Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТУНЕЛИ – ГЕОЛОЖКО И КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

Проф. д-р инж. Николай Жечев
ABSTRACT

Съществуващите пътни тунели в Република България са изградени без връзки между отделните тръби, което не обезпечава безопасността при пожар. От друга страна, липсата на хидроизолиране и некачественото изпълнение пораждат проблеми с конструктивната сигурност и срока на експлоатация.
Упоменатите два факта налагат тотална реконструкция на съществуващите пътни тунели и привеждането им в съответствие с европейските изисквания за сигурност и трайност. За разлика от новите строежи, реконструкцията е с много ограничителни условия, което поражда особености в техническите решения. Тези особености рефлектират в геоложките проучвания, обследването, планиране на функционалните и усилващи дейности, математическото моделиране, земетръсното изследване, строежа на нови напречни връзки, планирането на пробивно-взривни работи, хидроизолирането, вентилацията и пожароустойчивостта.
Изследването е направено във връзка с решението на технически проблем при реконструкцията на тунел „Витиня“. Разглеждат се особеностите в геоложките проучвания и конструктивното обследване. Получените резултати обогатяват теорията и практиката на тунелостроенето при специфичните условия на реконструкция.

KEYWORDS

тунелостроене, пътни тунели, реконструкция, конструктивно обследване

REFERENCES

1.    Жечев, Н., Крепежни конструкции и облицовки. Издание на МГУ „Св.Иван Рилски“, София 2012.
2.    Zhechev, N., Specifities in modelling and realization of  tunnels under the mining method at shallow depths, 2-ра конференция с межд. участие, Девин 2010.
2.    Жечев, Н., Оптимизиране на връзката между съществуващ и нов тунел, 6-та конференция с межд. участие, Девин 2018,

ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТУНЕЛИ – ПЛАНИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ

Проф. д-р инж. Николай Жечев
ABSTRACT

Съществуващите пътни тунели в Република България са изградени без връзки между отделните тръби, което не обезпечава безопасността при пожар. От друга страна, липсата на хидроизолиране и некачественото изпълнение пораждат проблеми с конструктивната сигурност и срока на експлоатация.
Упоменатите два факта налагат тотална реконструкция на съществуващите пътни тунели и привеждането им в съответствие с европейските изисквания за сигурност и трайност. За разлика от новите строежи, реконструкцията е с много ограничителни условия, което поражда особености в техническите решения. Тези особености рефлектират в геоложките проучвания, обследването, планиране на функционалните и усилващи дейности, математическото моделиране, строежа на нови напречни връзки, , земетръсното изследване, планирането на пробивно-взривни работи, хидроизолирането, вентилацията и пожароустойчивостта.
Изследването е направено във връзка с решението на технически проблем при реконструкцията на тунел „Витиня“. Разглеждат се особеностите при планиране на функционалните и усилващи дейности, математическото моделиране и строежа на нови напречни връзки. Получените резултати обогатяват теорията и практиката на тунелостроенето при специфичните условия на реконструкция.

KEYWORDS

тунел, планиране, усилване, моделиране

REFERENCES

1.    Жечев, Н., Крепежни конструкции и облицовки, Издание на МГУ „Св.Иван Рилски“, София 2012г.
2.    Zhechev, N., Specifities in modelling and realization of  tunnels under the mining method at shallow depths, 2-ра конференция с межд. Участие, Девин 2010г.
3.    Жечев, Н., Оптимизиране на връзката между съществуващ и нов тунел, 6-та конференция с межд. Участие, Девин 2018г.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Проф. д-р инж. Николай Жечев, инж. Хрисимир Христов, инж. Рафаил Рафаилов
ABSTRACT

В настоящия доклад са направени измервания в разломния целик на тунел „Витиня“ при строежа на напречни противопожарни връзки, но методиката може да бъде приложена за всеки открит и подземен рудник. Проблемът несигурността при взривяване в съществуващи съоръжения, произтича от липсата у нас на достатъчно критерии, с които да бъдат нормирани взривните въздействия. Обикновено в измерванията се отчита сумарният вектор на скоростта и по таблица се отчита земетръсната степен по MSK . Степенуването е по качествен критерий за влияние върху комфорта на хората. Подобна интерпретация няма нищо общо със сигурността на съоръженията. По тази причина в настоящата разработка и въз основа на факта, че по света се ограничават повече параметри освен сумарната скорост, са разработени методика и програми. Чрез тях от взрива се получават по компоненти на скорости, премествания, честоти, ускорения, периоди на собствени честоти, декремент на затихване и спектри на реагиране. Чрез спектрите на реагиране може да бъде проверена сигурността на съоръженията, а от обработените акселерограми по посоки и може да бъде оптимизирана безопасността в паспорта по взривни работи.. Посредством предложената методика може да бъде разработена наредба и мониторингът да стане неразделна част от всеки проект по взривни работи за гарантиране на безопасност и оптимален разход в подземното строителство.

KEYWORDS

взривни работи, методика, тунел

REFERENCES

1. Shock Response Spectrum (SRS) – Aug 29, 2019 • Community Article.
2. Стефанов, Д., Избрани глави от подземния рудодобив, Техника, 1986.
3. Vibration standards for different countries/Researches.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.