Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ТРИИЗМЕРНО ГЕОЛОЖКО МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ГИС

Д-р Дейвис Динков
РЕЗЮМЕ

Триизмерното (3D) моделиране и визуализация позволяват да се представят геосистемите чрез динамични модели или чрез генериране на фотореалистични изображения, използвайки широк спектър от данни: геоложки, геодезически, географски и др. Представени са основните методи за събиране и обработка на цифрови геопространствени данни за 3D моделиране и 3D визуализация в ГИС среда. Използвани са съвременни методи за дистанционно наблюдение с помощта на безпилотни летателни системи (БЛС) с цел изготвяне на триизмерен геоложки модел. Демонстрирани са възможностите за прецизно картографиране и създаване на високоточни цифрови модели, подходящи за използване в ГИС среда, както и за изграждане на прецизни и актуални триизмерни модели на геоложки обекти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D ГИС, БЛС, триизмерно (3D) моделиране, цифрова фотограметрия, SfM (структура от движение)

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Динков. Д., „3D моделиране на природни ландшафти с използване на безпилотни летателни системи.,“ Проблемии на Географията, № 1-2, pp. 139-163, 2018.
2. Динков, Д. Tриизмерно (3D) моделиране на обекти на културно-историческото наследство с използване на безпилотни летателни системи,“ Проблемии на Географията, № 3-4, pp. 139-160, 2018.
3. Динков, Д. 2018. Приложение на 3D моделиране при рекултивация на нарушени терени от миннодобивната дейност. Сб. доклади Национална научно-техническа конференция „Минерално-суровинната база на България“, НТС МДГМ, 154-167.
4. Малджански, П. 2017. Фотограметрични технологии, https://e-learn.uacg.bg
5. Петров, Д.; ртиранеМихайлов, П. 2014. Съвременни технически средства и технологии за събиране на геопространствени данни за местността, Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014.
6. 3D Nature (2008) Visual Nature Studio, LLC, Using VNS 3. Manual, www.3DNature.com
7. Agisoft Metashape, https://www.agisoft.com/
8. Blender, https://www.blender.org/
9. Fonstad, M.A.; Dietrich, J.T.; Courville, B.C.; Jensen, J.L. (2013) Topographic structure from motion: a new development in photogrammetric measurement. Earth Surface Processes and Landforms, pp 421–430.
10. https://www.mtitc.government.bg/,2010. Онлайн..Available: https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/zakon_dostyp_prostranstv_danni-26022019.pdf.
11. Lowe, D.G. (1999) Object Recognition from Local Scale-Invariant Features. In International Conference on Computer Vision, (pp. 1150-1157). Corfu, Greece.
12. Meshlab, https://www.meshlab.net/
13. OpenDroneMap, https://www.opendronemap.org/
14. OSM-Bundler, https://code.google.com/archive/p/osm-bundler/
15. Photosynth Toolkit, https://sites.google.com/a/everythingconnects.com/gravity/home
16. Pix4Dmapper, https://www.pix4d.com/product/pix4dmapper-photogrammetry-software
17. Rossi, A.; Rhody, H.; Salvaggio, C. (2012) Abstracted workflow framework with a structure from motion application. Western New York Image Processing Workshop, (pp 9-12), New York.
18. Snavely, N.; Seitz, S.M.; Szeliski, R. (2008) Modeling the world from Internet photo collections. International Journal of Computer Vision, 189-210.
19. VisualSFM : A Visual Structure from Motion System, http://ccwu.me/vsfm/
20. Westoby, M.; Brasington, J.; Glasser, N.F.; Hambrey, M.J.; Reynolds, J.M. (2012) ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology, pp 300-314.
21. Zlatanova, S. (2000), 3D GIS for Urban Development, Thesis, Graz, Austria, 2000.
22. Zlatanova, S. (2012), Training school on 3D Urban Visualisation. Open Web Technologies, Sofia, Bulgaria, 1-5 October,2012.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.