Skip to content Skip to footer

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ В БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ „МУСАЛА“

Сълзица Савова
РЕЗЮМЕ

Представено е обучението на студенти по проект на МОН в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Бьлгарската академия на науките. Направен е преглед на дейността на високопланинската научноизследователска станция БЕО „Мусала“ кьм ИЯИЯЕ при БАН, където студентите провеждат своята практика. Разгледани са прилаганите съвременни апаратурни комплекси за мониторинг на околната среда. Показано е значението на научните изследвания в живота на човека и ползата им за обществото.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

БЕО „Мусала“, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, проект „Студентски практики“, МОН

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Angelov, Ch. Angelov, I. Arsov, T. Archangelova, N. Boyukliiski, A. Damianova, A. Drenska, М. Georgiev, K. Kalapov, I. Nishev, A. Nikolova, N. Penev, I. Sivriev, I. Stamenov, J. Tchorbadjieff, A. Todorov, S. Vachev, B. BEO Moussala – a new facility for complex environmental studies, G. Zhelezov (ed.), Sustainable development in Mountain regions in Southeastern Europe, © Springer Science+Business Media B.V., 2011, 123-139, DOI 10.1007//978-94-007-0131-1_11.
2. Stamenov, J. Angelov, Ch. Angelov, I. Arsov, T. Penev, I. Damianova, A. Kalapov, I. Boyukliiski, A. Arhangelova, N. Drenska, M. Georgiev, K. Nishev, A. Nikolova, N. Tchorbadjieff, A. Vachev, B. Boyuklieva, B. Boyadjieva, A. Pavchinska, I. Basic Environmental Observatory (BEO) at Moussala peak – High mountain station for complex monitoring studies, Journal of Balkan Ecology, 2010 Vol 13, N 2, 143-160, ISSN 1311‐0527.
3. Angelov, Ch. Nikolova, N. Arsov, T. Kalapov, I. Tchorbadjieff, A. Penev, I. Angelov, I. BEO Moussala: Complex for environmental studies, G. Zhelezov (ed.), Sustainable development in Mountain regions in Southeastern Europe, © Springer International Publishing Switzerland 2016, 349-365, DOI 10.1007//978-3-319-20110-8_24
4. Tchorbadjiev, A. Angelov, I. Angelov, Ch. Nikolova, N. Arsov, T. Kalapov, I. Boyadjieva, A. Detection of Solar particle events in March 2012 at Moussala, Bulgarian Astronomical Journal, Paradigma Publishing House, 2012, 18, N 2, ISSN:1313-2709, ISSN:1314-5592, http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n182/08-ATchorbad.pdf, 2012.
5. Tchorbadjieff, A. Angelov, Ch. Angelov, I. Arsov, T. Kalapov, I. Nikolova, N. Boyadjieva, A. Detection of Coronal Mass Ejections (CMEs) in the period of March-May 2012 at Moussala peak, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences (C. R. Acad. Bulg. Sci.) 2013, vol 66, N 5, 659-666, © www.proceedings.bas.bg ™ 2016, ISSN:1310-1331, ISSN 2367–5535.
6. Nikolova, N. Angelov, Ch. Tchorbadjieff, A. Arsov, T. Penev, I. Kalapov, I. High-Mountain Air Monitoring at the Basic Environmental Observatory Moussala, E-book International scientific conference “Sustainable mountain regions: make them work”, Fakel, 2015, 60-67, ISBN:978-954-411-220-2, http://www.niggg.bas.bg/wp-content/uploads/2015/05/e-book.pdf
7. Tchorbadjieff, A. Angelov, Ch. Arsov, T. Nikolova, N. Kalapov, I. Boyadjieva, A. Sahara dust events over South-Western Bulgaria during the late spring of 2013, Comptes rendus de l’Acade‘mie bulgare des Sciences, 2015, Vol 68, N 10, 1229-1234, ISSN:1310 – 1331.
8. Nikolova, N., Angelov, C., Arsov, T., Pilev, S., Nikolova, N., Volcanic Eruptions in South Europe and the Change of Carbon Dioxide Concentration – Case Study: „Moussala“ Basic Environmental Observatory. Forum geografic, 2016, XV(2), 120-125, doi:10.5775/fg.2067-4635.2015.041.d
9. Nikolova, N. Lavrova-Popova, S. Petkova, P. Tsakovski, St. Pribylova, P. Passive air sampling monitoring of POPs in Southeastern Europe at high Mountain station BEO – Moussala, Bulgaria, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2018, 53, N 2, 267-274, S print Ltd., Sofia, ISSN: 1314-7978, http://dl.uctm.edu/journal/node/j2018-2/13_17_222_p_267_274.pdf
10. Nikolova, N. Tonev, D. Geleva, E. Dimitrov, D. Georgiev, St. Angelov, Ch. Atmospheric Radioactivity Monitoring at the INRNE-BAS and Moussala Peak, Journal of Balkan Ecology, 2020, vol. 23, N 1, 103-108, ISSN 1311‐0527.
11. Chilingarian, A. Karapetyan, T. Zazyan, M. Hovsepyan, G, Sargsyan, B. Nikolova, N. Angelov, H. Chum, Y. Langer, R. Maximum strength of the atmospheric electric field, Physical Review D 2021, Vol. 103, N 4, 043021, DOI: 10.1103/PhysRevD.103.043021
12. Kákona, M. Štěpán, V. Ambrožová, I. Arsov, T. Chroust, J. Kákona, J. Kalapov, I. Krist, P. Lužová, M. Nikolova, N. Peksová, D. Ploc, O. Sommer, M. Šlegl, J. Angelov, Ch. Comparative measurements of mixed radiation fields using Liulin and AIRDOS dosimeters, AIP Conference Proceedings 2075, 130003 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091288 , ISBN: 978-0-7354-1803-5.
13. Nikolova, N. Kudela, K. Langer, R. Strhárský, I. Angelov, I. Chilingarian, A. Karapetyan, T. Sargsyan, B. Arsov, T. Angelov, Ch. SEVAN detector measurements at BEO Moussala and Lomnický Štít: First experience from 2014-2017, AIP Conference Proceedings 2075, 130028 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091313, ISBN: 978-0-7354-1803-5.
14. Angelov, I. Arsov, T. Nikolova, N. Angelov, Ch. Cosmic rays muons variations measurements with the muon telescope and the SEVAN detector at BEO – Moussala, AIP Conference Proceedings 2075, 080001 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091202 , ISBN: 978-0-7354-1803-5.
15. Jovtchev, G. Stankov, A. Ravnachka, I. Gateva, S. Dimitrov, D. Tyutyundzhiev, N. Nikolova, N. Angelov, N. How can the natural radiation background affect DNA integrity in angiosperm plant species at different altitudes in Rila Mountain (Southwest Bulgaria)? Environ Sci Pollut Res 2019, https://doi.org/10.1007/s11356-019-04872-1
16. Николова, Н. Стаменов, Ст. Ковачева-Нинова, В. Използване на модифицирани зеолити за очистване на йони на тежките метали от отпадъчни води, Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 44-45, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2002, 159-162.
17. Ковачева-Нинова, В. Николова, Н. Маринов, М. Изследване на адсорбционните свойства на природните адсорбенти зеолит и бентонит спрямо медни йони, Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 44-45, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2002, 95-99.
18. Geleva, E. Nikolova, N. Tonev, D. Gyoshev, G. Nikolov, A. Protohristov, H. Peneva, S. Immobilization of 3H on cement-zeolite composites, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 2019, Vol 72, N 4, 455-463, DOI: 10.7546/CRABS.2019.04.04

УМЕНИЕТО ДА ОБЩУВАМЕ И ДА СМЕ УБЕДИТЕЛНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСПЕХА

Никола Стратиев
РЕЗЮМЕ

В рамките на всяка организация възникват и се развиват множество и различни по вид конфликти. Източниците на конфликтите са многообразни – от структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите, ценностите или интересите на индивидите. Умението да общуваме помежду си е един от начините за минимизиране и разрешаване на конфликтите в организацията, както и важен фактор за фирменият успех. По тази причина – настоящата статия е посветена на това колко важна за постигането на успеха е способността да общуваме с другите и да бъдем убедителни.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

общуване, въздействие, успех, социални конфликти, фирмена култура

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Фъртунова. М, учебник „Култура на предприемачеството“, 2011
2. Карнеги. Д, книга, „Изкуството да говорим пред другите“, 2011
3. Данкова. Д, годишник на НБУ „Комуникацията и нейната еволюция“, 2017
4. Форум „Наука“, „Общуването“, 26.11.2016
5. Антоан дьо Сент-Екзюпери, „Земя на хората“, 1939;
6. Антоан дьо Сент – Екзюпери, „Южна поща“, 1928;

КОНФЛИКТИ И КОНФЛИКТОЛОГИЧНА КУЛТУРА

Гл.ас. д-р Ивайло Б. Иванов
РЕЗЮМЕ

Ежедневието ни непрекъснато препотвърждава тезата, че конфликтите са неотменна част от организационния живот. В рамките на всяка организация възникват и се развиват множество и различни по вид конфликти. Предпоставка за това са непрестанните взаимодействия между различните субекти в нея – индивиди и групи, в процеса на тяхната съвместна дейност и общуване. Източниците на конфликтите са многообразни – от структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите, ценностите или интересите на индивидите

КЛЮЧОВИ ДУМИ

социални конфликти, конфликтологична култура, бизнес организация

ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Amason, A. C., 1996. Distinguishing the Effects of Functional and Dysfunctional Conflict on Strategic Decision Making: Resolving a Paradox for Top Management Teams. The Academy of Management Journal, 39(1), pp. 123-148.
2. Ancupov, A. Ja. & Šipilov, A. I., 2000. Konfliktologija. Moskva: Juniti. (in Russian)
3. Baron, R. A., 1990. Conflict in organizations. Psychology in organizations: Integrating science and practice, pp. 197-216.
4. Dimitrov, D. Y., 2005a. Konfliktologia i konfliktologichna kultura. Ikonomicheski alternativi, 4(69) (in Bulgarian).
5. Dimitrov, D. Y., 2005b. Samoregulatsia v delovite otnoshenia na spetsialista, Sofia: Tehnicheski universitet – Sofia. . (in Bulgarian).
6. Gibson, J., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. J. H. & Konopaske, R., 2012. Organizations: Behavior, Structure, Processes. 14th ed. New York: McGraw-Hill.
7. Ilieva, S., 1998. Privarzanost kam organizatsiyata. Sofia: Albatros. (in Bulgarian)
8. Jehn, K. A., Northcraft, G. B. & Neale, M. A., 1999. Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict, and Performance in Workgroups. Administrative Science Quarterly, 44(4), pp. 741-763.
9. Kreitner, R. & Kinicki, A., 1995. Organizational Behavior. 3rd. Chicago: Irwin.
10. Mihaylova, I., 2018. Upravlenski strategii za spravyane s organizatsionni konflikti. Sofia: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“ (in Bulgarian)
11. Milkov, L. A., 2014. Konfliktologia. Sofia: Izdatelstvo „Yuni Ekspres” OOD (in Bulgarian)
12. Mirchev, M., 2006. Organizatsionna kultura i konflikti. Konfliktologia i savremennost, I (1), pp. 141-144. (in Bulgarian)
13. Mirchev, M., 2007. Efektivno organizatsionno povedenie pri upravlenieto na konflikti. Konfliktologia i savremennost, I(2), pp. 195-204. (in Bulgarian)
14. Mirchev, M., Mironova, N. & Radev, K., 2007. Organizatsionno povedenie. Sofia: Avangard Prima. (in Bulgarian)
15. Miteva, M. Y., 2020. Otsenyavane na efektivnostta na obuchenieto na choveshkite resursi v biznes organizatsiite, Sofia: UNSS-Sofia. (in Bulgarian).
16. Mullins, L., 2010. Management and Organizational Behaviour. 9th ed :FT: Prentice Hall.
17. Northouse, P. G., 2011. Introduction to Leadership: Concepts and Practice: SAGE Publications, Inc..
18. Rahim, M. A. & Bonoma, T. V., 1979. Managing organizational conflict: A model for diagnosis and intervention.
19. Rahim, M. A., 2001. Managing Conflict in Organizations. Westport, Connecticut: Quorum Books.
20. Robbins, S. P. & Coulter, M. C., 2012. Management. 11th ed. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc..
21. Robbins, S. P. & Judge, T. A., 2013. Organizational Behavior. 15th. New Jersey: Pearson Education, Inc..
22. Robbins, S. P., 1974. Managing organizational conflict: A non-traditional approach. Englewood Cliffs: NJ: Prentice Hall.
23. Robbins, S. P., 1978. Conflict Management and Conflict Resolution are not Synonymous Terms. California Management Review, 21(2), pp. 67-75.
24. Robbins, S. P., 1990. Organizational Theory: Structure, Design and Application. London: Prentice-Hall International, Inc.
25. Vecchio, R. P., 1988. Organizational Behavior.:The Dryden Press.
26. Vorožejkin, I. E., Kobanov, A. Ja. & Zaharov, D., 2004. Konfliktologija. Moskva: INFRA-M. (in Russian)
27. Yulk, G. A. & Wexley, K. N., 1985. Organizational Behavior. Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin.
28. Zajcev, A., 2001. Socialʹnyj konflikt. 2-e red. Moskva: Academia. (in Russian)

ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ – ЕДНА ОТ АЛТЕРНАТИВИТЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ

Проф. дгн инж. Добринка Ставракева
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия обобщава научни резултати, проведени през последните десетилетия и публикувани периодично през годините у нас върху възможностите за оползотворяване на редица промишлени отпадъци като алтернатива на природни суровини или като източници на полезни компоненти. Такива следва да се търсят сред множеството разнообразни промишлени отпадъци, като пепелите от ТЕЦ, металургичните шлаки, отпадъците от химическата промишленост и др. За да се даде оценка на възможностите макар и за ограничено оползотворяване на неорганичните индустриални отпадъци е нужно предварително да бъдат комплексно охарактеризирани химически, минераложки и структурно, а насипните отпадъци и зърнометрично. Чрез оползотворяването индустриалните отпадъци ще опазим природата и ще съхраним природните суровини за по-дълго време.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

индустриални отпадъци, пепелите от ТЕЦ, металургичните шлаки, природните суровини

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Ставракева Д., А.Туджарова, Б. Ангелов, Р. Марков, В . Стоичков – Петрографски албум на пепелите и сгуриите от ТЕЦ в НРБ. Сп. Цимент, керамика, изолационнии и кариерни материали, 1986, N3, стр.19 – 28.
2. Ставракева Д., А.П. Пацовска – Стъклокристален и стъклокерамичен материал от пепели от ТЕЦ. Сборник доклади на петата национална конференция по механика и технология на композиционни материали, БАН, 1988 г,.. стр.739-743.
3. Ставракева Д. , А.П. Пацовска, М.Ц. Стоилкова –Лек топлоизолационен композиционен материал на основа пепелни ценосфери от ТЕЦ. Сборник доклади на шеста национална конференция по механика и технология на композиционните материали, БАН, 1991 г.,. стр.238-241,
4. Ставракева Д. – Пепелта от ТЕЦ. „Бобов дол” – ценна суровина за топлоизолационни материали. Сп.Минно дело и геология. бр.6. 2005 г. Стр.13 -15,
5. Борисов И., Ф. Дипчиков, Д. Стажракева, А.Вачева –Предварителни изследвания върху отпадъците от рудообогатителните фабрики Медет – Седмочисленици кто суровина за петрургическата промишленост. Сп. Строит. Матер. И силикат. Пром. 1971 , бр.1, стр. 23 – 28.
6. Borissov I. , F. Dipcikov, D. Stavrakeva, A.Vaceva –Untersuchunger zur petrurgischen Verwendung von Flotatiosa gagen Silikattechnik,1971,neft7, 235-230.
7. Исакова С. Г. Минералогические исследования отвальньiх шлаков медного производства с целью их использования, автореферат,Ленинград, 1972 г.
8. Ставракева Д., Минерален състав на отпадъчните шлаки от ДММП „ Г.ДИмитров”, гара Елисейна в системите на равновесие и възможностите за изпозване на шлаките. 1964г. Годиш. на ХТИ, т.Х!, кн.4, стр.127 -134.
9. Ставракева Д. Изучение кристализации и оптимальнь!х ее условий для получения литья из отвальн1х медеплавильнь1х шлаков. 1971 г. Москва АН СССР
10. Димитрова М., Д. Ставракева – Ферисулфат от пиритни угарки. Сп. Химия и индустрия, 1991 г., т. LX11 , бр.3, стр. 26 -30,
11. Ставракева Д., Н. Цанкова –Древни металургични шлаки от Росенския район – потенциална суровина за добив на мед и лантаноиди. Сп. Геология и минерални ресурси., 2018, бр.6, 2007 г. Стр. 11-13.
12. Христова Ю., К. Петрова – Минерален състав на утайките в отпадъкохранилище „ Кремиковци” Сп.Минно дело и геология. бр.9. 2001 г. Стр.20 -23
13. Ставракева Д., И. Михайлова – Биогенните калциеви фосфати – алтернативна минерална суровина Сп. Геология и минерални ресурси., бр.6, 2007 г. Стр. 11-13.
14. Ставракева Д. – Промишлените отпадъци – алтернативни минерални суровини.Сп. Геология и минерални ресурси., бр.9, 2000 г. Стр. 7-13
15. Ставракева Д. – За законодателно решаване на проблема с частичното оползотворяване на твърдите промишлени отпадъци. Сп. Минно дело и геология., бр.1. 2000г, Стр.8-11.
16.,Ставракева Д. –Промишлените отпадъци – проблем на устойчивото развитие и алтернатива на минералните суровини. В Сб.доклади на международна научн0-техническа конференция „Минералните ресурси и човекът”. Т.1, септември 2002 г. Варна
17. Ставракева Д. –Да опазим планетата Земя. Сп. Геология и минерални ресурси., бр..4, 2007 г. Стр. 3-4.
18. Ставракева Д. –Минералните богатства са нужни и за идните поколения 2008-ма – Международна година на планетата Земя . Сп. Минно дело и геология. бр.4-5.
2008 г. Стр.40 -42.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА „СМИЛАНЕ“ В МЕЛНИЧНО-ФЛОТАЦИОННИЯ ЦЕХ НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД С МОДЕЛИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

маг. Светослав Любенов
РЕЗЮМЕ

Процесът на смилане на руди е труден за контролиране с помощта на конвенционални системи за автоматизация (PLC и SCADA) поради множеството параметри за контролиране, вариации на процеса и шумни измервания. За да постигнем оптимално качество на процеса, трябва да минимизираме фракцията на частици +200 μm в пулпа, което може да бъде постигнато чрез осигуряване на най-добрите контролни параметри на операторите на процеси и системите за автоматизация. Ние предлагаме решение за апроксимация на неаналитична и неизвестна функция за смилане с Гаусови процеси, и изпълняваме задача за оптимизация, използвайки методите на Бейсовата оптимизация, за да намерим най-добрите стойности за параметрите за контрола на процеса

КЛЮЧОВИ ДУМИ

оптимизация, машинно обучение, автоматизация, управление на процеси, невронни мрежи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Riquelme, A.J.; Abellán, A.; Tomás, R.; Jaboyedoff, M. (2014). “A new approach for semi-automatic rock mass joints recognition from 3D point clouds” Computers & Geosciences. 68: 38–52. Bibcode:2014CG…..68…38R. doi:10.1016/j.cageo.2014.03.014. hdl:10045/36557.
2. Gigli, G.; Casagli, N. (2011). “Semi-automatic extraction of rock mass structural data from high resolution LIDAR point clouds”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 48 (2): 187–198. doi:10.1016/j.ijrmms.2010.11.009.
3. Slob, S. 2010. Automated rock mass characterization using 3D terrestrial laser scanner, Technical University of Delf.
4. Riquelme, A.J.; Abellán, A.; Tomás, R. (2015). “Discontinuity spacing analysis in rock masses using 3D point clouds”. Engineering Geology. 195: 185–195. Doi:10.1016/j.enggeo.2015.06.009. HDL:10045/47912.
5. Sturzenegger, M.; Stead, D. (2009). “Close-range terrestrial digital photogrammetry and terrestrial laser scanning for discontinuity characterization on rock cuts”. Engineering Geology. 106 (3–4):163–182. doi:10.1016/j.enggeo.2009. 03.004.
6. Riquelme, Adrián; Tomás, Roberto; Cano, Miguel; Pastor, José Luis; Abellán, Antonio (2018-05-24). “Automatic Mapping of Discontinuity Persistence on Rock Masses Using 3D Point Clouds”.  Rock Mechanics and Rock Engineering. 51 (10): 3005–3028. Bibcode:2018RMRE…51.3005R.  Doi:10.1007/s00603-018-1519-9. ISSN 0723-2632.
7. Riquelme, Adrián J.; Tomás, Roberto; Abellán, Antonio (2016-04-01). „Characterization of rock slopes through slope mass rating using 3D point clouds”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 84: 165–176. doi:10.1016/j.ijrmms.2015.12.008. hdl:10045/52313.
8. Abellán, A.; Oppikofer, T.; Jaboyedoff, M.; Rosser, N.J.; Lim, M.; Lato, M.J. (2014). “Terrestrial laser scanning of rock slope instabilities”. Earth Surface Processes and Landforms. 39 (1): 80–97. Bibcode:2014ESPL…39…80A. Doi: 10.1002/esp.3493.
9. Abellán, A.; Vilaplana, J.M.; Martínez, J. (2006). “Application of a long-range Terrestrial Laser Scanner to a detailed rockfall study at Vall de Núria (Eastern Pyrenees, Spain)”. Engineering Geology. 88 (3–4): 136–148. Doi:10.1016/j.enggeo.2006.09.012.
10. Tomás, R.; Abellán, A.; Cano, M.; Riquelme, A.; Tenza-Abril, A. J.; Baeza-Brotons, F.; Saval, J. M.; Jaboyedoff, M. (2017-08-01). “A multidisciplinary approach for the investigation of a rock spreading on an urban slope”. Landslides. 15 (2): 199–217. doi:10.1007/s10346-017-0865-0. ISSN 1612-510X.
11. Andreas Ullrich, Christoph Fürst „Vollautomatischer Ansatz für die Onboard-Datenregistrierung im terrestrischen Laserscanning” – DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e. V.
12. RIEGL web www.riegl.com June 2020.
13. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/48/ June 2020.
14. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/58/ June 2020
15. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/30/ June 2020.
16. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/33/ June 2020.
17 RIEGL web http://riegl.com/media-events/single-news/article/new-iriegli-video-online-3d-voxel-analysis-with-riscan-pro/ June 2020.
18 RIEGL web http://riegl.com/products/software-packages/riscan-pro/ June 2020.
19. RIEGL web http://riegl.com/products/software-packages/rimining/ June 2020.

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА LIDAR МОНИТОРИНГ НА БОРДОВЕТЕ В ОТКРИТИ РУДНИЦИ

Петър Тодоров
РЕЗЮМЕ

Изземването на скална маса променя състоянието на напрежение в борда, като по този начин го прави податлив на деформация за определен период от време. Това в крайна сметка може да доведе до срутване на борда поради движения по слабите области. Няколко техники за мониторинг, като визуална инспекция, лазерно сканиране LiDAR, тотални станции, глобални системи за позициониране (GPS), съвременното радарно сканиране и микросеизмичен мониторинг, в момента се практикуват в минните области за прогнозиране на срутване в бордовете и респективно определят скоростта на деформация. Този доклад ще презентира нуждата от от постоянен рутинен мониторинг на бордовете на база 3D LiDAR лазерни сканиращи системи, тяхната класификация и състоянието на различни налични технологии за LiDAR мониторинг на бордовете. Тук ще обясним какво представлява и какво може да предложи 3D LIDAR лазерното сканиране и как да изберем правилната LiDAR система за едно малко, средно или много голямо и дълбоко открито рудно находище. Докладът показва необходимостта от прилагането на регулярен и дългосрочен LiDAR мониторинг на бордовете на основата на конкретните скални реалности, особено при планирането на големи и дълбоки открити рудници с цел осигуряване на висока безопасност и повишена производителност.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D LiDAR лазерно сканиране, LiDAR мониторинг, безопасност, производителност

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Riquelme, A.J.; Abellán, A.; Tomás, R.; Jaboyedoff, M. (2014). “A new approach for semi-automatic rock mass joints recognition from 3D point clouds” Computers & Geosciences. 68: 38–52. Bibcode:2014CG…..68…38R. doi:10.1016/j.cageo.2014.03.014. hdl:10045/36557.
2. Gigli, G.; Casagli, N. (2011). “Semi-automatic extraction of rock mass structural data from high resolution LIDAR point clouds”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 48 (2): 187–198. doi:10.1016/j.ijrmms.2010.11.009.
3. Slob, S. 2010. Automated rock mass characterization using 3D terrestrial laser scanner, Technical University of Delf.
4. Riquelme, A.J.; Abellán, A.; Tomás, R. (2015). “Discontinuity spacing analysis in rock masses using 3D point clouds”. Engineering Geology. 195: 185–195. Doi:10.1016/j.enggeo.2015.06.009. HDL:10045/47912.
5. Sturzenegger, M.; Stead, D. (2009). “Close-range terrestrial digital photogrammetry and terrestrial laser scanning for discontinuity characterization on rock cuts”. Engineering Geology. 106 (3–4):163–182. doi:10.1016/j.enggeo.2009. 03.004.
6. Riquelme, Adrián; Tomás, Roberto; Cano, Miguel; Pastor, José Luis; Abellán, Antonio (2018-05-24). “Automatic Mapping of Discontinuity Persistence on Rock Masses Using 3D Point Clouds”.  Rock Mechanics and Rock Engineering. 51 (10): 3005–3028. Bibcode:2018RMRE…51.3005R.  Doi:10.1007/s00603-018-1519-9. ISSN 0723-2632.
7. Riquelme, Adrián J.; Tomás, Roberto; Abellán, Antonio (2016-04-01). „Characterization of rock slopes through slope mass rating using 3D point clouds”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 84: 165–176. doi:10.1016/j.ijrmms.2015.12.008. hdl:10045/52313.
8. Abellán, A.; Oppikofer, T.; Jaboyedoff, M.; Rosser, N.J.; Lim, M.; Lato, M.J. (2014). “Terrestrial laser scanning of rock slope instabilities”. Earth Surface Processes and Landforms. 39 (1): 80–97. Bibcode:2014ESPL…39…80A. Doi: 10.1002/esp.3493.
9. Abellán, A.; Vilaplana, J.M.; Martínez, J. (2006). “Application of a long-range Terrestrial Laser Scanner to a detailed rockfall study at Vall de Núria (Eastern Pyrenees, Spain)”. Engineering Geology. 88 (3–4): 136–148. Doi:10.1016/j.enggeo.2006.09.012.
10. Tomás, R.; Abellán, A.; Cano, M.; Riquelme, A.; Tenza-Abril, A. J.; Baeza-Brotons, F.; Saval, J. M.; Jaboyedoff, M. (2017-08-01). “A multidisciplinary approach for the investigation of a rock spreading on an urban slope”. Landslides. 15 (2): 199–217. doi:10.1007/s10346-017-0865-0. ISSN 1612-510X.
11. Andreas Ullrich, Christoph Fürst „Vollautomatischer Ansatz für die Onboard-Datenregistrierung im terrestrischen Laserscanning” – DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e. V.
12. RIEGL web www.riegl.com June 2020.
13. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/48/ June 2020.
14. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/58/ June 2020
15. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/30/ June 2020.
16. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/33/ June 2020.
17 RIEGL web http://riegl.com/media-events/single-news/article/new-iriegli-video-online-3d-voxel-analysis-with-riscan-pro/ June 2020.
18 RIEGL web http://riegl.com/products/software-packages/riscan-pro/ June 2020.
19. RIEGL web http://riegl.com/products/software-packages/rimining/ June 2020.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.