Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АНАЛИЗ НА ГЕОМЕХАНИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗОЛИРАНИ МЕЖДУКАМЕРНИ ПОДДЪРЖАЩИ ЦЕЛИЦИ

Д-р инж. Георги Дачев, Проф. д-р инж. Драгомир Стефанов
РЕЗЮМЕ

Методите за оразмеряване на междукамерни целици при системи на разработване в находищата на полезни изкопаеми се базират преди всичко на голям опит натрупан през годините в минната практиката. В следствие на което се наблюдават следните две явления: в целика се установява дефицит на носеща способност след пристъпването му в работа или целика е преоразмерен. В публикацията са предложени практически – in situ и лабораторни методи за оценка целящи да характеризират и дефинират геомеханичното състояние на междукамерните целици в процеса на тяхната работа. Представен е и е изпитан практически нов класификационен метод за количествена оценка даващ възможност за прогнозиране реакцията на междукамерния целик и последстващото състояние на откритите пространства (камерите) около него.

Ключови думи

междукамерни целици, напрежения, якост, измервания

РЕФЕРЕНЦИИ

1. B. H. G. Brady, E. T. Brown- Rock mechanics and underground mining, third edition-Canada 2004.
2. Lunder P. J. Hard rock pillar strength estimation an applied approach. M.A.Sc. Thesis, Dept. Mining and Mineral Process Engineering. The University of British Columbia 1994.
3. Lunder PJ, Pakalnis R. Determination of the strength of hard- rock mine pillars. Bull Can Inst Min Metall 1997;90: 5125.
4. Martin C.D,, Maybee WG. The strength of hard-rock pillar, International journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 2000, 37: 1239-1246.
5. Rocscience, RS2, ver. 9.0 Fine element analysis for excavation. Rocscience, Toronto, Canada 2017.
6. Esterhuizen G.S., Dolinar D.R., Ellenberger J.L. Pillar strength in underground stone mines in the United States. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 48, 2011, 42–50.
7. Asenova K. A. Determination of Permissible Conditions for the Protection of Surface Structures During Underground Mine Design. Technologies and Practices in Undergraund Mining and Mine Construction, Sixth National Scientific and Technical Conference with International Participation, Devin, Bulgaria, 1 – 4 October 2018, pp. 214 – 221.
8. Dachev G. Geomechanical logistics in the dimensioningof support pillar in the elaboration systems with open space. Dissertation work PHD, University of mining and geology (MGU), Sofia, 2016.
9. Dachev G., Ivanov V., Comparative analysis on methods for dimensioning of isolated rock pillars, Fourth National Scientific and Technical Conference with International Participation, 23 – 26 September 2014, Devin, Bulgaria, pag. 156–163.
10. Dachev G., Ivanov V., Problems in the design of single supporting pillars in the mine “Erma reka” field “Gyudyurska”, Journal of mining and geological sciences MGU, vol. 57, part II, 2014, pag. 12-14.
11. Borscht-Komponiyets V.I., Makarov A. B. Mining pressure during mining of powerful flat ore deposits, Nedra 1986.
12. Hardy M. P. and Agapito J. F. T. Pillar design in underground oil shale mines. In Fairhurst C. and Crouch S. L. eds Design methods in rock mechanics, Proc. 16th Symposium in rock mechanics Minneapolis, MN, 1975 275-66.
13. SRK Constructing Grancharitsa – ITR Main Report Martch 2016, page 16-19.
14. Sheviakov, L. D. Methods for determining the size of supporting pillars and ceilings, Moscow 1982.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.