Skip to content Skip to footer

ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Венелин Велев
РЕЗЮМЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Scar, S., V. M. Kawood, J. Chowdhtary, 2023. The day The Earth moved . – Reuters.com/graphics/turkey – quake/rupturegdpzqdzwwvw/
2. Черский, В. Н., Царев, В. П., Сороко, Т.И., Кузнецов, Е. В., 1985. Влияние тектоно-сейсмических процессов на образование и накопление углеводородов. – Новосибирск, „Наука“,
224 с.
3. Велев,В. Х., 2021. Неотектоника в югозападната част на Мизийската платформа с последствия за петролната геология на България. – Минно дело и геология, 2, 37-46.

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ

Инж. Владислав Стойков, Проф. д-р инж. Михаил Михайлов
РЕЗЮМЕ

Настоящата разработка е с идея за проучване и моделиране на стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS), работещи с вода с ниско налягане, за противопожарна защита в пътни тунели с водна мъгла. Изпитва се GW M5, която е компактна дюза за водна мъгла с ниско налягане, специално разработена за цялостна и локална употреба за защитни пожарогасителни системи с водна мъгла. Основното предназначение на системите с водна мъгла е да не дават възможност на възникнал пожар в пътен тунел да се развие напълно до максимална мощност. Да се осигури по възможност на аварирали транспортни средства в тунелната тръба да се отделят от останалия пътнико-поток, да бъдат локализирани и да се ограничи разрастването на евентуален пожар в рамките на авариралото транспортно средство. Действието на тези FFFS ще осигури безпроблемно придвижване на останалите участници в движението в тунела, както и ще предпази от прехвърлянето на пожара върху други транспортни средства. Системите с водна мъгла по своята същност са ефективни в началните стадии на развитие на пожари.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пожари в пътни тунели; стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS); водна мъгла – класове и характеристики; дюза за водна мъгла с ниско налягане; стенд за изпитване на дюзи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Fire Protection of high-rise Buildings with Water Mist. UC LGN 23, June 2018, www.LocalGov.co.uc
2. EN14972-1:2020 The European watermist standard. Implementation date 30-th June 2021.
3. БДС EN 14972-1:2021. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 1: Проектиране, монтиране, контролиране и поддръжка, публ.19.05.2021 г.
4. БДС EN 14972-3:2022. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 3: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за офиси, училищни класни стаи и хотели, 20.01.2022 г.
5. DIRECTIVE 2004/54/EC on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network, 18.7.2004.
6. GW Sprinkler A/S Kastanievej 15 DK-5620 Glamsbjerg Denmark CVR/VAT No: 31 79 65 12.
7. NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, 2019.
8. NFPA 25 Standard on sprinkler inspection forms.
9. GW Sprinkler A/S SN010 1001D GW M5.
10. Антонов, И.С. Приложна механика на флуидите. С., 2009, 2016.
11. FFFS-EVS for Highway Tunnels – Literature Survey and Synthesis, January 2020. Доклад № FHWA-HIF-20-016.
12. PIARC, Fixed Fire Fighting Systems in Road Tunnels: Current Practices and Recommendations. Permanent International Association of Road Congresses, Technical Committee on Road Tunnel Operation, 3.3, 2016.
13. Михайлов, М., Д. Македонска. Изследавне на дюзи за пожарогасене с фино разпръсната вода в пътни тунели, топлотехника, Година Х, Книга 1, 2019, ISSN 1314-2550.

АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР

маг. инж. димитър шайков
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия има за цел да изясни процесът на управление на риска в минните инвестиционни проекти, който е актуален поради своята значимост за бъдещата доходност и ефективност на инвестиционната дейност. Бъдещите резултати на инвестиционната дейност в минната индустрия съществено се влияят както от сътресенията в икономическата политика на страните, така и от многобройните фактори на външната и вътрешната инвестиционна среда. Голяма част от тях не зависят пряко от икономическите субекти, а също така икономическите явления и процеси са под въздействието на голям брой външни за инвеститора фактори.
Икономическата оценка и анализа на риска са основни елементи при анализа на инвестиционните проекти в минната индустрия. В тях значението на риска се обуславя от необходимостта от извършване на максимално точна оценка на риска и вграждане на отделните видове риск при определяне на рисковата дисконтна норма, с която се дисконтират (осъвременяват) очакваните нетни годишни парични потоци на инвестиционните проекти. Това води до определяне на рискова дисконтна норма, която да отразява очакваната бъдеща доходност на проектите, реализирани от инвеститора. Определянето на рисковата дисконтна норма се основава на метода на рисковия дисконтов фактор, познат още и като метод на натрупване на риска. На тази основа инвеститорът може да оцени реално привлекателността на инвестиционните проекти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ на риска, икономическа оценка, минни инвестиционни проекти, рисков дисконтов фактор

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. І. Същност на разработената методика. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 1, 2005, с. 19-22.
2. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. ІІ. Резултати от приложението на методиката в реални условия. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 2/2005, с. 13-18.
3. Бранкова, Б., П. Златанов. Анализ на риска при икономическата оценка на минните инвестиции. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, том 44, свитък IV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 35-39.
4. Митев, В. Оценка на запасите и ресурсите на находищата на полиметални руди. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 50, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2007, с. 53-58.
5. Radev, J. Economic analysis of investment projects in mining industry. Annual of University of Mining and geology “St. Ivan Rilski”, vol. 46, part ІV, “Humanitarian and Economic Sciences”, 2003, рр.49-54.
6. Митев, В. Видове риск и методи за оценка на риска при инвестиционните проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 47, св. ІV „Хуманитарни и стопански науки“, 2004, с. 49-53.
7. Митев, В. Класификация на методите за оценка на инвестиционни проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 46, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 55-60.
8. Mitev, V. Management of the quantity and quality of the reserves and resources of ore deposits. Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Number 4, 2019, p. 09-14.
9. Йорданов, М. Оценка на находищата на етап Pre-feasiility study и Feasibility study с анализ на паричните потоци, I част – Основни термини и понятия. Сп. „Минно дело и геология“, бр. 1/1998.
10. Митев, В. Управление на иновациите и инвестициите. Първо издание. София, „Авангард Прима”, 2014, 160 с

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Инж. Ивайло Николов, Инж. Никола Тошков, Геол. Желязко Ялъмов, Инж. Любомир Свиленов
РЕЗЮМЕ

Ъгълът на откоса за отделна литоложка разновидност е важен входен параметър при проектирането на открити рудници. Той трябва да е оптимален и съобразен с приетия праг на сигурност. Настоящият доклад представя разработената методика за намиране на оптималния ъгъл на откоса за литоложка разновидност в софтуера UDEC, чрез програмния език FISH, приложен в условията на рудник „Елаците“. Разработеният програмен код извършва множество стабилитетни изчисления на автоматично генерирани геометрични конфигурации, зависещи от броя и височината на рампите, широчината на геотехническите площадки и междурамповия ъгъл. Оценява влиянието на подземните води в зависимост от дълбочината на водното ниво и вероятността за загуба на устойчивост, според вариацията на якостните параметри.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

устойчивост на откоси, оптимален ъгъл на откоса по литологии

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Hoek, Evert. 2007. Practical Rock Engineering.
2. Itasca Inc. 2018. Fish in UDEC 7.0.
3. Itasca Inc. 2018. UDEC 7.0 User’s Guide.
4. Read, John, and Peter Stacey, eds. 2010. Guidelines for Open Pit Slope Design. Collingwood, Vic: CSIRO Publ.
5. Rosenbleuth, E. 1981. Two-point estimates in probabilities. J. Appl. Math. Modelling 5, October, 329-335.

ИЗБОР НА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НЕУТРАЛАТА В МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ

доц. д-р инж. Кирил Джустров
РЕЗЮМЕ

В нашите мрежи за средно напрежение са намерили приложение и трите допустими начина на заземяване на неутралата. Най-често в откритите рудници още по времето на строителството е предвидена възможността за работа както с изолирана неутрала, така и за заземяването ѝ през активно съпротивление или през индуктивност. В статията се разглеждат предимствата и недостатъците на различните режими от гледна точка на безопасността и организацията на защитите от земни съединения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

електробезопасност, еднофазни земни съединения, заземяване на неутралата

РЕФЕРЕНЦИИ

1. IEEE 142-2007 „IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems”

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВОДНА МЪГЛА В ПРОВЕТРЯВАН ПЪТЕН ТУНЕЛ

проф. д-р инж. михаил михайлов, Инж. владислав стойков
РЕЗЮМЕ

Понастоящем съществува значителен интерес към системите за потискане на водна основа за пътни тунели. Особено в Европа акцентът изглежда е върху системите с водна мъгла, а не върху традиционните дренчерни системи. Проектирането на системи за противопожарна безопасност в пътни тунели е в процес на постоянно развитие и тунелните числени модели се използват все повече като усъвършенстван инструмент за вариантни изследвания. Анализът на разпространението на капките на водна мъгла с ниско налягане, дава основание да се представи съвременен модел за изследване и проектиране на системата за пожарна защита в пътни тунели. Моделът позволява проектиране на система за водна мъгла, работеща заедно с вентилационна система, което позволява оптимизиране на взаимодействието им. Основното предназначение на системите с водна мъгла е да не дават възможност на възникнал пожар в пътен тунел, да се развие напълно до максимална мощност. Ранното откриване на пожара трябва да гарантира инжектирането на водната мъгла да го ограничи по разпространение и по топлинна мощност, която може да постигне такъв пожар. Системите с водна мъгла по своята същност са ефективни в началните стадии на развитие на пожари в пътни тунели, включващи превозни средства.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пожари в пътни тунели; стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS); водна мъгла – класове и характеристики; двуфлуиден модел; аварийна вентилация

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Fire Protection of high-rise Buildings with Water Mist. UC LGN 23, June 2018, www.LocalGov.co.uc
2. EN14972-1:2020 The European watermist standard. Implementation date 30-th June 2021.
3. БДС EN 14972-1:2021. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 1: Проектиране, монтиране, контролиране и поддръжка, публ.19.05.2021 г.
4. БДС EN 14972-3:2022. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 3: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за офиси, училищни класни стаи и хотели, 20.01.2022 г.
5. DIRECTIVE 2004/54/EC on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network, 18.7.2004.
6. Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели, ДВ. бр.8 / 29.01.2019г.
7. NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, 2019.
8. Абрамович, Г. Н. Теория турбулентных струи, Москва, эколит, 2011.
9. Маджирски В. Хр. Механика на флуидите. С., 1990.
10. Антонов, И. С. Приложна механика на флуидите. С., 2009, 2016.
11. Антонов, И. С. Въведение в теорията на двуфазови турбулентни течения. С., 2021.
12. Rein, Guillermo, Richard Carvel and José L. Torero, Approximate trajectories of droplets from water mist suppression systems in tunnels, International Water Mist Conference, London, September 23-24, 2009.
13. Crosfield R., Cavalo A., Collela F., Carvel R., Torero J.L., Rein G. Landing Distance of Droplets from Water Mist Suppression Systems in Tunnels with Longitudinal Ventiltion, Advanced Research Workshop on Fire Protection and Life Safety in Buildings and Transportation Systems, Santander, Oct.2009.
14. Hua J., Kumar K., Khoo B.C., Xue H., (2002), A Numerical Study of the Interaction of Water Spray with a Fire Plume, Elsiever, Fire Safety Journal 32, pp. 631-657.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.