Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА В МИННАТА ИНДУСТРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Доц. д-р Веселин МИТЕВ, гл. ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА, гл. ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия е посветена на изследване на ролята на добивната промишленост за българската икономика след 2000 г. Чрез използване на статистически методи е направен анализ на значими икономически показатели и са изведени водещи тенденции. Извършена е и съпоставка на добавената стойност в европейски контекст. Критичният анализ на резултатите дава основание за обобщения за ролята и значимостта на сектора за българската икономика.

Ключови думи

производителност на труда, статистически методи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, В. Финансово-стопански анализ на минното предприя-тие. С., „Авангард Прима“, 2008. с. 52-56.
2. Дончев, Д. Анализ на стопанската дейност. С., „Софттрейд“, 2004, с. 72-76.
3. Инфостат – информационна система на НСИ: http://www.infostat. nsi.bg/infostat (accessed 30 June 2017).
4. Labour productivity – ILO modeled estimates, Nov. 2016: http://www. ilo.org/ilostat// (accessed 30 June 2017).
5. Национален статистически институт: http://www.nsi.bg.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.