Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

д-р инж Бранимир Братоев, инж. Юлиян Величков, инж. Радина Славова, инж. Йонко Добрев
РЕЗЮМЕ

Използването на геосинтетични материали е бърз, технологичен и понякога единствен метод при реализиране на горен изолационен екран при рекултивацията на съоръжения за депониране на отпадъци. Дренажните геокомпозити са многообразни в зависимост от технологията на производство и успешно могат да заменят естествените материали при реализацията на дренажи за газ или вода. Настоящата статия се фокусира върху предимствата на дренажни геокомпозити с водонепропускливо ядро, които значително намаляват хидравлична проводимост на горния изолационен екран при рекултивация на съоръжения за депониране на неопасни отпадъци, при които нормативно не се изисква полагане на геосинтетичен слой с пълна хидравлична водоплътност. Отчетени са основните предимства при използването на дренажни геокомпозити, акцентирайки върху екологичния ефект и по-ниския им въглероден отпечатък спрямо алтернативни решения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

дренажен геокомпозит, рекултивация, геосинтетика

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
2. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
3. Koerner, R M. 2005. Designing with Geosynthetics.
4. Иван Дойков, Бранимир Братоев. 2017. Укрепване на стръмни откоси с геомрежи.
5. Lisa L. Damiano and Eric S. Steinhauser. 2020. A guide for specifying drainage geocomposites.
6. Carbon footprint reduction – ABG Geosynthetic.
7. GRI Standard GC8. 2001. Determination of the allowable flow rate of a drainage geocomposite.
8. ABG. 2018. Pozidrain. A guide to the selection and specification of Poizdrain drainage geocomposite.
9. Pozidrain Reduction Factors on In-plane Flow.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.