Skip to content Skip to footer

ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 2

гл. ас. д-р инж. Николай Милев, Инж. Хуан брионес РЕЗЮМЕ В първата част на доклада са представени членовете на екипа, посетените места, различните видове проучвания и основните цели на проведените изследвания. Разгледани са геоложките и топографски особености на посетените райони: насипно съоръжение,…

Read More

ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗХУМУСНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД ГР. РАДНЕВО

маг. еколог Владимир Етов Маг. еколог Деница Славова РЕЗЮМЕ Един от основните проблеми при извършването на рекултивацията на нарушените терени в „Мини Марица-изток” ЕАД е недостига на хумус, който се проявява най-вече в южната полоса на находището на територията на рудник “Трояново –…

Read More

EНТАЛПИЕН ПРОФИЛ НА ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов РЕЗЮМЕ Обект на изследване в настоящата работа са хидротермалните резервоари в България от зоните на геотермалните аномалии. Те съдържат в себе си значителен енергиен ресурс, с възможности за приложение в различни сектори на националното стопанство. Предмет…

Read More

РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Проф. д-р Николай Щерев, доц. Вяра Милушева, доц. Петя Биолчева, доц. Ивайло Иванов, доц. Марин Гешков РЕЗЮМЕ Често добивната индустрия е подценявана както по отношение на приноса ѝ в икономиката, така и по отношение на перспективите за развитие. Въпреки това, минното дело…

Read More

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД

Докторант инж. Десислава атанасова - венкова РЕЗЮМЕ Промените в деформационното състояние на масива, вследстlие развитието на минните работи, довеждат до необходимостта от изучаване и контролиране на деформационните процеси и опазване на различни подземни и наземни обекти от тяхното влияние. В участъците „Върба”…

Read More

ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 1

гл. ас. д-р инж. Николай Милев, Инж. Хуан брионес РЕЗЮМЕ В първата част на доклада са представени членовете на екипа, посетените места, различните видове проучвания и основните цели на проведените изследвания. Разгледани са геоложките и топографски особености на посетените райони: насипно съоръжение,…

Read More

ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Венелин Велев РЕЗЮМЕ КЛЮЧОВИ ДУМИ ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО РЕФЕРЕНЦИИ 1. Scar, S., V. M. Kawood, J. Chowdhtary, 2023. The day The Earth moved . – Reuters.com/graphics/turkey – quake/rupturegdpzqdzwwvw/ 2. Черский,…

Read More

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ

Инж. Владислав Стойков, Проф. д-р инж. Михаил Михайлов РЕЗЮМЕ Настоящата разработка е с идея за проучване и моделиране на стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS), работещи с вода с ниско налягане, за противопожарна защита в пътни тунели с водна мъгла. Изпитва се GW M5,…

Read More

АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР

маг. инж. димитър шайков РЕЗЮМЕ Настоящата статия има за цел да изясни процесът на управление на риска в минните инвестиционни проекти, който е актуален поради своята значимост за бъдещата доходност и ефективност на инвестиционната дейност. Бъдещите резултати на инвестиционната дейност в минната…

Read More

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.