Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ ПОДРАБОТВАНЕ НА СГРАДИ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ

Гл. ас. д-р Катя Асенова
РЕЗЮМЕ

Стремежът за оптимално управление на запасите от природни богатства, води до възникване на необходимостта от подработване с подземни минни работи на различни обекти, разположени на земната повърхност.
В статията се предлага една идея за управление стойностите на хоризонталните деформации в процеса на проектиране на минните изработки, при подземно разработване на пластови находища.
Целта е да се определят условията, при които сградите, инженерните съоръжения и инфраструктурните обекти ще понесат деформации по-малки от допустимите за тях. Разглеждат се два математични модела за определяне на размерите и местоположението на един добивен фронт спрямо обект на повърхността, който следва да бъде опазен от вредното влияние на подземните минни работи. Математичната формализация и изчислителната сложност на поставената задача се свежда до решаването на кубични и квадратични неравенства. Моделите са тествани и практическото им приложение е илюстрирано с примери.
Използваният подход е приложим за условията на находища в България, Русия и за всички останали страни където, за прогнозиране на хоризонталните деформации на земната повърхност, се прилага така наречения метод на типовите криви.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

движение на скалите, опазване на обектите от вредното влияние на подземните минни работи, математично моделиране

РЕФЕРЕНЦИИ
1.    Инструкция за опазване на обектите и съоръженията от вредното влияние на подземните минни работи във въглищни басейни. Министерство на енергетиката, Техника, София, 1983.
2.    Справочник по маркшайдерство. Техника, София, 1978.
3.    Асенова К. А. Планиране на подземните минни работи за опазване на обектите разположени на земната повърхност. Дисертация, МГУ – София, 2018.
4.    Кратч Г., Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых сооружений. Недра, Москва, 1978.
5.    Mаркшейдерскоe делo – Част 2. Недра, Москва, 1989.
6.    Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. ВНИМИ, Санкт-Петербург, 1998.
7.    Лалов П., В. Христов Компютърно моделиране чрез системата Математика, Издателска къща „Свети Иван Рилски“, София, 2008
8.    Wolfram Research, Inc., Mathematica, Version 8.0, Champaign, Illinois, 2011.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.