. Г.Д. Першина. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. С. 54-63.
3. Акопян Р. В., Лусинян К. Г. Исследование влияния режимов резания на износ алмазных элементов алмазно-канатного режущего инструмента // Изучение природных каменных материалов и силикатного сырья, разработка эффективной техники и технологии производства: сб. науч. тр. Ереван: НИИКС, 1983. С. 40-49.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.