Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ „МУСАЛА”

Вержиния Варийска
РЕЗЮМЕ

Базовата екологична обсерватория Мусала е една от научно-експерименталните бази на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките и има изключително ценно научно и практическо значение за измервания в областта на околната среда, включително на състоянието на атмосферата. Високопланинската атмосфера е характерна област за екологични, климатични и астрофизични изследвания, към които през последните няколко десетилетия се включват и изследвания на атмосферните замърсители, като устойчивите органични замърсители (УОЗ). Редица изследвания установяват изключително вредното въздействие на УОЗ върху здравето на човека. Настоящото изследване е насочено към добавяне на данни за концентрацията на УОЗ при транспорт на дълги разстояния и тяхното поведение в атмосферата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Базовата екологична обсерватория Мусала, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, устойчиви органични замърсители

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Ch. Angelov, I. Angelov, T. Arsov, N.Archangelova, A.Boyukliiski, A.Damianova, L.Drenska, K.Georgiev, I. Kalapov, A.Nishev, N.Nikolova, I.Penev, I.Sivriev, J.Stamenov, A.Tchorbadjieff, S.Todorov, B.Vachev, „BEO Moussala – a new facility for complex environmental studies” G. Zhelezov (ed.), Sustainable development in Mountain regions in Southeastern Europe, © Springer Science+Business Media B.V. 2011, DOI 10.1007//978-94-007-0131-1_11, pp.123-139
2.  Nina Nikolova, Silviya Lavrova-Popova, Plamena Petkova, Stefan Tsakovski, Petra Pribylova. 2018. PASSIVE AIR SAMPLING MONITORING OF POPs IN SOUTHEASTERN EUROPE AT HIGH MOUNTAIN STATION BEO – MOUSSALA, BULGARIA, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 53, 2, 267-274. 
3.    Angelov Ch. Nikolova N, Kalapov I, Arsov T, Tchorbadjieff A, Boyadjieva A, Tsakovski S, Pribylova P, Kukucka P, Boruvkova J, Klanova, J. High-mountain monitoring of persistent organic pollutants at the Basic environmental observatory Moussala, Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 67, 8, 2014, Academic Publishing House, ISSN 1310–1331
4.    Angelov, Ch., Nikolova, N., Arsov, T., Kalapov, I., Tchorbadjieff, A., Penev, I., Angelov, I.. BEO Moussala: Complex for environmental studies. Second edition, Springer International Publishing Switzerland 2016, DOI:10.1007/978-3-319-20110-8, 349-365.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.