Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РУДНИЧЕН КОНТАКТЕН СЕДЕМ ТОНЕН ЛОКОМОТИВ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЗВОЗ СЪС СКЪСЕНА БАЗА

гл. ас. д-р инж. Любен Тасев
РЕЗЮМЕ

Статията представя проектирането изработването и реализацията на 7-тонен контатен рудничен локомотив за подземен извоз. Разгледани са основните възли и компоненти на машината, като е обърнато внимание на особеностите, иновациите и подобренията в тяхната конструкция.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

локомотив, бандажно колело, единично задвижване, подземен рудничен транспорт

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Матеев. 1971. Руднична локомотивна тяга. София: Техника.
2. Куценко, С. 1975. Динамика Установившегося движения локомотивов в кривиь. Харков.
3. Тасев, В. Тасев Л. 2013. Рудничен контактен десет тонен локомотив за подземен извоз – резултати от двугодишна промишлена експлоатация в рудник „Марзян”. Геология и минерални ресурси. София.
4. Тасев, Л. 2018. Изследване на износването и повредите в рудничните локомотиви за подземен извоз. Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.