Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ОТКРИТИЯ РУДНИК ПРИ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧАВАЩИ УСЛОВИЯ

Инж. Стойо Боснев, инж. Димитър Кайков
РЕЗЮМЕ

Търсенето на решения за развитието на минните работи при откритото разработване на находища на подземни богатства понастоящем се извършва с прилагането на софтуерни методи. Те се основават на решаване на оптимизационни задачи, базирани на предварително дефиниран цифров модел на находището. При проведеното изследване са изведени коефициентите на вариация за ключови параметри, определящи ефективността на разработване на открития рудник в стратегически план. На тяхна база е направено примерно сравнение на резултатите от модела при различни ограничаващи условия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

цифрови модели, находища, ограничаващи условия

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Amankawah, H. Mathematical Optimiza-tion Models and Methods for Open-Pit Mining. 2011.
2. Eldert, J. v. Stochastic Open Pit Design with a Network Flow Algorithm: Application at Escondida Norte, Chile, Master of Science Thesis, 2011.

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН

гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев, гл. ас. д-р инж. Иван Митев, инж. Димитър Кайков, проф. д-р инж. Ивайло Копрев,
РЕЗЮМЕ

Разгледани са технологичните схеми за добив с фрезов комбайн, както и случаите при които те намират приложение. Изведени са основните ограничаващи фактори, които определят подходящия избор на технологична схема

КЛЮЧОВИ ДУМИ

фрезов комбайн, непрекъснато изземване, технологични схеми, открит добив

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Koprev, I., Zh. Staneva, K. Hristov, T. Popov. Implementing a non-blasting technology with a surface miner Wirtgen 2500 SM in the “Kozyak” quarry. Annual journal of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 59, Book 2, Mining and processing of mineral resources, Sofia, 2016, p. 32-35
2. www.wirtgen.de/en/products/surface-miner/

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Гл. ас. д-р Даниел Георгиев, Доц. д-р Евгения Александрова, Гл. ас. д-р Симеон Асеновски, Инж. Димитър Кайков,
Проф. д-р Ивайло Копрев
РЕЗЮМЕ

Разкрити са различните видове условия при под-водния добив на полeзни изкопаеми и е анализиран потенциалът на различните видове технологии на добив. Оценени са възможностите за прилагането на различните видове технологични схеми при опреде-лени условия посредством количествени показатели. Посочени са видовете механизация и съответства-щите им технологични схеми по приложимост за раз-личните видове условия в подводния добив.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подводен добив на полезни изко-паеми, количествени оценки, технологични схеми, ви-дове механизация

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Копрев,И. Технологични аспекти на подводния добив на полезни изкопаеми,София 2018.
2. Bray, R. Environmental Aspects of Dredging. IADC/CEDA, pub. Taylor & Francis Group London,2008.
3. https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deep-sea-mining
4. https://www.nationalgeographic.com/environment/ 2018/08/news-race-to-mine-deep-sea-drones-seafloor-environmental-impact/
5. https://worldoceanreview.com/en/wor-3/mineral-resources/manganese-nodules/
6. http://www.nautilusminerals.com/irm/content/seafloor-production-tools.aspx?RID=333.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.