Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ

Доц. д-р инж. Евгения Александрова, проф. д-р инж. Ивайло Копрев, гл. ас. д-р инж. Симеон Асеновски, Гл. ас. д-р инж. Даниел ГеоргиеВ
РЕЗЮМЕ

Получени са зависимости между основните показатели на процеса на рязане (производителност, разход на енергия и диамантено въже) и режима на работа на диамантено-въжени резачки при различна височина на стъпалото. Разработена е методика за избор на рационален режим на управление на въжената резачка, отчитайки установените зависимости между производителността при отделяне на блока от масива, експлоатационните разходи при различна височина на стъпалото.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

диамантено-въжена резачка, производителност, добив на скални блокове

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Першин Г. Д., Караулов Н. Г., Уляков М.С. The research of high-strength dimension stone mining technological schemes in Russia and abroad // Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 2. Том 11. Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. С. 64-73.
2. Першин Г.Д., Пшеничная Е.Г., Уляков М.С. Влияние режима управления работой канатной пилы на ее производительность // Добыча, обработка и применение природного камня: сб. науч. тр. под ред. Г.Д. Першина. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. С. 54-63.
3. Акопян Р. В., Лусинян К. Г. Исследование влияния режимов резания на износ алмазных элементов алмазно-канатного режущего инструмента // Изучение природных каменных материалов и силикатного сырья, разработка эффективной техники и технологии производства: сб. науч. тр. Ереван: НИИКС, 1983. С. 40-49.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.