Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕЦИЗНИ ДЕФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ CNSS

Доц. д-р инж. Юри Цановски
РЕЗЮМЕ

Хвостохранилищата са сложни хидротехнически съоръжения, чийто експлоатационен живот е в зависимост и от конструктивната якост на изграждащата стена. Геодезическите измервания са неизменна част от една контролно-измерителна система, a навлизането на спътникови технологии в бита и индустрията е с високи темпове. Необходимо е да се изградят мрежи за деформационен мониторинг, даващи достатъчно надеждни резултати в хоризонтално и вертикално направление, като същевременно с това стабилизираните точки са поставени на защитени места. ГНСС технологията е метода, чрез който бихме могли бързо и лесно да придобием представа за поведението на хидротехническо съоръжение спрямо заобикалящата го среда, за което е необходимо прилагането на методология за извършване и обработка на ГНСС измервания. За ясна представа на поведението на съоръжението е нужно и въвеждането на локална координатна и височинна системи, като прехода от координатната система на ГНСС определенията следва да се извърши използвайки само ортогонални трансформации.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ГНСС, деформации, язовирни стени, хидрография, методика

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Пенев, П., 2005. Анализ на устойчивостта на изходните репери при приета неизменна средна височина, С., УАСГ, Годишник.
2. Цановски, Ю., 2013. Използване на GPS за определяне премествания на точки във вертикално отношение, София, УАСГ, Годишник.
3. Цановски, Ю., 2015. Глобални навигационни спътникови системи – Лекционен курс, София, Издателство „Булгед“ ООД, 114 стр.
4. Цановски, Ю., 2017. Изследване устойчивост на опорни точки при деформационни мрежи. Висша геодезия, Книга №22, БАН – НИГГГ, София.

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.