Skip to content Skip to footer

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ПРИ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ СЛЕДМИННИ ТЕРЕНИ

Ст. пр. Велислава Д. Паничкова РЕЗЮМЕ Рекултивацията на нарушените терени обхваща комплекс от инженернотехнически, мелиоративни, селскостопански, лесовъдски, ландшафтноустройствени и други дейности, които целят възстановяване на нарушените терени и връщането им в стопански оборот в съответствие с екологичните условия и ландшафта на района.…

Read More

ВИБРАЦИОННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ВОДАЧА НА РУДНИЧЕН САМОСВАЛ

Доц. д-р инж. Стефан Пулев РЕЗЮМЕ Разглеждат се динамични модели на рудничен самосвал, даващи възможност да се определят трептенията на кабината. Аналитично са получени и решени диференциалните уравнения на движението. Получени са законът за движение на кабината на водача и амплитудно-честотната характеристика…

Read More

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА МИННО–СПАСИТЕЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р инж. Александър крилчев РЕЗЮМЕ Извършване на спасителни и аварийно-възстановителни дейности при подземния добив на полезни изкопаеми, подземното минно и градско строителство, строителството на подземни хидротехнически съоръжения, пътни тунели и метрополитен е високо рискова дейност. Тази дейност се изпълняват от специализирани…

Read More

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ХОРИЗОНТАЛНО РАЗПРЪСКВАНЕ – ЧАСТ II

Инж. владислав стойков, проф. д-р инж. михаил михайлов РЕЗЮМЕ Гасенето с водна мъгла в пътни тунели се основава на максимален охлаждащ ефект в зоните на пожара, за да се постигне търсеното намаляване на риска за пътниците, конструкцията на тунела и съоръженията в…

Read More

ОТВЪД 2020 г. – ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ ПРИ РЕКУЛТИВАЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ „КОЛУБАРА”, СЪРБИЯ. НОВИ НАСОКИ

Проф. дн Боян Димитриевич, Инж. Боголюб Вучкович, Инж. Радмила Гачина РЕЗЮМЕ Геоложките проучвания във Въглищни мини „Колубара" - сръбското най-важно предприятие за добив на лигнитни въглища се провеждат от 1936 г. до наши дни и все още продължават. Извършени са над 7200…

Read More

ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕХОДИ В ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО: ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов РЕЗЮМЕ Широката научна общност е обединена върху схващането, че човечеството е преминало през няколко (четири) кардинални технологични трансформации, именувани като индустриални революции. Всяка от тях по дефиниция изисква нов модел на енерго- обезпечаване, с прилежащите инфраструктурни…

Read More

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ИЗОСТАВЕНИ РУДНИЦИ

Инж. Димитър куюумджиев РЕЗЮМЕ В доклада е представен споделен чужд опит и добра практика за това как пиковата енергия, която е най-евтина може да бъде съхранявана. Международният екип от изследователи е приложил подземна гравитационна система за съхранение на енергия (ПГССЕ) в изоставен…

Read More

ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАХОДИЩA ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ ОТКРИТ СПОСОБ

адв. Мина Вълева – Радкова РЕЗЮМЕ Бързопроменящата се среда от гледна точка на климата, геополитиката, пазарите, бурното развитие на технологиите, различните по характер нежелани и неочаквани проявления като пандемии и военни конфликти, принуждават гражданите на Европейския съюз и България в частност, да…

Read More

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ХОРИЗОНТАЛНО РАЗПРЪСКВАНЕ – ЧАСТ I

Инж. владислав стойков, проф. д-р инж. михаил михайлов РЕЗЮМЕ Гасенето с водна мъгла в пътни тунели се основава на максимален охлаждащ ефект в зоните на пожара, за да се постигне търсеното намаляване на риска за пътниците, конструкцията на тунела и съоръженията в…

Read More

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.