Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОЩИ И НАХОДИЩА, ПРОУЧВАНИ ОТ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СОФИЯ („СОФГЕОПРОУЧВАНЕ“ ЕООД)

инж. Б. Благоев, инж. Б. Ананиев, Вела Фъргова, инж. Г. Даракчиев, инж. З. Василев, инж. И. Илиева, инж. К. Йорданов, инж. М. Плачкова, инж. Ц. Плачков
РЕЗЮМЕ

Статията представлява кратка справка за геологопроучвателните, геологооценъчните и хидрогеоложки дейности на колектива (специалисти и ръководители в ГПП – София и други дружества). Използвани са материали от личните библиотеки, публикувани вече статии, книги и спомени на преки участници. Авторите са отворени за дискусия и се надяват колегите от останалите дружества да се включат с материали и информация.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

геологопроучвателни работи, Балканско-Средногорска металогенна провинция

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.