Skip to content Skip to footer
Доц. инж. Любомир Марков
РЕЗЮМЕ

Въпреки кратката история на рудник „Черно море-2“, Черноморският басейн заема достойно място в историята на българския подземен въгледобив. В Черноморския басейн за целия срок на миннодобивна дейност от 94 години са добити 18,83 млн. t кафяви въглища, като средногодишния добив за този период е 200 хил. t. С развитието на въгледобива в басейна, успоредно с електрификацията на страната, Мина „Черно море“ доставя от десетки години необходимите въглища за страната, както и твърдо гориво за Българските държавни железници. Съществен е приносът на мината и за осигуряването на работни места в района със сравнително добри трудови доходи. Техният брой в периода 1970 – 1998 г. е от 1600 до 1000, след което той намалява до 700 – 500 души. По този начин в района на басейна се създадоха условия за възникване на нови населени места – с. Рудничар и Минно селище Черно море с три поколения миньори.

Ключови думи

Рудник “Черно море-2”, подземен въгледобив

РЕФЕРЕНЦИИ

8. Отчети за дейността на въгледобивните дружества. Комитет по енергетика, „Въглища-Холдинг“ АД, ДАЕЕР, МЕЕР и други правителствени органи.
9. Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията реда за тяхното съгласуване. Приета с ПМС № 248 от 25.10.2013г., обн., ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.
10. Марков, Л., Св. Петров. Окончателен отчет за резултатите от експерименталното прилагане на добивната технология в 301 добивен стълб на рудник „Черно море-2“. Архив на „Минпроект“ ЕАД, 2000 г.
11. Справочни материали за миннодобивната дейност на „Мина Черно море – Бургас“ ЕАД.
12. План за действие за преструктуриране, премахване на субсидиите и финансово оздравяване на търговските дружества в енергийния отрасъл за периода 1998 – 2001г. (утвърден през август 1998г.).
13. Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния отрасъл за ускорена приватизация за периода 2000 – 2001г. Приет с решение № 356 от 19.06.200 г. на Министерския съвет.
14. Търговски закон. Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991г.
15. Информация от Мина „Черно море“ ЕАД Бургас до ДАЕЕР, София, Управление „Въгледобив“, във връзка с разработването на „План за действие за подготовка на минните дружества за бърза приватизация, съгласно писмо 94 – ВГ- 11/9.02.2000 г.
16. Марков, Л., Н. Стоименов, Ст. Тасева. Оценка на работоспособността на прилаганите механизирани комплекси, технически изисквания, целесъобразност от усвояване производството на крепежни секции у нас. „Минпроект“ ЕАД, м. април, 1996 г.
17. Нови технологии в „Мина Черно море-Бургас“ ЕАД – верният път. Сп.„Минно дело и геология“, 6, 2006 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.