Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СКЪПОЦЕННИ И ДЕКОРАТИВНИ МИНЕРАЛИ В РОДОПИТЕ

Доц. Светослав Петрусенко
РЕЗЮМЕ

В статията се разглежда основния строеж на Родопския скален комплекс, заедно с основните минераложки и геохимични процеси. Авторът се спира предимно на декоративните и цветни минерали в различните райони на планината. Описва по-подробно скъпоценните минерали аквамарин, смарагд, хелиодор, заедно с гранати, епидоти, ахати, ясписи. Споменати са също основните оловно-цинкови рудни минерали – галенит, сфалерит, халкопирит, както и широко разпространения калцит.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Родопски скален масив, декоративни минерали

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Арнаудов, В., С. Петрусенко. Пегматити с мойсанит от Чепеларско. Сп. на БГД, год. 28, 1967.
2. Арнаудов, В., С. Петрусенко. Първична акцесорна минерализация в пегматита Вищерица, Западни Родопи. Изв. на Геол. инст., 16, 1967.
3. Костов, И., И. М. Иванов, С. Петрусенко. Дистеновото находище при с. Чепеларе, Смолянско. Тр. Върху геол. На България, 3, 1964.
4. Костов, И., В. Бресковска, Й. Минчева-Стефанова, Г. Н. Киров. Минералите в България. Изд. Бан, 1964.
5. Петрусенко, С. Драгоценные камни в Родопской области. Матералы XIII ММА, Варна, 1986.
6. Петрусенко, С., В. Арнаудов, И. Костов. Сравнително изучаване на берилите в България. Изв. на Геол. инст., 20, 1971.
7. Петрусенко, С., Р. И. Костов. Скъпоценнте и декоративни минерали на България. Изд. БАН, 1992.
8. Petrusenko, S. Minerals of the Madan ore field, Bulgaria. Miner. Rec., vol. 22, 1991.

МИНЕРАЛИТЕ НА РИЛА

Доц. Светослав Петрусенко
РЕЗЮМЕ

В статията са разгледани геоложките и минерало-образувателни процеси, създаващи благоприятна среда за възникване на метаморфни, магматични, пегматитови и скарнови минерали.в Национален парк Рила. Описани са и някои интересни видове минерали, които дават представа за различните природни процеси, протекли в планината в зависимост от физикохимичните и геохимичните условия Досега са установени около 120 минерални вида и разновидности, от които 13 са нови за България, а 56 са описани за първи път в Рила.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Рила, минерали, разновидности

ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Арнаудов, В. Строеж и минерален състав на гранитните пегматити от Северозападна Рила. – Геохим., минерал. И петрол., 2, 1975.
2.    Арнаудов, В. Десилицирани пегматити от Рила планина. – Год. На СУ. Гелог.-геогр. ф-т, 68, 1976.
3.    Арнаудов, В., Св. Петрусенко, Е. Станчева. Минерален и химически състав на нечистимрамори (магнезиално-силикани калцифири) от Рила планина. – Сп. Бълг. геол. д-во, год. 73, кн. 1-3, 2012.
4.    Бончев, Г. Принос към петрографията и минералогията на Рила планина. – Сп. на БАН, 2, 1912.
5.    Желязкова – Панайотова, М., Св. Петрусенко, З. Илиев. Минералогия на редкометалните скарни от Седемте рилски езера. -Год. на СУ, Геол.-географ. ф-т, 68, 1972.
6.     Кралева, М., Св. Петрусенко. Вълшебството на Рила. Изд. къща Кибеа, 2013 г.
7.    Костов, Ив., Бресковска, В., Минчева – Стефанова, Й., Киров, Г. Н. Минералите в България. – С., БАН, 1964.
8.    Петрусенко, Св. Скаполит от Северозападна Рила планина. – Изв. на Геолог. инст. Серия Геохим., минерал. и петрогр. 18, 1969.
9.    Петрусенко, Св. Везувиан от калциеви скарни в Рила планина. – Hist. nat. Bulg.,  14, 2002.
10.    Петрусенко, Св., Арнаудов, В., Костов, Ив. Смарагдов пегматит от Урдините езера, Рила планина. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, Геолог.-геогр. ф-т, 59, 1966.
11.    Петрусенко, Св., Костов, Р. И. Скъпоценните и декоративните минерали в България. – БАН, 1992.

УРДИНИЯТ ЦИРКУС – ЗАЩИТЕН ПРИРОДЕН ОБЕКТ ЗА МИНЕРАЛИ В РИЛА ПЛАНИНА

Доц. Светослав Петрусенко, Проф. д-р инж. Венелин Желев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледан геоложкия строеж на Урдиния циркус, в който участват скали на високометаморфния Родопски комплекс: биотитови и амфибол-биотитови гнайси, кварц съдържащи амфиболити, различни типове магматити и дайкови скали. В Урдиния циркус. са описани над 80 минерални вида и разновидности. Най-много са в пегматитите, следвани от скарновите (около 35), а най-малко са тези в ултрабазичните и алпийски тип жили. В Урдиния циркус се намират някои характерни находища за пегматитови и скарнови минерали.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Рила, минерали

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Арнаудов, В. Десилицизирани пегматити от Рила планина. – Год. СУ, Геол –геогр., ф-т, 68, 1976.
2. Арнаудов, В., Св. Петрусенко. Розов цоизит и розов клиноцоизит от Рила планина. Сп. БГД, 3. 29, 1968.
3. Арнаудов, В., Св. Петрусенко, Е. Станчева. Минерален и химичен състав на нечисти мрамори (магнезиално-силикатни скали) от Рила планина. – Сп. БГД, 1-3, 2012.
4. Бончев, Г. Принос към петрографията и минералогията на Рила планина. Сп. БАН, 2, 1912.
5. Димитрова, Е. Петрология на кристалинния цокъл на Северозападна Рила. – Труд. геол., на Бълг., сер. геохим., минер. и петр., 1, 1960.
6. Желязкова – Панайотова, М., Св.Петрусенко, З. Илиев. Минералогия на редкометалните скарни от Седемте рилски езера. – Год. на СУ., Геол.- геогр. ф-т, 65, 1972.
7. Кралева, М., Св. Петрусенко. Вълшебството на Рила.- Изд. Кибеа, София, 2013.
8. Петрусенко, Св. Скаполит от Северозападна Рила. – Изв. Геол. инст., Сер. Геохим., минер. и петр. 18, 1969.
9. Петрусенко, Св. Везувиан от калциеви скарни в Рила планина. – Hist. nat. Bulg., 14, 2002.
10. Петрусенко, Св. Скарнови минерализации в Мальовишкия дял на Рила планина – Хабилитационен труд. ВАК, 1987.
11. Петрусенко, Св. Минералите на Рила – Мин. дело и геол., 5-6, 2018.
12. Петрусенко, Св., В. Арнаудов, Ив. Костов. Смарагдов пегматит от Урдините езера, Рила планина. – Год. СУ,
Геол.-геогр., ф-т, 59, 1966.
13. Петрусенко, Св., Р. И. Костов. Скъпоценните и декоративни камъни на България. – Изд., БАН.
14. Петрусенко, Св., В. Желев. Експертна оценка за природозащитен обект Урдини езера, Рила.- МОСВ. 2003.
15. Arnaudov, V. Pegmatite types of various ages from the Northwestern part of the Rhodope Massif. GeologicaBalcanica, 5, 1975.
16. Arnaudov, V. Native aluminium in desilicated pegmatite with emerald and chryzoberil from Rila Mountin, SW Bulgaria. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 44, 2006.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.