Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЛАЧИЩА И ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Доц. д-р инж. Антонио Ангелов
РЕЗЮМЕ

В докладът се разглеждат възможностите на съвременните към този момент технически средства за осъществяване на непрекъснат мониторинг върху деформациионните процеси в инженерни съоръжения, свлачища и хвостохранилища, чрез използване на комбинация от периодични геодезически измервания, наблюдение в реално време и приложен софтуер. Предлага се схема за комбинирано използване на тези средства, чрез прилагането на прецизни измервателни технологии, в т.ч.: роботизирани тотални станции, ГНСС, електронни наклономери и специализирани датчици. Реализацията е базирана върху съществуващия световен опит в тази област и програмна система на автора, която позволява обработка, съхранение и визуализация на резултатите от деформационни процеси, при периодични геодезически измервания. Разгледани са възможностите за включване на допълнителни модули за управление на геодезически инструменти, позволяващи наблюдение на позицията на съоръжението или отделни негови сегменти в реално време.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

инженерна геодезия, деформации на инженерни съоръжения, свлачища и хвостохранилища

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Ангелов, А. Изграждане на оптимизационен модел, база данни и софтуер за обработка, управление и анализ на геодезическите данни при изследване на деформации на язовирни стени. София. Дисертация, 2005.
2. Ангелов А., „Геодезически методи за изследване на деформационни процеси при високи сгради и инженерни съоръжения”. Монография, ISBN 978-619-90832-1-5, 2017г.
3. Димитров, Д. Инженерна геодезия. София. Техника, 1989.
4. Ламбева, Т. Трансформация между геопотенциални коти и нормални височини при прецизни височинни определения, Годишник на УАСГ, брой 2, том 54, 2021, София, стр.219-228.
5. Пенев, П. Геодезически мрежи и методи за определяне на деформации на инженерни съоръжения. София. Дисертация, 1981.
6. Хофман-Валенхов,Б., Лихтенегер,Н., Колинс, Дж. GPS.Теория и практика, София. УАСГ, 2002.
7. Левчук, Г.П., Новак, В.Е., Лебедев, Н.Н. Прикладная геодезия. Москва. Недра, 1981.
8. Karl Sippel (2001). “Modern Monitoring System software development”. Leica Geosystems AG.
9. James Lutes, Adam Chrzanowski, Geoffrey Bastin and Cecilia Whitaker. (2001). “DIMONS – Software for automatic data collection and automatic deformation analysis”
10. Инструкция за изследване на деформации на сгради и инженерни съоръжения. София. ГУГКК, 1980г.
11. Structural Deformation Surveying. US Army Corps of Engineers, Department of Army.
12. Washington, DC 20314-1000, Manual No. 1110-2-1009, 1 June 2002.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.