Skip to content Skip to footer

ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ ПО ДАННИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Д-р инж. Кремена Щерева, Проф. д-р инж. Славейко Господинов, Проф. д-р инж. Стефчо Стойнев
РЕЗЮМЕ

Въз основа на резултатите от преки измерени разстояния между точките на геодезическа мрежа, реализирана върху активна свлачищна зона са изчислени основните компоненти на деформациите на земната маса. Изчислено е противопоставянето между отделни полета на ъглови деформации, повърхностните деформации и деформациите на срязване. Установена е последователност между полетата на деформации и полето на векторното движение на дискретни точки върху свлачищния масив.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

свлачище, деформации, геодезически измервания

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Господинов, С. 1990. Основни геодезически мрежи за геодинамични цели. С., /Дисертация/.
2.    Господинов, С., 2011. Определяне на блоково обусловени равнинни деформации на земната кора посредством измерени пространствени хорди“, София, „ВГС“.
3.    Фадеев, А.Б. 1987. „Метод конечных элементов в геомеханике.“ М., „Недра“.
4.    Пенев, П. 2018. 1989. Инженерна геодезия 1, София.
5.    Димитров, Д. Инженерна геодезия, С., „Техника“, .
6.    Клюшин, Е. 2006. Инженерная геодезия, М., „Академия“,.

БЪЛГАРИЯ ДО ПРОЕКТА „ТРИ МОРЕТА“ И СОНДАЖИТЕ НА ТУРЦИЯ В ЧЕРНО МОРЕ

Д-р Венелин Х. Велев
РЕЗЮМЕ

Разгледани са епизоди от енергийната политика на държавите с интереси в Централна и Източна Европа. Докато европейските правителства все още правят планове, Турция ускорява сондажното проучване на наскоро откритото гигантско газово находище „Сакария”. Икономическите резултати от двете паралелни стратегии се очакват след три години.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

енергийна политика: „Три морета”, „Сакария”

РЕФЕРЕНЦИИ

1. IBS Coastal Countries Symposium-IV, 5-6 May, 2020, Giresun, Turkey; FPRI; Daily Sabah, Nolan Geoscience Ltd.

БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ХИМИЧНИ ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ ХУМУСНИ СУБСТАНЦИИ И БИОЗЕОЛИТИ

Константин Чакалов, Тодорка Попова, инж. Николай Попов, доц. д-р Светлана Браткова, инж. Стоян Манев, инж. Ангел Ангелов
РЕЗЮМЕ

Биологичната рекултивация на отпадни материали от миннодобивното предприятие „Асарел-Медет” АД,
гр. Панагюрище, България е осъществено в условията на съдов опит. Отпадъкът е третиран с биозеолити, биохумати и хуминови киселини екстрахирани чрез биосолюбилизация на леонардит. Този тип третиране забавя процесите на оксидация, респективно излужването на сулфати от хвостовата маса в условията на активната вегетация на тревния чим при този съдов експеримент. Биохуматите са в състояние да повишат биопродуктивността на тези антропогенни субстрати повече от 2 пъти. Третирането на хвостохранилищата с биохумати и биозеолити води до формирането на антропогенен субстрат със свойства подобни на тези на почвите, като така се постига успешна биологична рекултивация с намаляване дебелината на полагания слой почва над хвостовата маса. В дренажните води, при този тип третиране се наблюдава тенденция за намаляване на сулфатните емисии в дренажните води.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

хвостови маси, биоремедиация, биохумати, биозеолити

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Angelova. G..  K. Chakalov. T. Popova and V. Savov. (2009). Influence of Fe, Cu, Mn, Zn, Co chelators on the biotransformation of humic substances of lignite. In Proc.: XI Anniversary Scientific Conference with International Attendance “120 Years of Academic Education in Biology. 45 Years Faculty of Biology –“Biology-Tradition and Challenges”. may 27-29. 2009.. Sofia. Bulgaria BT-p47.
2.    Chakalov. K., Popova. T., and Filcheva E. (2002). Soil fertility management with zeolite amendments. II. Zeolite effect on the maintaining the soil Eh. In: Int. Sym. “Agricultural Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soils”. CRC-Press. LLC. Boston. USA. 2002. pp. 229-235.
3.    Chakalov K., T. Popova, and  V. Savov. (2010). Bio modified clinoptilolite – Influense on microelement chelatization in bio transform lignite. In: Zeolite 2010. the 8th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. 10-18 July 2010. Sofia. Bulgaria 62-63.
4.    Dimitrov. K., and K. Chakalov. (1995). Clinoptilolite melioration of heavy metal rich slag-ash sump fileds. in Int. Simp. and Exhibition on Natural Zeolites. “Sofia Zeolite Meeting’95”. Sofia. Bulgaria. June 18-25. 1995.
5.    Filcheva. E. and Chakalov. K. (2002). Soil fertility management with zeolite amendments. I. Effect of zeolite on carbon sequestration. A review In: Int. Sym. “Agricult. Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soils”. CRC- Press. LLC. Boston. USA. 2002. pp. 223-228.
6.    Filcheva. E., Popova. T., Chakalov. K., and Mitov. K. (2002). Improvement of zeolite effect on the polluted soils for  nitrogen and carbon storage. III. Influence of zeolite amendments on organic carbon storage in heavy metal polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. 2002.
7.    Gardea-Torresdey J.L., L. Tang and J.M. Salvador (1995). COPPER ADSORPTION BY SPHAGNUM PEAT MOSS AND ITS DIFFERENT HUMIC FRACTIONS https://www.engg.ksu.edu/HSRC/95Proceed/tang.html.
8.    Ghosh. S.K.. and Guhasarkar. C.K. (2001). Bio-remediation to clean up environment. www.thehindubusinessline.com/2001/04/05/stories/040525hg.htm.
9.    Popova. T., Chakalov. K., Filcheva. E., and Mitov. K. (2002). Improvement of zeolite effect on the polluted soils for  nitrogen and carbon storage. II. Influence of zeolite amendment on nitrogen storage in heavy metal and As polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. 2002.

ИРИДИЯТ – ТРИ ПЪТИ ПО-СКЪП ОТ ЗЛАТОТО И С ВПЕЧАТЛЯВАЩ ГОДИШЕН ЦЕНОВИ РЪСТ

гл. ас. д-р. Кристина Гърциянова
РЕЗЮМЕ

Благородните метали са рядко срещани в природата и не подлежат на корозия и окисляване. Характерно за някои от тях е, че не образуват рудни находища, а се намират в разсеяно състояние, което значително затруднява извличането им. Благородните метали намират приложение в редица области на стопанството (електроника, електротехника, химическа промишленост, бижутерия и др.). Стойността на металите от платинената група и в частност на иридия (Ir) се покачва с над 130%, с което надминава ръста дори на дигиталната валута. В настоящата статия са разгледани основните характеристики и свойства на благородните метали, тяхното приложение, цена, по-големите находища за добив и компании за производство в световен мащаб.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

благородни метали, иридий, цени, находища

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Йорданов Х., Д. Кунев. Металургия на цветните метали. Техника, София, 1981.
2. https://bg.peopleperproject.com
3. www.epa.gov
4. http://minerals.usgs.gov
5. https://greentech.bg
6. В. Петкова. Масово измиране креда-терциер. – Сп. „Българска наука“, 37, 2011, ISSN: 1314-1031.
7. Коларов Н., Йов. Чолакова. Обща и неорганична химия. Техника. София. 1979.
8 https://matthey.com/en
9. https://www.nsenergybusiness.com
10. Schouwstra R., E. Kinloch, C. Lee. 2000. A Short Geological Review of the Bushveld Complex. Plutinum Metals Rev, 44, pp. 33-39.
11. Драгов П., М. Желязкова-Панайотова, З. Цинцов, Е. Найденова, Р. Петрунов. 1996. Генетични и минералогични типове от асоциации от елементи от групата на платината и златото в българските находища. – В Сборник резюмета: Втора научно-практическа конференция: Благородните метали и техните находища в България, Асеновград, 26-29.
12. Petrunov, R., P. Dragov, G. Ignatov, H. Neykov, Ts. Iliev, N. Vasileva, V. Tsatsov, S. Djunakov, K. Doncheva. 1992. Hydrothermal PGE mineralization in the Elacitе porphyry copper deposit (the Sredna Gora metallognic zone, Bulgaria). – Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 45, 4, 37-40.
13. Tarkian, M., Е. Naidenova, М. Zhelyaskova-Panayotova. 1991. Platinum-group minerals in chromitites from the Eastern Rhodope ultramafic complex, Bulgaria. – Mineral. Petrol., 44, 73-87.
14. Цинцов З. 1998. Състав, разпространение и транспорт на минералите на елементите от групата на платината в алувиалните седименти на Благоевградския грабен. – Сп. БГД, 59, 2, 59-65.
15. Tsintsov, Z. 2000. Platinum-group minerals in sediments from Gotse Delchev graben, SW Bulgaria. – Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 53, 2, 73-76.
16. Tsintsov, Z. 2003. Platinum-Group Minerals (PGM) from the alluvial sediments of Samokov region, West Bulgaria. – Rev. Bulg. Geol. Soc., 64, 1-3, 105-111.
17. https://money.bg
18. https://www.investor.bg
19. www.kitco.com
20. https://bg.warbletoncouncil.org

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ГЕОЛОЖКА ИЗУЧЕНОСТ НА ПЛОЩ „ЧЕРЕШКИТЕ“

Проф. дгмн, инж. геолог Иван Бедринов
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана геоложката изученост на площ „Черешките“ и са анализирани резултатите в отчетните доклади на различни изследователски групи, изучавали района. Според автора, получените досега данни са достатъчно основание за провеждане на детайлни търсещо-проучвателни работи и прилагане на нови аналитико-технологични способи за извличане на полезни изкопаеми в рудопроявление „Черешките“.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

площ „Черешките“, прогнозни ресурси, благородни елементи, редкоземни оксиди

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Стефанов, Н. и др. 1957. Доклад за резултатите от комплекнното геоложко картиране в М 1:25 000 в района на селищата Каладан (Капитанско), Кошута и Черешките – Смолянско. Нац. геофонд.
2. Кацков, Н. и др. 1962. Доклад за геоложкото картиране и търсене на полезни изкопаеми в средните части на Централните Родопи и изворната част на р. Арда в М 1:25 000 – Нац. геофонд IV – 115.
3. Цветанов, Д. и др. 1993. Доклад за геоложкото картиране и търсене на полезни изкопаеми в Централнородопския руден район – (с. с. Смилян, Арда и др.) в М 1:25 000, извършено през 1991 – 1992 г. Нац. геофонд IV – 397.
4. Христов, И. и др. 1978. Доклад за резултатите от търсещите и проучвателните геолого-геофизични работи, проведени през 1977 г. в района на Смолянското ураново рудно поле. ГФ „РМ“ инв. № 1229, № 1230.
5. Христов, И. и др. 1983. Доклад за резултатите от провежданите геолого-проучвателни работи в районите на U-рудните полета „Смолян“, „Наречен“, „Доспат“ през 1982 г. ГФ „РМ“.
6. Бедринов, И., В. Янков. 1989. Ураноносност и U-Tb-TR минерализации в скалите от долния структурен етаж на Родопския масив. ГФ „РМ“.
7. Бедринов, И. 1991. Радиогехимична и палеодозиметрична характеристика на гранитоидните скали от горното поречие на р. Арда, Смолянско. БАН, Сп. Рудообразователни процеси и минерални находища, кн. 32.
8. Караманолов, М. и др. 1990. Изучаване на известните и търсене на нови Au-Ag и ПМ орудявания сред метаморфитите в района на Смилян – Арда – Черешките. ГФ „РМ“.
9. Душков, Ал. и др. 1982. Обобщаване на резултатите от проведените геолого-проучвателни работи от поделения на ДФ „Редки метали“ в района на рудопроявление „Черешките“ и Смилянския гранитен интрузив през периода 1980 – 1991 г. Нац. геофонд I – 1097.
10. Витов, О. 1995. Шлихоминераложка карта на България. Сп. Геология и минерални ресурси, кн. 4.
11. Божурска, Сн. 1990. Отчет по задача II-8.22 „Лабораторни изследвания за хидрометалургична преработка на руда от рудопроявление „Черешките“, Смолянско. ГФ „РМ“.
12. Мураками Хироясу, 2006. Богато находище на леки редкоземни елементи (ЛРЗЕ), свързано с карбонатити в Mountain Pass, Калифорния. L3439A, ISSN-24-54, Япония.
13. Стефанов, Св. 2009. Европа и светът по пътя към неизчерпаемата енергия. Проект I, 15-58-00.
14. Гинзбург, А. И., Фельдман, Л. 1978. Месторождения Та и Nb. Москва, изд. „Недра“.
15. Желева, Цв. и др. 2007. Геоложки отчет на БМЕМ ЕАД за площ „Горна Арда“ за периода XII 2004 – XI 2007. Нац. геофонд I-1536.
16. Желев, Д. и др. 2008. Геоложки доклад от извършените геолого-проучвателни работи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Горна Арда“ за периода XII 2007 – XII 2008. Нац. геофонд I-1558.
17. Желева, Цв. и др. 2009. Окончателен доклад за извършените геолого-проучвателни работи от БМЕМ ЕАД, в площ „Кошута“ за периода VII 2007 – XII 2008. Нац. геофонд I 1559.

МЕТОДИКА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЛНИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ”

Д-р инж. Цветан Балов
РЕЗЮМЕ

В настоящата статия е разгледана методика за непосредствено инструментално измерване на вълните на напрежения при пробивно-взривни работи в рудник „Челопеч”. Анализът на резултатите от измерванията цели повишаване на общата ефективност на взривните работи за производствените взривявания чрез намаляване сумарната дължина на взривните дупки и сондажи, разхода на взривно вещество, средства за взривяване и разходи на труд;

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пробивно-взривни работи, зърнометрия, сеизмика

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Балов, Цв. 2021 г. Докторска дисертация „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“. МГУ „Св. Иван Рилски“.
2. Георгиев, Н. Сеизмични измервания при масови взривявания в подземни условия. 2004. С.
3. Годишен Работен Проект за добив и преработка на златно-медни руди в рудник „Челопеч“, 2019, 145 с.
4. Стефанов Др. 2021 г. Механизъм на взривното разрушаване на слоеста среда изградена от разнородни скали. Сб. докл. Юбил. научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, кн. 2, София, 1982.
5. Стефанов Др. 1980. Определяне на възможността за ефективно използване на кинетичнате енергия на взривените късове за допълнително раздробяване. Рудодобив,11.
6. Стефанов, Д. Гърков, И. 2016 г. Подземен рудодобив – 2 . Избрани глави от Подземния рудодобив София.
7. Charles H.Dowding “Blast Vibration Monitoring and Control” 1985.  ISBN 0- 9644313-0, USA.
8. ISO 2631-2 Оценка на човешкото излагане на влиянието на взриво- сеизмичното въздействие в сгради (1-80 Hz) ,Jonson, D. Nitro Consult AB, „Cautious blasting in densely”.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.