Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АСМО МОДУЛ – ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СТРУКТУРИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФОРМАЦИЯ В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Инж. Ивайло Иванов, Инж. Георги Роялски, Добриян Бенов,
РЕЗЮМЕ

В последните години в рудник „Елаците“ е въведена и се надгражда собствена информационна система АСМО модул, чрез която се координират дейностите на взаимно свързаните инженерни подразделения: отдел „Минно планиране“, Маркшайдерски отдел, Геоложки отдел, Геотехнически отдел, технологичният персонал на цех „Рудник” и участък „ПВР“. Работните места на всички тези подразделения са свързани и споделени в обща сървърна база данни, като всяко от тях поддържа и архивира цифровите модели, за които е отговорно, в реално време със съответните права за достъп и редактиране. Създадени са подходящи софтуерни инструменти, които улесняват и автоматизират работните процеси на инженерите.
Системата позволява лесен и бърз достъп на ръководния състав с цел взимане на информирани управленски решения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

АСМО модул, информационна система, софтуерни инструменти

РЕФЕРЕНЦИИ

1    Бенов, Д., М. Маждраков. АСМО модул – Ръководство на потребителя.
2.    Маждраков, М., Д. Бенов, Г. Трапов. CAD Min Автоматизирано планиране на минните работи в откритите рудници.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.