Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ

Доц. д-р инж. Евгения Александрова, проф. д-р инж. Ивайло Копрев, гл. ас. д-р инж. Симеон Асеновски, Гл. ас. д-р инж. Даниел ГеоргиеВ
РЕЗЮМЕ

Получени са зависимости между основните показатели на процеса на рязане (производителност, разход на енергия и диамантено въже) и режима на работа на диамантено-въжени резачки при различна височина на стъпалото. Разработена е методика за избор на рационален режим на управление на въжената резачка, отчитайки установените зависимости между производителността при отделяне на блока от масива, експлоатационните разходи при различна височина на стъпалото.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

диамантено-въжена резачка, производителност, добив на скални блокове

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Першин Г. Д., Караулов Н. Г., Уляков М.С. The research of high-strength dimension stone mining technological schemes in Russia and abroad // Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 2. Том 11. Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. С. 64-73.
2. Першин Г.Д., Пшеничная Е.Г., Уляков М.С. Влияние режима управления работой канатной пилы на ее производительность // Добыча, обработка и применение природного камня: сб. науч. тр. под ред. Г.Д. Першина. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. С. 54-63.
3. Акопян Р. В., Лусинян К. Г. Исследование влияния режимов резания на износ алмазных элементов алмазно-канатного режущего инструмента // Изучение природных каменных материалов и силикатного сырья, разработка эффективной техники и технологии производства: сб. науч. тр. Ереван: НИИКС, 1983. С. 40-49.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Гл. ас. д-р Даниел Георгиев, Доц. д-р Евгения Александрова, Гл. ас. д-р Симеон Асеновски, Инж. Димитър Кайков,
Проф. д-р Ивайло Копрев
РЕЗЮМЕ

Разкрити са различните видове условия при под-водния добив на полeзни изкопаеми и е анализиран потенциалът на различните видове технологии на добив. Оценени са възможностите за прилагането на различните видове технологични схеми при опреде-лени условия посредством количествени показатели. Посочени са видовете механизация и съответства-щите им технологични схеми по приложимост за раз-личните видове условия в подводния добив.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подводен добив на полезни изко-паеми, количествени оценки, технологични схеми, ви-дове механизация

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Копрев,И. Технологични аспекти на подводния добив на полезни изкопаеми,София 2018.
2. Bray, R. Environmental Aspects of Dredging. IADC/CEDA, pub. Taylor & Francis Group London,2008.
3. https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deep-sea-mining
4. https://www.nationalgeographic.com/environment/ 2018/08/news-race-to-mine-deep-sea-drones-seafloor-environmental-impact/
5. https://worldoceanreview.com/en/wor-3/mineral-resources/manganese-nodules/
6. http://www.nautilusminerals.com/irm/content/seafloor-production-tools.aspx?RID=333.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.