Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

БРОЙ 1-2/2024 Г. НА СПИСАНИЕ „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ“ E НА САЙТА

НАКРАТКО

Може да намерите брой 1-2/2024 г. на списание “Минно дело и геология” в раздел АРХИВ.

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА МИННО–СПАСИТЕЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р инж. Александър крилчев
ABSTRACT

Извършване на спасителни и аварийно-възстановителни дейности при подземния добив на полезни изкопаеми, подземното минно и градско строителство, строителството на подземни хидротехнически съоръжения, пътни тунели и метрополитен е високо рискова дейност. Тази дейност се изпълняват от специализирани звена (Минно-спасителни служби) обучени и тренирани по специални програми. Тези програми включват теоретична и практическа подготовка за работа при тежки производствени условия, вкл. и в непригодна за дишане среда, работа със специализирана техника и апаратура, със средства за спасяване и оказване на първа помощ, както и всички други дейности свързани с ограничаване на развитието на аварията и недопускане развитието ѝ и ликвидиране на последиците от нея. За съжаление липсата на специализирани звена или екипи при дейностите свързани с тунелното и подземно градско строителство, метрополитен, строителство и ремонт на хидротехнически съоръжения и т.н. както и липсата нормативен документ с разписани правила за работа при аварийни ситуации създават предпоставки за извършване на неадекватни, ненавременни и в някой случай опасни спасителни дейности. За да се намали риска от изпълнение на такива дейности и да се повиши успеваемостта при спасителни и аварийно-възстановителни работи е необходимо създаване на единни правила за изпълнение на спасителни дейности при различни аварийни ситуации. Важно е и създаването на Централна минно-спасителна служба, която да обслужва всички онези високо рискови дружества, свързани с подземния добив и минното строителство, които нямат изградени такива звена в структурите си.

KEYWORDS

авария, злополука, минно строителство, минно-спасителни служби, тунели, хидротехнически съоръжения, подземно градско строителство, специфични условия на труд

REFERENCES

1. Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи в сила от 01.09.1978 г. Издадена от Централния съвет на българските професионални съюзи обн. ДВ. бр.56 от 18 Юли 1978г., обн. ДВ. бр.57 от 21 Юли 1978 г.
2. Правилника за минно-спасителната и газоспасителната дейност утвърдена със Заповед № 154 от 14.10.1994 г. на министъра на труда и социалните грижи (ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г.) и с Решение № 5474 от 2 май 2017 г. на Върховния административен съд се обявява за нищожен.
3. НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините.
4. Решение № 5474 от 2 май 2017 г. на Върховния административен съд.
5. Закон за МВР

ОБЗОР: МОБИЛНИ СКАЛПИРАЩИ ПРЕСЕВНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

Скалпирането като технология е отдавна възприето и наложено в Западна Европа и САЩ. В България засега работят съвсем малко мобилни скалпиращи сита и на родните фирми, опериращи на мини и кариери, все още им предстои да оценят в пълна степен сериозните им преимущества пред по-стандартните методи за работа. На следващите страници ще разгледаме специфичните особености на скалпирането и специализираната мобилна техника, която се използва за тази цел.

Под скалпиране обикновено се разбира първично пресяване на материал, от който трябва да се отделят най-едрите късове или някакъв вид замърсители (особено пръст и глина) – например предварително сортиране на необработени инертни материали (взривена скална маса), въглища, руди, почва, откривка, насипища, отпадъци от разрушаване на сгради и др.
Значителни предимства
Едно много типично приложение на тази технология е в кариерите за добив на скални фракции за строителството. В случая скалпиращата машина се разполага направо в забоя, където взривената скална маса се подава директно към приемния й бункер от верижен багер или челен товарач. Изходящите фракции стандартно са три: надситова от чист едър камък предназначен за първично трошене (например в челюстна трошачка), междуситова също от чист камък, който може да се насочи директно за вторично трошене (например в роторна или конусна трошачка) и подситова съдържаща различни примеси от глина и други замърсители, или т.нар. стерил.
При това приложение смисълът на първичното пресяване е да се отдели стерилът и да се калибрира напълно чистия камък за първично и вторично трошене. Така се оптимизират няколко етапа от преработката на инертните материали: вместо цялата взривена маса да бъде подавана на челюстна трошачка, още в началото на процеса мобилният скалпер отделя чист материал (35-40% от общия обем) готов за директно насочване към вторична трошачка. По този начин в първичната попадат само 30 – 35% от взривената маса, при това изчистена от глина и други подобни примеси. Това от една страна спестява технологично време, а от друга забавя износването на работните органи на първичната трошачка поради по-малкия обем материал, който минава през нея.
В мините много перспективно приложение на скалпиращите машини е преработката на откривка за извличане на продаваеми скални фракции за строителството, както и пресяване на насипища при рекултивация на терени.
Устройство на мобилната скалпираща машина
Както повечето мобилни машини скалперите също разчитат на верижна ходова част, с която могат да се преместват в рудника или кариерата и да се товарят и разтоварват от тежковозно полуремарке. Обичайното задвижване е дизел-хидравлично, но почти всички производители предлагат опцията Dual Power за алтернативно задвижване на електричество чрез кабел. За целта машината има не само дизелов двигател, но и два електромотора, а също и табло за превключване между двата вида задвижване. Монтирането на собствен бордови електрогенератор е рядкост при мобилните скалпиращи машини.
Първият основен възел на машината е нейния приемен бункер, който е наклонен назад. В него работи лентов питател, който подава материала към ситовия възел. Самият лентов питател трябва да бъде стоманен при първично пресяване на едра скална маса, а за по-леки материали може и да е гумен. Има производители, които предлагат стоманен вибропитател като опция. Стените на бункера обикновено са хидравлично сгъваеми и се конфигурират на обекта според машината, която зарежда с материал (багер, челен товарач или трошачка).
Най-важен е ситовият възел. Той е двудеков и съответно позволява отделянето на три продукта, единият от които обикновено е замърсител, както посочихме по-горе. Специфично тук е, че материалът се подава от питателя директно към ситото, което е наклонено надолу (работният ъгъл е между 15° и 20°). Това позволява пресяване на по-едри фракции с размер над 100 mm, което е невъзможно за мобилните наклонени сита тип класификатор, тъй като при тях ситовият възел е наклонен в обратна посока и материалът се изкачва чрез дълъг лентов транспортьор нависоко до началото на ситото.
В зависимост от приложението се монтира определен вид ситова повърхност на всяко от двете нива. На горното ниво, за предварително отделяне на едра скална маса, се използва сито тип Grizzly, а за премахване на лепкави замърсители, кал и пръст – сито от типа Finger Screen. За точен размер фракция се монтира тип перфорирана плоча с шестоъгълни отвори. Тези ситови повърхности се отличават с повишена здравина и устойчивост на удари и голямо натоварване.
На долното ниво се използва най-често мрежа, която може да бъде плетена или перфорирана. В Западна Европа отдолу монтират дори струнни сита за пресяване на пясък. Долното ситово ниво може да се демонтира, ако ще се получават само два вида материал.
Готовите пресети продукти се извеждат чрез три лентови транспортьора, чиято работна скорост и ъгъл могат да се регулират. Реално, скалпиращата машина може да се разглежда като универсална пресевна двуплощна инсталация, защото тя може да се използва не само за трудните за преработка материали, но и за стандартно вторично сухо пресяване на филц, пясък и др. подобни.
На следващите страници представяме четири от популярните марки мобилни скалпиращи инсталации според заявените от производителите продуктови гами, технико-технологични преимущества и специфични технически решения.

ANACONDA
Мобилно скалпиращо сито Anaconda DF514 с размери на горната ситова повърхност 4,27 х 1,52 m

Anaconda Equipment International е реномиран производител на мобилна трошачна и пресевна техника: челюстни и роторни трошачки, наклонени пресевни инсталации, скалпиращи сита, барабанни сита, стакери, пресевни машини с миене и обезводнители. Високото качество на произвежданата продуктова гама се гарантира от модерния завод на компанията в Северна Ирландия, използващ най-съвременна техника и технологии.
Гамата от скалпиращи пресевни машини е съставена от четири модела, отличаващи се с висока надеждност и ефективна работа. Ситовите им модули са двудекови и позволяват разделянето на материала на три продукта. През последните почти 15 години те придобиват висока репутация на много производителни машини, предлагащи висок капацитет и при най-трудните за преработка материали. Задвижването е дизел-хидравлично, като клиентите имат избор между двигатели от марките Deutz, Caterpillar и JCB. Времето за привеждане в работно положение след пристигане на обекта е 20 минути.
Моделът DF410 предлага размери на ситовата повърхност 3 х 1,2 m, а неговата производителност е в диапазона 170 – 230 t/h. Всъщност на тази машина и нейната впечатляваща надеждност се дължи високото реноме на скалперите Anaconda. Нейните компактни размери и маса от 15,6 t я правят отлично решение за подизпълнители, които често работят на различни обекти и в тесни пространства. Превозва се без необходимост от извънгабаритен транспорт. В същото време емисиите на шум са достатъчно ниски и позволяват експлоатация дори в близост до жилищни сгради.
Като среден по големина размер моделът Anaconda DF514 използва ситови повърхности с размери 4,27 х 1,52 m и може да постигне производителност до 375 t/h в зависимост от материала и начина на зареждането му. Хидравличното сгъване на странѝците на приемния бункер и на двата странични конвейера е част от стандартната спецификация. Това се отнася и за регулируемата работна скорост на лентовия питател и на всички изходящи лентови транспортьори. Наклонът на ситовия възел може да се регулира от 15° до 19° според приложението, като е предвидено неговото цялостно хидравлично повдигане за по-лесна смяна на ситовите повърхности.
Флагманът в гамата е Anaconda DF518, който като функционални възможности е сходен с DF514, но предлага по-голяма площ на ситовите повърхности (размери 5,49 х 1,52 m), приемен бункер с капацитет 8 m3, по-солидна конструкция и с 5,5 t по-голяма работна маса (32,5 t).
В гамата от скалпери забележителен е моделът FSL100, използващ доста по-различна конструкция от другите машини в гамата. В неговия приемен бункер с ширина 3,7 m е вградена вибрираща скара за тежки приложения на две нива. Може да се зарежда с материал директно от челен товарач, багер или дъмпер, а може и да работи в технологична линия заедно с мобилна трошачка.
На пръв поглед Anaconda FSL100 изглежда малка машина, но предлага изненадващо висока производителност. За един час този скалпер може да преработи количество материал, което е 10 пъти по-голямо от него.

KLEEMANN

Kleemann GmbH, част от Wirtgen Group, е немски производител на трошачна и пресевна техника с над 160-годишна история. Компанията предлага гама от мобилни пресевни инсталации, която включва четири модела наклонени сита тип класификатор и един универсален модел скалпиращо сито MSS 802i EVO. Тези машини впечатляват със своята солидна конструкция, висока производителност, горивна ефективност и лекота на управление.
Мобилното скалпиращо сито Kleemann MSS 802i EVO е с производителност до 500 t/h и е предназначено за широк кръг приложения в открити кариери и рудници, както и в рециклирането на строителни и други видове отпадъци. Размерите на двуплощния ситов модул са 1550 х 4880 mm, а работната маса е от 30 t до 38 t в зависимост от оборудването. За първи път моделът е доставен на клиент в България през 2023 г.
Kleemann MSS 802i EVO е оборудван с голям приемен бункер с базов капацитет 9,1 m3 и може да поема материал с максимални размери 800 х 500 х 300 mm. Конструкцията му е изключително масивна и здрава и гарантира дълъг експлоатационен живот. Странѝците на бункера могат да се сгъват хидравлично в зависимост от условията на работа, в т.ч. за осигуряване на по-добра видимост и улесняване на зареждането с колесен челен товарач.
Kleemann MSS 802i EVO се задвижва от дизелов двигател John Deere с мощност 133 к.с., като дизел-хидравличното задвижване впечатлява с по-тихата си работа в сравнение с аналогични конкурентни модели. Резервоарът за гориво може да се зарежда от двете страни на машината в зависимост от разположението на куповете с материал. Предвидена е опция Dual Power за електрическо задвижване със захранване чрез кабел от мрежата или от мобилна трошачна машина с дизел-електрическо задвижване.
Двуплощният ситов модул осигурява висока производителност и максимална чистота на пресяване. Освен чрез различните типове ситови повърхности той може да бъде адаптиран към различните видове материал и чрез регулиране на работния ъгъл от 15,4° до 20°. В зависимост от едрината и замърсеността на материала над горното сито могат да бъдат монтирани допълнителни системи за забавяне на потока с цел повишаване на чистотата или защитата от повреждане на ситото.
Долното сито може да бъде поръчано с леко извит профил (Banana Profile) за увеличаване на ефективността и качеството на пресяване. В началото на ситовата повърхност наклонът е по-стръмен, което осигурява по-голяма скорост и по-добро разпределение на материала по цялата площ. В края на ситовата повърхност наклонът е по-полегат, което задържа материала и повишава качеството на крайния продукт. Машината може да се преоборудва за получаване на само две фракции в рамките на 4 часа.
Работата с Kleemann MSS 802i EVO е съвсем лесна. Операторът използва дистанционно управление, което може да се свърже чрез кабел към всяка от двете страни на машината. То предлага ясно разбираеми команди и символи, като се показва също информация за разхода на дизел, сервизна диагностика и др. Има опция за дистанционно радио управление, което може да се използва много удобно от оператора на зареждащата машина (багер или челен товарач). Телематичната система WITOS FleetView осигурява постоянен дистанционен мониторинг на техническото и работното състояние на скалпиращото сито.

Мобилно скалпиращо сито Kleemann MSS 802i EVO с размери на горната ситова повърхност 4,88 х 1,55 m
McCLOSKEY
Мобилно скалпиращо сито McCloskey R155 с размери на горната ситова повърхност 4,88х1,53 m

Компанията McCloskey International, част от групата на Metso, е един от водещите световни производители на мобилна трошачна и пресевна техника. Тя е основана през 1984-a в Канада и през тази година ще отбележи своя 40-годишен юбилей. Днес широката гама на McCloskey International включва мобилни трошачки (челюстни, роторни и конусни), мобилни пресевни инсталации (наклонени, скалпиращи и барабанни), както и стакери. Това e най-съвременна, високопроизводителна, надеждна и лесна за управление техника.
Сред тези машини ясно се откроява серия R, съставена от четири модела скалпиращи сита. Те се отличават с много солидна и здрава конструкция и са сред най-издръжливите скалпери на пазара. Разполагат с голям двудеков ситов модул (High Energy Screen Box) с висока агресивност на пресяване, осигуряващ високопроизводителна първична преработка на много замърсени материали. Както при останалите машини с марка McCloskey, при скалперите също се спазва правилото ширината на всеки агрегат, по който преминава материал, да бъде по-голяма от тази на предходния. Целта е максимално бързо придвижване на фракциите и постигане на желаната висока производителност и ефективност.
Мобилните скалпиращи сита McCloskey се задвижват от дизелови двигатели с мощност 130 к.с., като само най-големият модел е 225 к.с. Освен стандартното дизел-хидравлично задвижване, като опция се предлага Dual Power (без най-малкия модел). Това е допълнително електрическо задвижване, което позволява работа изцяло на ток чрез захранване с кабел от мрежата или от мобилна електрическа трошачна машина, работеща в непосредствена близост. Времето за привеждане в работно положение на скалперите McCloskey е само 10 минути.
Най-малкият модел R70 е предназначен основно за фирми подизпълнители, на които им се налага често да сменят обекти и да превозват машината. Ето защо тя се отличава с много компактни габаритни размери за транспорт: 9,7 х 2,5 х 3,2 m,
а масата ѝ е само 15,4 t. Следващият модел в гамата е R105, който предлага най-голямата височина на натрупване на пресят материал под лентовите транспортьори и най-голямата ситова повърхност в своя клас (3,66 х 1,37 m/3,46 х 1,37 m) при запазване на габаритна ширина за транспорт от 2,5 m – без необходимост от превоз като извънгабаритен товар.
На свой ред McCloskey R155 е по-голяма машина с по-висока производителност и размери на ситовите повърхности 4,88 х 1,53 m. Тя се отличава с по-издължен приемен бункер и съответно по-дълъг лентов питател. Това позволява на клиентите да изберат различни варианти на машини за захранването на приемения бункер, без разсипване на материал. Моделът R155 може да се зарежда дори от по-големи челни товарачи, тъй като те имат на разположение ширина от 4,88 m за странично зареждане на скалпера. Флагманът в гамата е McCloskey R230 с размери на ситовите повърхности 6,1 х 1,83 m. Той е предназначен за работа с най-висока производителност и най-тежки приложения.
Клиентите мога да осъществяват постоянен дистанционен мониторинг на своите мобилни скалпиращи сита чрез професионалната телематична система 365SiteConnex, която денонощно осигурява информация и анализи за работното и техническо състояние на машините.

POWERSCREEN

Powerscreen е водещ световен производител на широка палитра от мобилна трошачна и пресевна техника, включваща пълни гами от наклонени, скалпиращи, хоризонтални и барабанни сита. Те предлагат висока производителност, ефективност, надеждност и най-съвременно управление.
Сред тези машини ясно се отличава гамата от мобилни скалпиращи пресевни машини, която е най-широката в света. Тя е съставена от 13 модела в две серии. Доказаната на всички континенти серия Warrior обхваща осем модела с производителности от 280 t/h до 800 t/h, оборудвани с дизелови двигатели Caterpillar или Deutz. Бестселърът на Powerscreen и номер едно по пазарен дял в света е моделът Warrior 1800/1800X
(625 t/h).
Освен с дизел-хидравлично задвижване почти всички модели се предлагат с опция Dual Power за допълнително алтернативно електрическо задвижване (без двата най-малки). Така клиентите могат да избират между работа на дизел или електричество в зависимост от условията на обекта. Самото захранване става с кабел от мрежата или от работеща мобилна трошачка с електрическо задвижване в непосредствена близост. Моделът Warrior 1400ХЕ
(500 t/h) е електрически и е разработен специално за клиенти, предпочитащи работа на ток. Освен с гореспоменатите възможности за външно електрозахранване тази машина разполага също със собствен електрогенератор от 72 kVA за напълно автономно приложение.
Машините от серия Warrior разполага с най-съвременни двуплощни ситови модули, отличаващи се с голяма здравина и издръжливост, необходима за приложения като първично пресяване на взривена скална маса. Динамиката на пресяване е много агресивна с цел постигане на най-висока степен на чистота на материала. В това отношение впечатляват моделите с три задвижващи вала на ситовия възел като Warrior 2100 Triple Shaft (700 t/h) и Warrior 2400 (800 t/h). Тази уникална технология в съчетание с регулиране на работния ъгъл, амплитудата и скоростта осигурява не само върхова производителност, но и максимална степен на отделяне на лепкави замърсители като кал или глина.
През 2021 г. Powerscreen въведе на пазара скалпиращите пресевни машини серия Titan. За разлика от универсалните Warrrior тези модели са с по-опростена конструкция и не са предназначени за първично пресяване преди трошачка, а след нея, в т.ч. за рециклирането на строителни материали, почва, биомаса и др. Те притежават голяма част от характеристиките на Warrior, но са насочени към друг сегмент на пазара – вторично пресяване, при това на много атрактивни цени. Серия Titan се състои от четири модела с производителности от 280 t/h до 700 t/h.
В гамата е включен и един по-специфичен модел – Powertrak 750. Той е предназначен основно за първично пресяване на взривена скална маса или разкривка. За разлика от сериите Warrior и Тitan използва вибрационен бункер със скара за пресяването на материала.
Техническото и работното състояние на скалпиращите сита може да се следи дистанционно чрез най-модерна телеметрична система – Powerscreen Pulse. Powerscreen е първият в света производител на мобилна трошачна и пресевна техника, който още през 2014 г. оборудва своите машини с телеметрия.

Обзора подготви
Данаил НИКОЛОВ

Мобилно скалпиращо сито Powerscreen Warrior 2400 с размери на горната ситова повърхност 6,1 х 1,93 m
Read more from the column

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.