Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН

гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев, гл. ас. д-р инж. Иван Митев, инж. Димитър Кайков, проф. д-р инж. Ивайло Копрев,
РЕЗЮМЕ

Разгледани са технологичните схеми за добив с фрезов комбайн, както и случаите при които те намират приложение. Изведени са основните ограничаващи фактори, които определят подходящия избор на технологична схема

КЛЮЧОВИ ДУМИ

фрезов комбайн, непрекъснато изземване, технологични схеми, открит добив

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Koprev, I., Zh. Staneva, K. Hristov, T. Popov. Implementing a non-blasting technology with a surface miner Wirtgen 2500 SM in the “Kozyak” quarry. Annual journal of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 59, Book 2, Mining and processing of mineral resources, Sofia, 2016, p. 32-35
2. www.wirtgen.de/en/products/surface-miner/

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.