Skip to content Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА НОВИ МОДЕЛИ ОХЛАЖДАЩИ ЖИЛЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ

гл. ас. д-р Александър Крилчев
РЕЗЮМЕ

Проведените пилотни експерименти с предложените нови средства за топлинна защита на работниците при подземния добив на полезни изкопаеми (охлаждащи жилетки) показаха добър охлаждащ и изолиращ ефект за дълъг период от време при повишено топлинно натоварване на организма. Недостатъците, обаче, свързани с голямото тегло дадоха основание да бъде променен модела и да се намали количеството на използвания охлаждащ агент. В статията е показано провеждането на експерименти, свързани с предложени нови модели жилетки и тяхното използване в условия близки до такива с прегряващ микроклимат. Целта е да се определи ефективността им при различни физически натоварвания при подземния добив на полезни изкопаеми.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземен добив, микроклиматични условия, топлинна защита, хидрогел, микроклимат при прегряване

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Дихателна и топлинна защита, Михаил Михайлов, Тодорка Бакърджиева, София, 2009.
2. Физиологические мероприятия по нормализации труда в глубоких шахтах, Министерство Угольной промишлености- Москва 1986.
3. Опиты использования индивидуальных и групповых средств защиты от газа тепла и пили, Министерство Угольной промишлености, Москва, 1985.
4. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
5. ISO 7730 от 2005 г. Ергономия на топлинната околна среда.
6. Наредба №15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

д-р инж Бранимир Братоев, инж. Юлиян Величков, инж. Радина Славова, инж. Йонко Добрев
РЕЗЮМЕ

Използването на геосинтетични материали е бърз, технологичен и понякога единствен метод при реализиране на горен изолационен екран при рекултивацията на съоръжения за депониране на отпадъци. Дренажните геокомпозити са многообразни в зависимост от технологията на производство и успешно могат да заменят естествените материали при реализацията на дренажи за газ или вода. Настоящата статия се фокусира върху предимствата на дренажни геокомпозити с водонепропускливо ядро, които значително намаляват хидравлична проводимост на горния изолационен екран при рекултивация на съоръжения за депониране на неопасни отпадъци, при които нормативно не се изисква полагане на геосинтетичен слой с пълна хидравлична водоплътност. Отчетени са основните предимства при използването на дренажни геокомпозити, акцентирайки върху екологичния ефект и по-ниския им въглероден отпечатък спрямо алтернативни решения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

дренажен геокомпозит, рекултивация, геосинтетика

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
2. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
3. Koerner, R M. 2005. Designing with Geosynthetics.
4. Иван Дойков, Бранимир Братоев. 2017. Укрепване на стръмни откоси с геомрежи.
5. Lisa L. Damiano and Eric S. Steinhauser. 2020. A guide for specifying drainage geocomposites.
6. Carbon footprint reduction – ABG Geosynthetic.
7. GRI Standard GC8. 2001. Determination of the allowable flow rate of a drainage geocomposite.
8. ABG. 2018. Pozidrain. A guide to the selection and specification of Poizdrain drainage geocomposite.
9. Pozidrain Reduction Factors on In-plane Flow.

НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ РОЛКОВИ СКАЛОРАЗРУШАВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Веселин Христов Митков
РЕЗЮМЕ

В настоящия доклад се разглежда и анализират ролкови скалоразрушаващи инструменти, тяхната конструкция и новите направления. Показани са утвърдени принципи и технико икономически подход за избор на ролково длето при сондиране на сондажи за нефт и газ.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ролкови скалоразрушаващи инструменти , нефт и газ , сондиране , нови направления

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Занева Е, Щ. Льомов, А. Ангелов. 2012. Неконвинционални източници на въглеводородни ресурси, технологични и екологични предизвикателства. изд. къща „св. Иван Рилски“, София.
2. Льомов, Щ., М. Харизанов. 2001. Ръководство за упражнения по „Сондиране за нефт и газ”, София.
3. Стефан, О. 1967. Дълбоко Нефтено сондиране, софия.
4. Rabia H., Well Engineering & Construction.
5. Cenerg Global Tools Pvt. LTD, Catalogue.
6. Thomas T., 2008. IADC CODES.
7. Introduction to Well Engineering. 2004. Drilling Bits.
8. Universal Drilling Technique LLC, Catalogue
https://en.wikipedia.org/wiki/Drill_bit_(well)
https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_cone_bit
https://petrowiki.spe.org/Roller_cone_bit_classification
https://petrowiki.spe.org/Roller_cone_bit_components

СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Мартин Колев, Д-р инж. Сергей Михалев
РЕЗЮМЕ

Настоящия доклад разглежда съвременни маркшайдерски методи за определяне, формата и размерите на недостъпни минни изработки, и последващо определяне на съответствието между проектни, и изпълнени параметри на минната изработка (надработка и подработка). Направена е съпоставка между изчисляваните несъответствия с проекта при използването на два от основните метода за сканиране на добивни камери в актуалната практика – Cavity Monitoring System и сканиране с Безпилотен летателен апарат.За провеждането на експерименталната част са проведени маркшайдерски измервания със съответното оборудване на пет добивни камери в рудник „Челопеч“.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

маркшайдерство, безпилотни летателни средства, надработка и подработка, Cavity Monitoring System (CMS)

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Наръчник по мaркшайдерско дело, Издателство „Техника“, София,1965 г.
2. Михалев.С. Анализ на нормативите за маркшайдерско осигуряване в рудник „Челопеч“, Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“, София 2021 г.
3. Приложение на безпилотни летателни апарати при подземен добив на полезни изкопаеми, С. Михалев, Р. Димитров, Х. Добрев, Сборник с Доклади от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство“, Девин 2020.
4. Техническа инструкция за извършване на измервателните маркшайдерски работи при проучването, строителството и разработването на находищата на полезните изкопаеми, София, Техника, 1969.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧЕН МОНИТОРИНГ, ИЗПОЛЗВАНИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“

Инж. Иван Георгакиев, Инж. Делчо Делчев
РЕЗЮМЕ

Геомеханичните процеси са подложени на влиянието на различни постоянно и временно действащи фактори, главните от които могат условно да се разделят на две групи – природни и регулируеми. За изучаването на изброените фактори върху напрегнатото деформационно състояние на масива и протичащите в него процеси се организират постоянни, дълговременни или краткосрочни „in situ” измервания. За целта се прилагат основно две групи методи – за измерване на напреженията и методи за измерване на деформации и премествания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

деформации, eкстензометри, измервания, премествания, мониторинг

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Проучване на възможности за инструментално изследване на процесите на деформиране на масива около зоните на обрушване на участъци „Запад“ и „Централен“ в рудник „Челопеч“, Договор 1728, изследователски отчет, Юли 2001г.
2. SMART MPBX datasheet, mine design technologies.
3. SMART Cable bolt datasheet, mine design technologies.

СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В МЕТАЛУРГИЯТА

Инж. Михаела Найденова
РЕЗЮМЕ

Вследствие на експлоатационният период на агрегатите в металургичното производство (МП) в „Аурубис България” и технологичният режим на работа се създават условия за образуване на налепи. Най-добрият вариант за почистването им се явява взривяването на прецизно изчислени заряди. Условията, при които се извършват взривните работи са висока температура, (до 410оС) и неравномерна дебелина на образувалият се налеп. Методите на взривяване са по система „Кардокс“, чрез физически взрив; с открити заряди и със заряди, поставени във взривни дупки (ВД), при които се използват пакетирани (патронирани) взривни вещества (ВВ), несъдържащи нитроесери.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

металургия, специални взривни работи, взривни работи в горещ масив, система „Кардокс“, термоизолирани взривни заряди

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Балев, В., Г. Дачев, И. Митев. 2016. „Сравнителен анализ при определяне на едноосов натиск на скални образци чрез съпоставяне на лабораторни и „in situ“ методи“, VII International Geomechanics Conferense Varna, ISSN 1314-6467.
2. Ivanov, N., P. Shishkov, (2020). Application of non-detonating charges for cautious blasting of concretes. – Journal of Mining and Geological Sciences, р. 53 – 58, vol. 63/2020, ISSN 2682-9525, ISSN 2683-0027. (in English).
3. Митев И., А. Стоянов. 2016. „Аналитично изследване равновесието на система от три диска в равнинната“, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016; ISSN 1314-071X.
4. Митев И., А. Камбуров. 2019. „Многоцелеви геоинформационен портал на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““, Списание „Минно дело и геология“, бр. 7, ISSN: 0861-5713.
5. Митков, В. 2014. „Влияние вида донорного заряда на скорость детонации гранулитов“, Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Издательство: Горная книга (Москва), ISSN: 0236-1493. №9. – С. 305-309.
6. Митков, В. 2009. Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси., Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 52, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, с. 147-150, ISSN 1312-1820.
7. Mitkov V. The state of production of waterfilled slurry explosives in the Republic of Bulgaria., Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2007, p. 57-65, ISBN 978-80-968748-6-6.
8. Mitkov V. Study in practice on the blasting parameters of waterproof explosive type slurry., Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2011, p. 50-58, ISBN 978-80-970265-3-0.
9. Mollova Z., V. Penev. Control of blast-induced seismic action generated by technological blastings, Sustainable extraction and processing of raw materials journal, Volume 1, Sofia, 2020, pp. 64-67 ISSN 2738-7100 (print).
10. Mollova Z. Blast load analysis and effect on building structures, Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 62, Number 2, Sofia, 2019, pp.75-81, ISSN 2738-7100 (print).
11. Stoycheva, N., P. Shishkov. (2019). Innovative formulations for a new generation of low-speed explosive compositions, designed for blasting in tender conditions and for extraction of rock-cladding materials, Journal of Mining and Geological Sciences, p.94 – 99, vol.62, Nr.2 (in English).
12. Totev L., Pavlov P. Einsatz des Sprengsystems “Cardox” im Bergbau Bulgarien. Inovation in Non-Blasting Rock Destructuring. 3 internationalen Kolloquium zur sprengstofflosen Gesteingsgewinnung 27-29 Nov. 2008. TU Bergakademie, Freiberg, Germany. p. 106÷110. ISBN 978-3-86012-377-5.

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.