Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИНОВАЦИИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ПОСРЕДСТВОМ НОВА ДИСПЕЧЕРСКА СИСТЕМА НА МОDULAR В НАХОДИЩЕ „ЕЛАЦИТЕ“

инж. Ивелина Радева-Вълкова, инж. Никола Минковски, Инж. Петрослав Петров, Петя Василева, Петя Георгиева
РЕЗЮМЕ

От лятото на 2015 г. в рудник “Елаците” започна внедряване на нова диспечерска система на Modular Mining Systems, разделена на два модула: Dispatch и ProVision. Dispatch e мащабна система за управление и контрол на минните работи в открити рудници. ProVision e модул за визуализация на оборудването, пътищата, местоположенията и други данни за рудника. Двата софтуера работят взаимосвързано и обновяването помежду им става автоматично. Работата със софтуерните продукти спомогна за нарастване на  производителността и ефективността на управление, осигури се високоточно позициониране и се контролира правилното изземване на минната маса и прецизното сондиране,  подобри се комуникацията и обмена на данни между различните звена по време на работния процес.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

диспечерска система, Dispatch, ProVision,

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.