Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Венелин Велев
РЕЗЮМЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Scar, S., V. M. Kawood, J. Chowdhtary, 2023. The day The Earth moved . – Reuters.com/graphics/turkey – quake/rupturegdpzqdzwwvw/
2. Черский, В. Н., Царев, В. П., Сороко, Т.И., Кузнецов, Е. В., 1985. Влияние тектоно-сейсмических процессов на образование и накопление углеводородов. – Новосибирск, „Наука“,
224 с.
3. Велев,В. Х., 2021. Неотектоника в югозападната част на Мизийската платформа с последствия за петролната геология на България. – Минно дело и геология, 2, 37-46.

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.