Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Гл. ас. д-р Даниел Георгиев, Доц. д-р Евгения Александрова, Гл. ас. д-р Симеон Асеновски, Инж. Димитър Кайков,
Проф. д-р Ивайло Копрев
РЕЗЮМЕ

Разкрити са различните видове условия при под-водния добив на полeзни изкопаеми и е анализиран потенциалът на различните видове технологии на добив. Оценени са възможностите за прилагането на различните видове технологични схеми при опреде-лени условия посредством количествени показатели. Посочени са видовете механизация и съответства-щите им технологични схеми по приложимост за раз-личните видове условия в подводния добив.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подводен добив на полезни изко-паеми, количествени оценки, технологични схеми, ви-дове механизация

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Копрев,И. Технологични аспекти на подводния добив на полезни изкопаеми,София 2018.
2. Bray, R. Environmental Aspects of Dredging. IADC/CEDA, pub. Taylor & Francis Group London,2008.
3. https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deep-sea-mining
4. https://www.nationalgeographic.com/environment/ 2018/08/news-race-to-mine-deep-sea-drones-seafloor-environmental-impact/
5. https://worldoceanreview.com/en/wor-3/mineral-resources/manganese-nodules/
6. http://www.nautilusminerals.com/irm/content/seafloor-production-tools.aspx?RID=333.

ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА

доц. д-р Евгения Александрова, Проф. д-р Ивайло Копрев, Гл. ас. д-р Веселин Балев, гл. ас. д-р Даниел Георгиев
РЕЗЮМЕ

В доклада са направени изследвания на свойствата на твърдите включения от откривката в мини „Марица-изток“ EАД с цел доказване на възможностите за използването им като суровина за пътни настилки. Извършени са изпитвания за износоустойчивостта по micro Deval на материал от пети откривен хоризонт в рудник „Трояново-3“. Получените резултати са сравнени с характеристиките за използване на материала като пътностроителна суровина, съгласно изискванията на БДС.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

открит рудник, твърди включения, оползотворяване на минни отпадъци

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Копрев, Ив., Е. Александрова. 2007. Потенциални възможности за изземване на фракции от непродуктивни депа. Сп. „Геология и минерални ресурси“, бр.10.
2. Златанов П., Е. Александрова. 2008. Твърдите включения в надвъглищния плиоценски масив в мини “Марица-изток”. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 8, 2008.
3. Панайотова М., Л. Джерахов, Г. Гичева. 2019. Изследване на възможността за извличане на йони, притежаващи корозионно-агресивно действие спрямо строителни материали, при промиване на твърди включения в глинеста откривка. Международна научна конференция – 2019 на МГУ „Св. Иван Рилски“, София.
4. БДС EN 1097-1:2011 „Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали“

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.