Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Мартин Колев, Д-р инж. Сергей Михалев
РЕЗЮМЕ

Настоящия доклад разглежда съвременни маркшайдерски методи за определяне, формата и размерите на недостъпни минни изработки, и последващо определяне на съответствието между проектни, и изпълнени параметри на минната изработка (надработка и подработка). Направена е съпоставка между изчисляваните несъответствия с проекта при използването на два от основните метода за сканиране на добивни камери в актуалната практика – Cavity Monitoring System и сканиране с Безпилотен летателен апарат.За провеждането на експерименталната част са проведени маркшайдерски измервания със съответното оборудване на пет добивни камери в рудник „Челопеч“.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

маркшайдерство, безпилотни летателни средства, надработка и подработка, Cavity Monitoring System (CMS)

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Наръчник по мaркшайдерско дело, Издателство „Техника”, София,1965 г.
2. Михалев.С. Анализ на нормативите за маркшайдерско осигуряване в рудник „Челопеч“, Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“, София 2021 г.
3. Приложение на безпилотни летателни апарати при подземен добив на полезни изкопаеми, С. Михалев, Р. Димитров, Х. Добрев, Сборник с Доклади от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство“, Девин 2020.
4. Техническа инструкция за извършване на измервателните маркшайдерски работи при проучването, строителството и разработването на находищата на полезните изкопаеми, София, Техника, 1969.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.