Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЕНЕРГИЙНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЕИЗМОТЕКТОНСКИТЕ, ПЕТРОЛОГОМИНЕРАЛОЖКИТЕ ПРОЦЕСИ И НЯКОИ РЕДКИ ВИДОВЕ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Доц. д-р Евгения Кожухарова, Доц. д-р Емилия Асенова
РЕЗЮМЕ

Кинетичната енергия, генерирана при сеизмотектонските процеси, причинява различни по характер изменения върху скалите и минералите. В геотрибологичната зона на триене между скални блокове или пластове се създава временнa локална термодинамична система на високи температури и налягане, при което скалите се деформират, дезинтегрират и стопяват. След приключване на сеизмотектонското събитие разрушеният материал прекристализира в нови високотермобарични минерали и скали като еклогити, гранатови лерцолити, пироксенити, рутилови амфиболити, гондити, някои от които представляват практически интерес, като титанови, манганови и алуминиеви руди, бижутерни и декоративни материали и абразиви. Статията насочва вниманието към развитието на сеизмотектонската енергия и последователната връзка между разрушителните тектонски процеси и съзидателните веществени преобразувания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

кинетична енергия, деформация, дезинтеграция, прекристализация

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Желязкова-Панайотова, М., К. Колчева, Л. Ивчинова.  1977. Изучение ультрабазитов Болгарии с помощью математических методов. I. Ультрабазитовой магматизм в Болгарии. – Geol. Balc., 7, 3; 49-66.
2.    Кожухаров, Д., Е.  Кожухарова. 1980. Гондиты в докембрии Родопского массива. – Док. Болг. акад.  наук, 33, 2; 233-235.
3.    Кожухаров, Д., И. Иванов, Е. Кожухарова. 1960. Характеристика на дистеновите шисти от находище Бяла Черква – Пловдивско. – Год. УГП, 11; 101-115.
4.    Кожухарова, Е. 1972. Докамбрийски метаморфозирани базични вулканити от Централните Родопи. – Изв. Геол. Инст.- сер. геохим., минер., петрол., 22; 147-174.
5.    Кожухарова, E. 2016. Геотрибологията – нов поглед върху тектонометаморфизма. – сп. Бълг. геол. д-во, 77, 2-3; 49-58.
6.    Кожухарова, Е., Асенова, Е. 2020. Контакт и енергия при триене. Конвергентни и дивергентни геотрибологични контакти при обдукция и субдукция. КОНТАКТИ, бр. 1, Изд.  ТЕМТО, София; 12-18.
7.    Костов, И., И. Т. Иванов, С. Петрусенко. 1962. Дистеновото находище при с. Чепеларе, Смолянско. – Тр. Геол. България, геохим., пол. изк., 3; 63-92.
8.    Крагельский, И. В., В. В. Алисин (Ред.) 1978. Справочник: Трение, изнашивание и смазка. – Москва, Машиностроение,  част I , 400 стр
9.    Assenova E. 2017. Complexity of contact systems: self-organization and synergetic approch in tribology.  – Proc. 15th Int. Conf on Tribology Serbiatrib’17, Kragujevac, Serbia;18-23.
10.    Assenova, E., E. Kozhoukharova 2019. Natural Created Minerals and Rocks in Geotribological Tectonic zones. – Proceedings 9th International Conference “Mechanical Technologies and Structural Materials”, section Tribology, 2019, Split, Croatia; 9-12.
11.    Brantut, N., Passelegue, F. X., Deldicque, D., Rouzaud, J.-N., Schubnel, A. 2016. Dynamic weakening and amorphization in serpentinite during laboratory earthquakes. – Geology, 44, 8; 607-610.
12.    Braun O. M., J. Scheibert. 2014. Propagation Length of Self-healing Slip Pulses at the Onset of Sliding: A Toy Model,  – Tribolog. Lett  56: 553–562
13.    Enomoto, Y. 2005. Geotribology of Earthquakes. – Japan. J. of Tribology, 50, 5; 513-521.
14.    Kozhoukharova, E. 1996. Eclogitized layered serpentinites in the East Rhodope block. – C. R. Acad. Bulg. Sci., 49, 6, 69 – 71.
15.    Kozhoukharova, Е. 2021. HTP mineralization on the metamorphic complexes in Rhodope massif. – Extended Abstracts of 9th Intern. Conf. Mineralogy and Museums, 22-26 August, 2021 Sofia, Bulgaria, 69-70.
16.    Kozhoukharova E., Fedorov S. V., Assenova E., 2018, Friction and Wave Effects. Application in Geotribology. – 13th Int. Conf. on Tribology BULTRIB, Sofia, pp. 22-28.
17.    Eskola, P. 1921. On the eclogites of Norway. – Vidensk.-Selsk. Skr. I. Mat. Naturv. Kl. 8; 1-118.
18.    Heinicke, G. 1984. Tribochemistry. – Akademie Verlag, Berlin, 495 p.
19.    Mposkos, E., D., Kostopoulos, D., K. 2001. Diamond, former coesite and supersilicic garnet in metasedimentary rocks from the Greek Rhodope: a new ultrahighpresure metamorphic province established. – Earth. Planet. Sci. Lett., 192, 497-506.
20.    Petrik, I., M. Janak, N. Froitzheim, N. Georgiev, K. Yoshida, V. Sasinkova, P. Konecny, S. Milovska. 2016. Triassic to Early Jurassic (c. 200 Ma) UHP metamorphism in the Central Rhodopes: evidence from U-Pb-Th dating of monazite in diamond–bearing gneiss from Chepelare (Bulgaria). –  Journal of Metamorphic Geology. 34, 3, 265-291
21.    Prigogine, I., & Nicolis, G. 1977. Self-Organization in Non-Equilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order through Fluctuations. New York: J. Wiley & Sons, 491 p.
22.    Tiessen, P. A., K. Mayer, G. Heinicke. 1966. Grundlagen der Tribochemie. – Abh. Dtsch. Akad. Wiss. Kl. f. Chem., Geol. u. Biol. 1, S. 194.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.