Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Проф. д-р Николай Щерев, доц. Вяра Милушева, доц. Петя Биолчева, доц. Ивайло Иванов, доц. Марин Гешков
РЕЗЮМЕ

Често добивната индустрия е подценявана както по отношение на приноса ѝ в икономиката, така и по отношение на перспективите за развитие. Въпреки това, минното дело и минната индустрия са в основата на растежа на българската икономика повече от 60 години и най-вече добивната индустрия е ключов фактор за развитието на икономиката в прехода – за последните 30 години. Независимо от ясно изразената зависимост на минната индустрия от темпа на икономическо развитие, тя може да се определи като един от секторите, които са водещи по отношение на: въвеждане на нови технологии; ръст на работната заплата; изпълнение на изискваният за безопасност на труда и опазване на околната среда; въвеждане на изискванията на кръговата икономика и правилата на корпоративната социална отговорност.
Настоящата статия разкрива отговорите на въпроса: как се променя минната индустрия отвътре, за да отговори на тези съвременни икономически, социални и политически предизвикателства. Представеният анализ обективно анализира данните от развитието на сектора от 1989 до 2019 г., вкл. по отношение на производство, инвестиции, труд и работна заплата и пр. На тази основа са направени необходимите обобщения и са очертани тенденциите в развитието на този сектор.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

добивна промишленост, България, индустриален растеж и развитие

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Авторски колектив (Любен Беров и Димитър Димитров – ред.), Развитие на индустрията в България, изд. Наука и изкуство, С., 1990 г.
2. Щерев Н. и колектив. Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти, УИ Стопанство – УНСС, 2023.
3. НСИ, http/www.nsi.bg

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД

Докторант инж. Десислава атанасова - венкова
РЕЗЮМЕ

Промените в деформационното състояние на масива, вследстlие развитието на минните работи, довеждат до необходимостта от изучаване и контролиране на деформационните процеси и опазване на различни подземни и наземни обекти от тяхното влияние. В участъците „Върба” и „Крушев дол”, на „Горубсо-Мадан” АД, с напредването и навлизането в дълбочина на минните изработки, се създават предпоставки за премествания на повърхността, както и на скалният масив. Отработените камери са с големи размери и водената експлоатация, в близост до капитални изработки, създава необходимост от наблюдения и анализ на състоянието на масива и съоръженията на повърхността. В доклада са представени изградените в гореспоменатите участъци наблюдателни станции. Извършени са началните маркшайдерски наблюдения, резултатите от които ще послужат за сравнение със следващите измервания. Въз основа на данните за реализирани пространствени премествания на наблюдаваните репери на земната повърхност и в подземните изработки ще се определя деформационното състояние на масива към различните моменти на провеждане на наблюденията.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

масив, деформационно състояние, деформационни процеси

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Върбанов, В., Изследване влиянието на подземните минни работи за деформиране на вертикални шахти, София. 1976.
2. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения, чрез геодезически методи, Комитет по архитектура и благоустройство- Главно управление по геодезия, картография и кадастър, 1980.
3. Турчанинов, И.А., М.А.Йофис, Э.В.Каспарьан, Основы механики горных пород, Ленинград, Недра, 1989.
4. Хрисчев, Г., Опазване на съоръженията и обектите от вредното влияние на подземните минни работи, „Техника”, София, 1978.
5. Цoнкoв, Aл., M.Бeгнoвcкa, Cлeдeнe ycтoйчивocттa нa cкaлния мacив чpeз мapкшaйдepcки измepвaния пpи дoбив нa oлoвнo-цинкoвa pyдa зa ycлoвиятa нa p-к „Kpyшeв дoл”, „ГОРУБСО – MAДAН” AД, VIII Meждyнapoднa кoнфepeнция пo гeoмexaникa, 2-6 юли, Bapнa, 2018 г.
6. Цoнкoв, Aл., М. Бeгнoвcкa, С. Пайталов, Peзултaти и aнaлиз нa eкcпepимeнтaлни изcлeдвaния чpeз мapкшaйдepcки измepвaния зa cлeдeнe уcтoйчивocттa нa cтeнaтa нa Xвocтoxpaнилищe „Лъки – 2 временно” към „Лъки Инвecт“ AД, IX Meждyнapoднa кoнфepeнция пo гeoмexaникa, 7-11 септември, Bapнa, 2020 г.

ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 1

гл. ас. д-р инж. Николай Милев, Инж. Хуан брионес
РЕЗЮМЕ

В първата част на доклада са представени членовете на екипа, посетените места, различните видове проучвания и основните цели на проведените изследвания. Разгледани са геоложките и топографски особености на посетените райони: насипно съоръжение, срутище Идили, свлачищата Ислахие и Тепехан и разлома в две локации – Чигли и Ислахие, като са описани нанесените от земетресението щети. Специално внимание е отделено на крайбрежния град Искендерун (в част 1) и на гр. Гьолбашъ (в част 2), където са идентифицирани разнообразни значителни щети вследствие на влиянието на земната основа и е определена собствената честота на почвения масив. Във втората част са анализирани и причините за напълно разрушените сгради в градовете Антакия и Кахраманмараш.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

втечняване, земетресение, геотехника, динамика на почвите, Турция

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Middle East Technical University. Preliminary Reconnaissance Report on February 6, 2023, Pazarcık Mw=7.7 and Elbistan Mw=7.6, Kahramanmaraş-Türkiye Earthquakes February 20, 2023. https://eerc.metu.edu.tr/en/system/files/documents/DMAM_Report_2023_Kahramanmaras-Pazarcik_and_Elbistan_Earthquakes_Report_final_ENG.pdf
2. Earthquake Engineering Research Institute, Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Association. “February 6, 2023 Türkiye Earth-quakes: Report on Geoscience and Engineering Impacts”. https://learningfromearthquakes.org/ images/2023_02_06_nurdagi_turkey/GEER_2023_Turkey_Earthquake_FullReport_ReducedSize.pdf
3. Уеб семинари, организирани от Earthquake Engineering Research Institute. https://www.eeri.org/what-we-offer/webinars/16272-lfe-kahramanmaras-earthquakesreconnaissance-webinar-series
4. Turkey Accelerometric Database and Analysis System (TADAS) – https://tadas.afad.gov.tr/
5. Rojay, Bora, Ariel Heimann & Vedat Toprak (2001). Neotectonic and volcanic characteristics of the Karasu fault zone (Anatolia, Turkey): The transition zone between the Dead Sea transform and the East Anatolian fault zone, Geodinamica Acta, 14:1-3, 197-212, DOI: 10.1080/09853111.2001.11432444.
6. Özşahin, E. (2010). Antakya’da hatay yer seçiminin jeomorfolojik özellikler ve doğal risk açisindan değerlendirilmesİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (23) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50236/647964
7. Özmen, Özgür Tuna et al. Microtremor Array Measurements for ShallowS-Wave Profiles at Strong-Motion Stations in Hatay and Kahramanmaras Provinces, Southern Turkey. Bulletin of the Seismological Society of America (2017),107(1): 445. https://doi.org/10.1785/0120160218
8. Ermini, L., Casagli, N., 2002. Criteria for a preliminary assessment of landslide dam evolution. In: Rybar, J., Stemberk, J., Wagner, P. (Eds.), Landslides. Proceedings 1st European Conference on Landslides 24–26 June 2002. Balkema, Prague, pp. 157–162.
9. Seed, H.B. and Idriss, I.M. (1971) Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE 97, SM9, 1249-1273.
10. Idriss, I. M., and Boulanger, R. W. (2010). „SPT-based liquefaction triggering procedures.“ Report UCD/CGM-10/02, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cal Shear-wave velocity-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential
11. Boulanger, R.W., and Idriss, I.M., (2014). CPT and SPT based liquefaction triggering procedures. Report No.UCD/CGM-14/01, Centre for Geotechnical Modelling, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, CA, 2 pp.
12. Kayen, Robert & Moss, R. & Thompson, Eric & Seed, Raymond & Cetin, Kemal & Der Kiureghian, Armen & Tanaka, Yasuo & Tokimatsu, Kohji. (2013). J.29 Shear-wave velocity-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 139. 407-419. 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000743.
13. Wu J, Seed RB, Pestana JM (2003). Liquefaction triggering and post liquefaction deformations of Monterey 0/30 sand under uni-directional cyclic simple shear loading. Geotechnical Engineering Research report no. UCB/GE-2003/01, University of California, Berkeley, CA

ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Венелин Велев
РЕЗЮМЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Scar, S., V. M. Kawood, J. Chowdhtary, 2023. The day The Earth moved . – Reuters.com/graphics/turkey – quake/rupturegdpzqdzwwvw/
2. Черский, В. Н., Царев, В. П., Сороко, Т.И., Кузнецов, Е. В., 1985. Влияние тектоно-сейсмических процессов на образование и накопление углеводородов. – Новосибирск, „Наука“,
224 с.
3. Велев,В. Х., 2021. Неотектоника в югозападната част на Мизийската платформа с последствия за петролната геология на България. – Минно дело и геология, 2, 37-46.

ОБЗОР: СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И НОВОСТИ ПРИ ВЕРИЖНИТЕ БУЛДОЗЕРИ ЗА РАБОТА В МИНИ И КАРИЕРИ

През последните години компаниите от добива на рудни и минерални суровини се сблъскват с редица големи предизвикателства: необходимост от повишаване на рентабилността и намаляване на разходите, високи екологични изисквания, строги норми за безопасност, липса на квалифициран персонал и т.н. За да помогнат в решаването на тези сериозни въпроси, производителите на минни и кариерни машини, в т.ч. на верижни булдозери, се стремят постоянно да усъвършенстват наличните технологии, както и да разработват все по-нови и модерни системи, основани на повсеместната компютъризация на техниката, дигитализацията и свързаността.

Важна съвременна тенденция при верижните булдозери е въвеждането на дизелови двигатели, съобразени с екологичното законодателство на ЕС – т. нар. Етап V. С него бяха наложени изключително строги изисквания за емисиите на изгорели газове. Ето защо, за постигането на заложените екологични норми, към двигателите се добавят допълнителни сложни системи като DPF, DOC и SCR. Тази тема бе подробно разгледана в брой 3-4/2022 г. и затова тук няма да се спираме на нея.
В общия случай задвижванията на съвременните булдозери са хидродинамични и разчитат на автоматизирани скоростни кутии от типа Powershift. Но през последните години все повече производители пускат нови модели с хидростатично задвижване. От една страна, това се дължи на сериозната еволюция в инженеринга и производството на компоненти за хидростатични трансмисии: хидравлични помпи, хидромотори, разпределители и т.н., които са много пъти по-надеждни и издръжливи от своите първообрази.
От друга страна, хидростатичното задвижване предлага доста предимства. To позволява прецизно завиване с голяма мощност, а приплъзването на веригите е минимално. В тесни места се постига бързо и безпроблемно завиване, дори на 360° на място. Високата работоспособност се усеща особено при избутване на много тежък товар с греблото, както и при използване на рипер в твърди скали. В същото време от задвижването се елиминират скъпи износващи се компоненти като хидротрансформатори, многостепенни скоростни кутии, съединители за завиването и др. Хидростатиката дава възможност за въвеждане на работни режими, които се избират от оператора за допълнително повишаване на производителността или икономии на гориво.
Като алтернатива на хидродинамичните задвижвания и днес има производители на булдозери, предлагащи дизел-електрически задвижвания (с бордови електрогенератор, захранващ мощни електромотори). Но сега технологията е значително усъвършенствана с много добра изолация срещу навлизане на прах и отлично охлаждане, а постиганите икономии на гориво са значителни. В последно време, в унисон с навлизащата електрификация при автомобилите, бяха представени и прототипи на булдозери с електрическо задвижване с тягови батерии.
Булдозерът е сравнително трудна за управление машина, а квалифицирани оператори се намират все по-рядко. Ето защо всички производители предлагат дигитални системи (собствени разработки или на специализирани компании като Topcon, Trimble и Leica) за подпомагане и насочване на оператора, както и за автоматизиране на целия процес на профилиране на терени. С тяхна помощ дори начинаещият може да изпълни бързо и правилно желания профил. Специално за мините се предлагат системи за автоматично отнемане на разкривката, следене на рудното тяло и запазване на равномерни височини на стъпалата.
В САЩ и големите западноевропейски страни положението с кадрите е наистина много тежко. Ето защо производителите вече предлагат дистанционно управление от офис/диспечерска стая и дори полуавтономна работа с едновременно управление на няколко булдозера, в т.ч. модели без кабина, от един оператор. През последните години бе представен и един прототип на булдозер-робот – без операторска кабина.
На следващите страници представяме конкретни новости и иновативни решения на петима водещи световни производители на верижни булдозери, задаващи трендовете в бранша.

CATERPILLAR
Верижен булдозер Caterpillar D10 с максимална мощност 610 к.с. и работна маса 70,2 t

Caterpillar е водещ световен производител на минна и кариерна техника с над 100 години опит в инженеринга и производството на верижни булдозери. Гамата за работа в кариери и мини включва седем модела, които предлагат мощности от 219 к.с. до 863 к.с. и работни маси от 23 t до 104 t. Съвременните тенденции и новости при тежките булдозери на Caterpillar ясно проличаха по време на изложението MINExpo 2021 в Лас Вегас (САЩ). Там компанията показа за първи път новия модел D10 (70,2 t/610 к.с.), чиято официална световна премиера бе в края на май 2023 г. Посетителите на изложението в Лас Вегас имаха възможност да видят отблизо и прототипа на D11 XE (863 к.с./104 t) с дизел-електрическо задвижване.
Новият D10 използва най-съвременни технологии и решения за тежки минни булдозери. Неговият дизелов двигател Cat C27 превключва автоматично настройките на мощността при промяна на посоката на движение и така осигурява до 20% повече мощност при придвижване на заден ход, което намалява времето за изпълнение на един работен цикъл. В същото време машината регистрира икономии на гориво от 4% до 10% в сравнение с предходните поколения D10T и D10T2.
Значителен принос за по-високата горивна ефективност има използването на хидротрансформатор със статорен съединител. При леко натоварване статорът се освобождава. Той автоматично се включва при повишаване на натоварването на греблото и при преминаване по труден терен.
След D6 XE (219 к.с./23 t), големият D11 XE ще бъде втория модел с дизел-електрическо задвижване в гамата на Caterpillar. Според производителя тази машина, която засега е в етап на изпитания, е по-маневрена, по-бърза и по-икономична, а горивната ѝ ефективност се очаква да бъде с 25% по-висока в сравнение с конвенционалния D11. В същото време D11 XE използва с 60% по-малко движещи се елементи, което ще гарантира по-малко престои за сервизиране и по-малко разходи за поддръжка.
Булдозерите Caterpillar за мини и кариери се оборудват с най-модерните системи за насочване и подпомагане на оператора, както и с най-новите технологии за автоматизация на работата. При D10 например стандартната система Dual-Tilt Automated Blade Assist помага на оператора да управлява греблото чрез предварително зададени позиции според извършваната работа: профилиране, избутване и разстилане. Като опции се предлагат системи за автоматизация на работата като AutoCarry и Auto Ripper Control за автоматично управление на височината на издигане на греблото и рипера, а също и Cat Grade Control 3D за напълно автоматично профилиране на терена.
Специално за мините е предвидена платформата Cat MineStar, обхващаща набор от високи технологии за съществено повишаване на ефективността, производителността и безопасността. MineStar Command for dozing предлага например различни варианти за дистанционно управление на булдозери: с директна видимост, от диспечерска стая с видимост чрез камери и полуавтономна работа с едновременно управление на няколко машини от един оператор. На свой ред MineStar Terrain with Automatic Blade Control предлага напълно автоматична технология за управление на греблото, вградена в системата за управление на машината. MineStar Terrain for grading осигурява мониторинг на рудното тяло, височините на стъпалата, времето за изпълнение на един работен цикъл и обема на материала, обработен с греблото.

Dressta

Вече над 50 години в полския завод в Сталова Вола се произвеждат качествени, производителни и надеждни верижни булдозери. Днес продуктовата гама на марката Dressta включва четири съвременни модела, подходящи за работа в кариери и мини, с мощности от 207 к.с. до 515 к.с. и работни маси от 20 t до 68 t. Машините се захранват от дизелови двигатели Cummins за Етап V на ЕС, а трансмисиите им са тип Powershift.
Булдозерите Dressta са известни с върховата си теглителна сила, осигуряваща максимална производителност както с греблото, така и с рипера. Уникалната система за завиване с две скорости позволява максималната мощност на двигателя да се подава към веригите по всяко време за много по-бързо, плавно и ефективно избутване на товари в завой. Надеждният и доказан хидротрансформатор на Dressta автоматично адаптира скоростта на булдозера спрямо промените в натоварването по време на работния цикъл, което улеснява значително оператора.
Една от новостите на Dressta през последните години е въвеждането на модела TD-15-M (207 к.с./20 t). Той използва тристепенна трансмисия Powershift и товарочувствителна хидравлична система със затворен център. Новото електро-хидравлично управление от Rexroth гарантира високата производителност, а новите джойстици с пропорционален ход осигуряват лесно управление и прецизно насочване на греблото. Операторът може да избере една от трите скорости на реакция на греблото – бавна, стандартна и бърза, за повишаване на прецизността или производителността в зависимост от условията на работа и неговите предпочитания.
Dressta TD-15M използва едно цялостно заварено шаси и ходова част за тежки приложения с модулни компоненти, произведени за дълъг експлоатационен живот, а също и за лесен демонтаж и монтаж. Видимостта е подобрена благодарение на новата кабина с 33% повече остъклена площ, наклонения капак на двигателя, позволяващ директен поглед към двата края на греблото, осветление за рипера и камера за зоната зад машината (опция).
Другият нов модел в гамата на Dressta, дебютирал наскоро, е TD-16N (173 к.с./19,5 t). Въпреки че той е предназначен по-скоро за приложения като пътно строителство, наистина си заслужава да се обърне внимание на това инженерно бижу, което с уникалния си дизайн (награден с Red Dot Award) стана еталон за видимост при булдозерите. От седалката в кабината, използваща само четири колони, операторът има истинска панорамна гледка към обекта на 309°, както и несравнима видимост към греблото, веригите и рипера.
За разлика от другите булдозери в гамата, при този модел инженерите на Dressta са предпочели високоефективно хидростатично задвижване, осигуряващо впечатляваща теглителна и избутваща сила. В допълнение, TD-16N предлага три работни режима – икономичен, нормален и мощен, плюс три регулируеми режима за греблото и рипера, чиито настройки могат да се запазват в паметта на електронното управление.
Всички модели на Dressta имат подготовка за монтаж на най-съвременните технологии от Leica, Trimble и Topcon за насочване на оператора или автоматизация на работата с 2D- или 3D-системи. От март т.г. и двата нови модела – TD-15M и TD-16N, могат да се поръчат директно от завода в Сталова Вола с фабрично монтирана система от Leica.

Верижен булдозер Dressta TD-15M с максимална мощност 207 к.с. и работна маса 20 t
KOMATSU
Верижен булдозер Komatsu D71PXi-24 с максимална мощност 240 к.с. и работна маса 24 t

Komatsu е един от водещите световни производители на верижни булдозери с 90 години опит в производството на този вид техника. Тежката гама на Komatsu включва седем базови модела с мощности от 220 к.с. до 1040 к.с. и работни маси от 22 t до 112 t. Една от главните новости при булдозерите за мини и кариери през последните няколко години определено бе дебютът на новия модел D475A-8 (1040 к.с./112 t). Машината привлече голям посетителски интерес по време на изложението MINExpo 2021 в Лас Вегас (САЩ).
Новият флагман D475A-8 е с до 10% по производителен от своя предшественик. Основен принос за това има увеличението на мощността на двигателя с над 11% при придвижване на заден ход. Така се постига по-кратко време за изпълнение на един работен цикъл. Направени са значителни промени по конструкцията на основните стоманени компоненти с цел повишаване на издръжливостта им. Например основната рама е проектирана за два пъти пъти по-дълъг живот в сравнение с предходния модел. Комфортът за оператора е значително повишен чрез ново окачване на кабината с демпфери с два пъти по-голям ход.
Друга много важна новост при Komatsu e пускането на изцяло новия модел D71-24 (240 к.с./22,7 t). Това е най-големият булдозер на Komatsu с хидростатично задвижване.
С голям принос за технологичното развитие на булдозерите Komatsu е въвеждането на второто поколение на технологията за интелигентно управление и автоматизация iMC 2.0 с различни по обхват и насоченост функции. Тя се вгражда фабрично във всички булдозери до 360 к.с. – имат буква “i” в обозначението на модела, и предлага нови усъвършенствани възможности за профилиране на терени, по-висока производителност (до два пъти по-голяма) и осезаеми икономии на гориво.
Чрез използване на функцията Proactive Dozing Control, например, операторът задава с каква стъпка да се вкопава греблото надолу при всяко минаване за достигане на проектното най-ниско равнище. Във всеки един момент управлението автоматично картографира терена и създава временно триизмерно изображение на повърхността, което се използва за следващото минаване и спомага за изпълнение на желания профил по възможно най-бързия и ефективен начин.
Функцията Lift Layer Control регулира по оптимален начин дебелината на разстилания материал, а Tilt Steering Control осигурява много по-ефективно управление на натоварването на греблото. Много полезни са също функциите Speed Control за оптимално управление на скоростта според изпълнявания профил и Quick Surface Creation, позволяваща на оператора сам да създаде с няколко лесни стъпки собствен проект за повърхността, която ще се профилира.
Специално за минните булдозери Komatsu разполага с нови разработки, съчетаващи интелигентната технология iMC 2.0 с дистанционно управление и полуавтономна работа. През 2021-2022 г. японският производител направи тестове и демонстрации в мини на големи клиенти, в т.ч. Anglo American, където показа в реални условия дистанционно управление на булдозер D375Ai-8
(636 к.с./72,9 t) от диспечерска стая на разстояние няколко километра. Приложената система за дистанционно управление използва автоматично управление на греблото (Auto Blade Control) в съчетание със системата ProVision за насочване на оператора.
През 2022 г. Komatsu направи тестови демонстрации на нова система за автоматично отнемане на разкривката в мини на големи клиенти.

LIEBHERR

Немската компания е един от водещите световни производители на верижни булдозери. В тежкия клас, за работа в мини и кариери, Liebherr произвеждат четири модела с работни маси от 30 t до 73 t и мощност от 254 к.с. до 757 к.с. Всички тези машини (без модела PR776) са от най-новото поколение на производителя – Generation 8, разработено през последните няколко години. Те използват най-съвременни технологии за постигане на висока производителност и ефективност при ниски разходи за експлоатация и поддръжка.
Най-новият модел, който се присъедини към Generation 8 през миналата година, е PR766 G8 (54 t/490 к.с.). Той бе представен на изложението bauma 2022 в Мюнхен (Германия) и привлече огромен посетителски интерес. Както всички останали булдозери в гамата, новият модел използва най съвременна хидростатична трансмисия, в случая безстепенно вариаторно хидростатично задвижване, както и дизелов двигател, собствено производство на Liebherr.
При PR766 G8 компонентите на задвижването и интелигентната система за управление на двигателя действат в пълен синхрон, така че оборотите на дизеловия агрегат се поддържат от хидростатичното задвижване на постоянно ниво в рамките на горивоефективния оптимум (около 1600 об./мин). Реализирайки осезаеми икономии на дизел, задвижването на Liebherr категорично се отличава от конкурентните модели в 50-тонния клас, при които има големи колебания на оборотите по време на работа.
За да се представи на върхово ниво при работа в мини и кариери, особено по скалисти терени, новият Liebherr PR766 G8 е оборудван с нова ходова част, която е адаптирана от 73-тонния флагман в гамата на немския производител. Копирайки профила на терена, тя погасява много по-добре сътресенията и осигурява отлична теглителна сила. Най-важно обаче е решението да се използва концепцията с издигната звездочка, предлагаща редица предимства: намаляване на износването на звездочките и лагерните втулки, както и предпазване на крайните задвижвания от повреждане.
За постигане на максимална производителност, ефективност и качество на работа с булдозерите Generation 8 инженерите на Liebherr са разработили високотехнологичната платформа Operator Assistance Systems. Тя предлага няколко системи за подпомагане на оператора и автоматизиране на работата. Системата Free Grade, например, активно стабилизира греблото по време на финалното фино подравняване. Definition Grade позиционира автоматично греблото при изпълнение на обикновени 2D проекти, а системата 3D Grade от Topcon осигурява автоматична работа при изпълнение на много сложни проекти (опция).
На изложението MINExpo 2021 в Лас Вегас (САЩ) Liebherr представи своята система LiReCon за дистанционно управление и полуавтономна работа на минни булдозери. Тя позволява на оператора да работи от голямо разстояние в диспечерска стая, като използва специално подготвено работно място с уреди за управление и екрани с висока резолюция, показващи цялостна гледка към обработвания терен и около машината. Предлага се и активна система за разпознаване на хора и препятствия в работна зона (опция).
В случая булдозерът се оборудва със система от камери за различните ъгли на видимост, микрофони за звука на машината, предавател и приемник, използващи самостоятелна и сигурна безжична меш връзка (Radio Mesh Network) предлагаща висококачествен сигнал дори и при силно пресечени терени.

Верижен булдозер Liebherr PR766 G8 с максимална мощност 490 к.с. и работна маса 54 t
Shantui
Верижен булдозер Shantui DH46M с максимална мощност 510 к.с. и работна маса 56,2 t

През последните 16 години Shantui се нарежда неизменно сред световните лидери по годишен брой произведени и продадени булдозери. Китайската компания произвежда широка продуктова гама от модели, като за Европа е разработена нова гама с хидростатично задвижване – серия М. Тежките булдозери, предназначени за работа в мини и кариери, са общо четири модела, като всеки има различни версии в зависимост от оборудването. Те предлагат мощности от 221 к.с. до 510 к.с. и работна маса от 22 t до 56 t. За постигането на строгите емисионни норми на ЕС по Етап V и оптимален разход на гориво, инженерите на Shantui са предпочели най-съвременни агрегати от FPT и Cummins.
Модерната хидростатична трансмисия, с основни компоненти от Linde, предлага безстепенно регулиране на скоростта на придвижване. Операторът трябва само да зададе необходимата му максимална скорост и електронното управление регулира автоматично дебита на хидромотора и/или помпата, за да предпази дизеловия двигател от претоварване. За различните работни условия системата регулира скоростта на придвижване автоматично с цел увеличаване на производителността и намаляване разхода на гориво.
Хидростатичните булдозери на Shantui предлагат на операторите съвременни технологии като регулируеми режими и система за насочване при профилиране. Стандартният работен режим осигурява баланс между ефективност и икономии на гориво, мощният – повече мощност при голямо натоварване, а икономичният – ниски обороти на двигателя при средно големи натоварвания с възможност за икономии на гориво до 20%.
От своя страна системата за насочване при профилиране (Assistant Grading System) помага на оператора да постигне желания наклон бързо и прецизно с по-малко движения напред и назад за по-високо качество на работата и по-голяма ефективност. Работните ъгли на греблото се показват на монитора в реално време и ориентират оператора за текущото положение на греблото, осигурявайки много по-доброто му управление.
Хидростатичните булдозери Shantui се отличават със съвременни уреди за управление, в т.ч. джойстици, дисплеи и комбиниран педал за намаляване на оборотите на двигателя и спиране. Благодарение на електрохидравличната система операторът може да зададе бързината на реакция на греблото и завиването в зависимост от своите предпочитания и условията за работа. Предвидени са три режима за пъргавината на завиване: агресивен, стандартен и бавен.
Сервизирането на машините е облекчено благодарение на софтуерната система DiagSmart за диагностика и настройки. В допълнение, точките за регулярно инспектиране и сервизиране са оптимално групирани и до тях се достига лесно от нивото на земята.
През последните няколко години, в унисон с най-съвременните тенденции, инженерите на Shantui разработват нови модерни технологии, предназначени за повишаване на производителността, ефективността и безопасността. Специално за мините китайската компания представи булдозера Shantui DH17-C2U. Той няма операторска кабина, но използва най-високи технологии за дистанционно и полуавтономно управление. Не по-малко интерес предизвика и представения модел SD17-EX, който използва батерии (240 kWh) и електромотори. Той дава висока заявка не само за локални нулеви емисии на изгорели газове, но и за 60% по-малко разходи за експлоатация и поддръжка.

Уебсайтове на доставчици на резервни части, консумативи и ремонтно-сервизни услуги

ЕМВЕКО СЕЛЕКТhttps://emvecoselect.bg

Прочети още от рубриката

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.