Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПАСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КИСЕЛИ РУДНИЧНИ ВОДИ

инж. маг. Пламен Цветков, доц. д-р Светлана Браткова
РЕЗЮМЕ

Основен екологичен проблем в минно-добивната дейност e генерирането на отпадъчни води с високи киселинност и съдържание на тежки метали, радиоактивни и токсични елементи. За правилното им управление и опазване на околната среда съобразно екологичните норми се провеждат редица проучвания за иновативни методи за третиране на кисели руднични води. Надеждно алтернативно решение в тази област предлагат пасивните технологии за пречистване. Те могат да се моделират съобразно широк спектър от замърсители и да се внедрят ефективно в процесите на третиране на кисели минни води

КЛЮЧОВИ ДУМИ

кисели руднични води, пасивни технологии за третиране, влажни зони

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Ehrlich H. L., 2001. Geomicrobiology, Marcel Dekker, Inc., New York.
2.    B. Dold, Evolution of Acid Mine Drainage Formation in Sulphidic Mine Tailings, Minerals 2014, 4, 621-641; doi:10.3390/min4030621.
3.    Hossain Md. Anawar, Impact of climate change on acid mine drainage generation and contaminant transport in water ecosystems of semi-arid and arid mining areas, Physics and Chemistry of the Earth 58–60 (2013) 13–21
4.    Brown A., 2010. Reliable Mine Water Technology. – Mine Water Environ, 29 (2), 85–91.
5.    Cravotta C. A. I., 2010. Abandoned Mine Drainage in the Swatara Creek Basin, Southern Anthracite Coalfield, Pennsylvania, USA: 2. Performance of Treatment Systems. – Mine Water Environ, 29 (3), 200–216.
6.    Gaikwad R.W. and Gupta D.V., 2008. Review on removal of heavy metals from acid mine drainage, Applied ecology and environmental research, 6(3), 81-98.  
7.    Gusek J. J. and Wildeman T.R., 2002. “Passive Treatment of Aluminum-Bearing Acid Rock Drainage,” Proceedings of the 23rd Annual West Virginia Surface Mine Drainage Task Force Symposium, Morgantown, West Virginia, April 16-17.
8.    Hedin, R.S., Nairn R.W., and R.L. Kleinmann. 1994. Passive treatment of coal mine drainage. U.S. Bureau of Mines. Information Circular 9389.
9.    Martínez, N. M., M. D. Basallote, A. Meyer, C. R. Canovas, F. Macías, P. Schneider. 2019. Life cycle assessment of a passive remediation system for acid mine drainage: Towards more sustainable mining activity – Journal of Cleaner Production, 211, 1100-1111.
10.    Sheoran A.S. and Sheoran V., 2006. Heavy metal removal mechanism of acid mine drainage in wetlands: A critical review, Minerals Engineering, 19, 105–116.
11.    Zagury C., Kulnieks V., Neculita C., Characterization and reactivity assessment of organic substrates for sulphate-reducing bacteria in acid mine drainage treatment, Chemosphere, 64, 2006, 944-954.
12.    REFERENCE GUIDE to Treatment Technologies for Mining-Influenced Water, 2014, U.S. Environmental Protection Agency Office of Superfund Remediation and Technology Innovation
13.    Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries, in accordance with Directive 2006/21/EC, Elena Garbarino, Glenn Orveillon, Hans G. M. Saveyn, Pascal Barthe, Peter Eder, 2018

БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ХИМИЧНИ ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ ХУМУСНИ СУБСТАНЦИИ И БИОЗЕОЛИТИ

Константин Чакалов, Тодорка Попова, инж. Николай Попов, доц. д-р Светлана Браткова, инж. Стоян Манев, инж. Ангел Ангелов
РЕЗЮМЕ

Биологичната рекултивация на отпадни материали от миннодобивното предприятие „Асарел-Медет” АД,
гр. Панагюрище, България е осъществено в условията на съдов опит. Отпадъкът е третиран с биозеолити, биохумати и хуминови киселини екстрахирани чрез биосолюбилизация на леонардит. Този тип третиране забавя процесите на оксидация, респективно излужването на сулфати от хвостовата маса в условията на активната вегетация на тревния чим при този съдов експеримент. Биохуматите са в състояние да повишат биопродуктивността на тези антропогенни субстрати повече от 2 пъти. Третирането на хвостохранилищата с биохумати и биозеолити води до формирането на антропогенен субстрат със свойства подобни на тези на почвите, като така се постига успешна биологична рекултивация с намаляване дебелината на полагания слой почва над хвостовата маса. В дренажните води, при този тип третиране се наблюдава тенденция за намаляване на сулфатните емисии в дренажните води.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

хвостови маси, биоремедиация, биохумати, биозеолити

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Angelova. G..  K. Chakalov. T. Popova and V. Savov. (2009). Influence of Fe, Cu, Mn, Zn, Co chelators on the biotransformation of humic substances of lignite. In Proc.: XI Anniversary Scientific Conference with International Attendance “120 Years of Academic Education in Biology. 45 Years Faculty of Biology –“Biology-Tradition and Challenges”. may 27-29. 2009.. Sofia. Bulgaria BT-p47.
2.    Chakalov. K., Popova. T., and Filcheva E. (2002). Soil fertility management with zeolite amendments. II. Zeolite effect on the maintaining the soil Eh. In: Int. Sym. “Agricultural Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soils”. CRC-Press. LLC. Boston. USA. 2002. pp. 229-235.
3.    Chakalov K., T. Popova, and  V. Savov. (2010). Bio modified clinoptilolite – Influense on microelement chelatization in bio transform lignite. In: Zeolite 2010. the 8th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. 10-18 July 2010. Sofia. Bulgaria 62-63.
4.    Dimitrov. K., and K. Chakalov. (1995). Clinoptilolite melioration of heavy metal rich slag-ash sump fileds. in Int. Simp. and Exhibition on Natural Zeolites. “Sofia Zeolite Meeting’95”. Sofia. Bulgaria. June 18-25. 1995.
5.    Filcheva. E. and Chakalov. K. (2002). Soil fertility management with zeolite amendments. I. Effect of zeolite on carbon sequestration. A review In: Int. Sym. “Agricult. Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soils”. CRC- Press. LLC. Boston. USA. 2002. pp. 223-228.
6.    Filcheva. E., Popova. T., Chakalov. K., and Mitov. K. (2002). Improvement of zeolite effect on the polluted soils for  nitrogen and carbon storage. III. Influence of zeolite amendments on organic carbon storage in heavy metal polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. 2002.
7.    Gardea-Torresdey J.L., L. Tang and J.M. Salvador (1995). COPPER ADSORPTION BY SPHAGNUM PEAT MOSS AND ITS DIFFERENT HUMIC FRACTIONS https://www.engg.ksu.edu/HSRC/95Proceed/tang.html.
8.    Ghosh. S.K.. and Guhasarkar. C.K. (2001). Bio-remediation to clean up environment. www.thehindubusinessline.com/2001/04/05/stories/040525hg.htm.
9.    Popova. T., Chakalov. K., Filcheva. E., and Mitov. K. (2002). Improvement of zeolite effect on the polluted soils for  nitrogen and carbon storage. II. Influence of zeolite amendment on nitrogen storage in heavy metal and As polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. 2002.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.