Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Проф. д-р Николай Щерев, доц. Вяра Милушева, доц. Петя Биолчева, доц. Ивайло Иванов, доц. Марин Гешков
РЕЗЮМЕ

Често добивната индустрия е подценявана както по отношение на приноса ѝ в икономиката, така и по отношение на перспективите за развитие. Въпреки това, минното дело и минната индустрия са в основата на растежа на българската икономика повече от 60 години и най-вече добивната индустрия е ключов фактор за развитието на икономиката в прехода – за последните 30 години. Независимо от ясно изразената зависимост на минната индустрия от темпа на икономическо развитие, тя може да се определи като един от секторите, които са водещи по отношение на: въвеждане на нови технологии; ръст на работната заплата; изпълнение на изискваният за безопасност на труда и опазване на околната среда; въвеждане на изискванията на кръговата икономика и правилата на корпоративната социална отговорност.
Настоящата статия разкрива отговорите на въпроса: как се променя минната индустрия отвътре, за да отговори на тези съвременни икономически, социални и политически предизвикателства. Представеният анализ обективно анализира данните от развитието на сектора от 1989 до 2019 г., вкл. по отношение на производство, инвестиции, труд и работна заплата и пр. На тази основа са направени необходимите обобщения и са очертани тенденциите в развитието на този сектор.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

добивна промишленост, България, индустриален растеж и развитие

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Авторски колектив (Любен Беров и Димитър Димитров – ред.), Развитие на индустрията в България, изд. Наука и изкуство, С., 1990 г.
2. Щерев Н. и колектив. Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти, УИ Стопанство – УНСС, 2023.
3. НСИ, http/www.nsi.bg

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.