Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СВЛАЧИЩЕ „ТРИФОН ЗАРЕЗАН” – ИНДИКАТОР ЗА ГЕОДИНАМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРЕНИТЕ ПО ИЗТОЧНИЯ СКЛОН НА ФРАНГЕНСКОТО ПЛАТО

Доц. д-р Стефчо Б. Стойнев
РЕЗЮМЕ

По източния склон на Франгенско плато се наблюдава най-обширния свлачищен комплекс по Черноморско крайбрежие. Той обхваща бреговата зона северно от Варна до долината на река Батова. В тялото на древното свлачище са формирани и развити множество съвременни активни свлачищни зони – „Ревиера“, „Златни пясъци“, „Журналист“, „Свети Никола“, „Траката“ и други. Най-активната съвременна свлачищна зона е свлачището „Трифон Зарезан“. Засегнатите от свлачищните процеси терени са с площ около 35 дка. В статията е направен анализ на съвременното геодинамично състояние на свлачището, механизма и динамиката на развитие на свлачищните процеси. Въз основа на резултатите от стабилитетните изчисления и конкретните геодинамични условия са направени препоръки за укрепване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

петролни акумулации, дефиниране на квази-in-situ акумулации

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Национално приложение BDS EN 1997-1:2005.
2.    Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. Държавен вестник, брой: 68/2001 г.
3.    Стойнев, С. и др. Възстановяване на път VAR 1082  в района на свлачище „Трифон Зарезан”, гр. Варна.”- Геофонд на МРРБ. 2016.

DISTRIBUTION OF UNDERGROUND WORKS

Assoc. Prof. Dr. Ivan Stoyanov Mitev is a lecturer at the University of Mining and Geology – Saint Ivan Rilski, Department of Underground Construction. In addition to teaching, his professional experience is related to participation in research teams in the fields of “Exploration, extraction and processing of minerals” and “Architecture, construction and geodesy”. He has professional experience as a designer and leader of research and development teams in the preparation of investment projects in the fields of “Underground construction”, “Geotechnics”, “Construction of buildings and facilities” and “Energy efficiency”. From the beginning of 2018 he was elected Executive Director of the Bulgarian Chamber of Mining and Geology.

You can reed the book HERE

 

 

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.