Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ ОТ АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ

Валери Трендафилов, Иван Бонев
РЕЗЮМЕ

Представена е история на търсенето, проучването и добива на нефт и природен газ в Черно море, като и предстоящи търсещо-проучвателни дейности. Описани са правните аспекти при търсенето и проучването на нефт и природен газ на територията на Република България.

Информацията от проучването на нефт и газ се съхранява и предоставя в Националния геоложки фонд и в Националното скално-фондово хранилище на Министерството на енергетиката

КЛЮЧОВИ ДУМИ

нефт, природен газ, търсене и проучване, съхраняване на информация

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.